מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

מפגש משפטי

או אחר, יתכן שמידע מוזן הדדי בין המטפלים במערערת (בבוריסוב) ובילד עשוי היה בראשונה להביא להדלקת נורית אדומה, אולי להוצאת הילד מחזקתה של המערערת...". בסופו של הדיון דחה בית המשפט העליון את ערעורה של בוריסוב והיא נושאת עונש של שמונה מאסר. התופעה של המתת ילדים בידי הוריהם איננה נדירה, ובדוח שהוגש לכנסת נמסר על שישה מקרים בשנים . מקרה זה, כמקרים רבים 2003-2008 אחרים, מזכיר ומדגיש את הצורך וההכרח בשיתוף פעולה מרבי בין הרשויות השונות, הגופים המטפלים והגורמים המעורבים במקרה הספציפי. כאנשי מקצוע הפוגשים יום-יום בנפשות הפועלות, חובה עלינו לחשוב ולפעול במרץ למניעת הרצח הבא.

ערערה בוריסוב על גזר 2011 באפריל הדין לבית המשפט העליון, והטענה המרכזית שהעלתה הייתה שבית המשפט המחוזי לא ייחס משקל ראוי לכישלון המערכת הטיפולית במניעת האירוע. בא כוחה טען כי שנה טרם ביצוע העבירה אושפזה בוריסוב בבית חולים פסיכיאטרי, אולם יכולתה לשמש אם לא נבדקה. לדעתו, הגורמים הטיפוליים נכשלו כשל מערכתי בכל הנוגע לעניינה של בוריסוב, הן מבחינת מצבה הנפשי בעת העבירה והן מבחינת מצבה בתוך המשפחה. השופט רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון, בדק וסקר בפסק דינו את השתלשלות העובדות בטיפולן של הרשויות במצבה הנפשי של בוריסוב ובטיפולן בבעיות ההתפתחות של בנה המנוח. בשולי דבריו כתב: "מבלי להפנות אצבע מאשימה כלל לכיוון כזה

גורמי הטיפול בבוריסוב המליצו כי היא תהיה נתונה למעקב פסיכיאטרי בקהילה, בשילוב טיפול תרופתי. בוריסוב לא המשיכה במעקב ולא נטלה את תרופותיה כסדרן. , עת שהתה עם בעלה 2008 במאי במוסקבה בביקור אצל אמה החולה, נפל הילד מקומה חמישית ואושפז עם חבלות גוף רבות. נפילה זו העצימה אצל בוריסוב את המחשבה כי בנה לא יהיה לעולם מקובל בחברה וכי הוא מסוכן לעצמו. בעקבות מקרה זה חלה הרעה במצבה הנפשי של בוריסוב, היא החלה לצרוך אלכוהול בכמויות גדולות, לצד כדורי שינה ותרופות פסיכיאטריות שנטלה. התביעה הכללית ביקשה להתחשב במצבה המיוחד של האם: בשל הרקע הפסיכיאטרי הידוע של בוריסוב, לא יוחס לה שיקול דעת צלול. הוסכם על הצדדים שטרם העבירה היה יחסה של בוריסוב לבנה תקין, וכי היא עשתה את המיוחס לה בכוונה, גם אם מעוותת, להציל אותו מחיי סבל הצפויים לו עקב מצבו. היה אפשר לשקול את הרשעתה ברצח ולפנות לסעיף של ענישה מופחתת, אולם בנסיבות העניין החליטה הפרקליטות לעשות עמה חסד ולא להטיל בה סטיגמה של רוצחת. בהתחשב בנסיבות המיוחדות שמקצתן תוארו לעיל, במסגרת הסדר טיעון הודתה בוריסוב בהריגת בנה, והתביעה עתרה לשמונה שנות מאסר. בית המשפט המחוזי קבע כי בוריסוב הואשמה והודתה בעובדות קשות אשר אין בינן ובין עבירת הרצח פער של ממש. עם זאת קיבל בית המשפט את עמדת התביעה שביקשה להימנע מהרשעת האם בעבירת רצח וגזר עליה שמונה שנות מאסר בפועל.

נקודת מפגש 32

Made with FlippingBook - Online magazine maker