4959926153

o

/ V

\~ y

■ >■

J

/■, s

Kronologisk fortegnelse over betænkninger.

f

1964 .

354 Betænkning afgivet af Landbokommissionen af 1960. Anden del: Om grundforbedring. 355 Betænkning om konfiskation. 356 Betænkning om uddannelse af brandvæsener­ nes personel. 357 Betænkning cm foranstaltninger til nedsæt­ telse af cigaret forbruget. 358 Betænkning om Overformynderiet. 359 Betænkning om familiepolitik. 360 Næringslovkornmissionens betænkning I. 361 Betænkning om opsparing til boligformål. 362 Betænkning om revision af aktieselskabslov­ givningen. 363 Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960. 364 Betænkning vedrørende den mulige forøgelse af boligbyggeriet. 365 Betænkning om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation. 366 Betænkning vedrørende nordisk samarbejde om arbejdstageres opfindelser. 369 Ægteskabs indgåelse og opløsning samt for­ ældremyndighed og samkvemsret, Betænkning II fra justitsministeriets ægteskabsudvalg. 380 Administrationsudvalget af 1960. 4. betænk­ ning. 382 Betænkning I vedrørende statens hospitals­ væsen for sindslidende. 384 Betænkning vedrørende tjenestemænds adgang til almindelig folkepension. 385 Betænkning vedrørende undervisningsministeriets tilskudsforvaltning. 388 Betænkning om effektivisering af statsadministrationen. 389 Betænkning om uddannelse af byggeriets tek­ nikere. 390 Betænkning vedrørende læreruddannelsen. 391 Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belys­ ning. 392 Betænkning om byggeriets afgiftsmæssige stil­ ling under en engrosledsafgift. 393 2. betænkning vedrørende revision af søloven.

543 Den organisatoriske opbygning af Danmarks Radio efter en eventuel adskillelse af fjernsyn og lydradio. 344 Betænkning vedrørende dybfrosne levneds­ midler m.m. 345 Betænkning om den danske arbejdsanvisnings struktur, funktioner og virkemidler. 346 Det tredje universitet - Betænkning I. 347 Betænkning angående de økonomiske og or­ ganisatoriske forbold for handelsskoler, tekni­ ske skoler samt maskinmester- og maskinist­ skoler. 348 Betænkning vedrørende forbindelsen til Born­ holm. 349 Betænkning vedrørende sømandsskat. 350 Udflytningsudvalget. 1. betænkning. 351 Betænkning I vedrørende den obligatoriske undervisning på handelsskolerne af butiks-, kontor- og engroshandelslærlinge. 352 Betænkning om arbejdsgiveres erstatningsan­ svar for ansattes skadegørende handlinger in.v. 353 Betænkning om sterilisation og kastration. 367 Private fællesveje og vejbidrag. 368 Betænkning om behandlingen af søsager. 370 Betænkning om fællesnordiske regler om er­ hvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre). 371 Betænkning vedrørende invalidepension m. v. 372 Den fremtidige transportforskning og dens organisation. 373 Betænkning om en udvidelse af Arbejdsmar­ kedets Tillægspension til også at omfatte selv­ stændige erhvervsdrivende. 374 Næringslovkornmissionens betænkning II. 375 Skitseforslag til tunnelbaner i København. 376 Betænkning vedrørende trafikken til Grønland under konflikter. 377 Betænkning om retsafgiftslovgivningen. 378 Betænkning afgivet af udvalget vedrørende skattebegunstigelse for opsparing. 379 Betænkning om arbejdet i det af boligministe­ riet nedsatte lejelovsudvalg af 1964.

1965 .

STA T EN S T R Y K N IN G S K O N T O R

Made with FlippingBook - Online catalogs