מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

מפגש משפטי

במדינות כשרות בין-מקצועיות. ה שונות מתקיימות הכשרות משותפות לאנשי מקצוע שונים המטפלים בילדים, במטרה לשפר את מיומנויותיהם באיתור וזיהוי ילדים בסכנה ולשפר את דרכי עבודתם בכל הנוגע לשיתוף במידע ולתיאום בין-ארגוני. ההכשרות המשותפות מזמנות את ההיכרות הבין-אישית המאפשרת שינוי בעמדות ובתפיסות שגויות בקשר לאופי העבודה של הגורמים השונים, וכן היכרות עם השפה והטרמינולוגיה של כל אחת Common מהדיסציפלינות המעורבות ( Core of Skills and Knowledge , for the Children ' s Workforce .)2009 . סיכום 6 הוועדה המקצועית הבין-משרדית לאיתור קטינים נפגעי התעללות הכירה בחשיבות שיתוף הפעולה והתיאום בין הגורמים המטפלים בילדים – באיתור ילדים בסכנה ובטיפול בהם. הוועדה אימצה כמה מהאסטרטגיות שהוצגו לעיל כדי להתגבר על החסמים בשיתוף פעולה: אימוץ הגדרה מוסכמת של הבעיה ושל האוכלוסייה הרלוונטית, חקיקה המסדירה את הטיפול במידע רגיש ואת התנאים להעברת המידע, גיבוש הנחיות ונהלים ברורים לדרכי העבודה הבין-מקצועית והסדרת הפיקוח על מימושם, פיתוח והטמעה של כלים אחידים לאיתור והערכת המסוכנות, מינוי אנשי מקצוע ייעודיים בכל ארגון להגנה על ילדים, שימוש במאגרי מידע משותפים וממוחשבים, מינוי ועדות תיאום מקומיות והכשרות מקצועיות ובין-מקצועיות לאיתור ילדים בסכנה ולטיפול בהם. ממשלת ישראל קיבלה את המלצות הוועדה וקיבלה עליה לקדם את יישומן.

המידע המצטבר, לעיון בו ולשליפתו. ב. יש חשש מהזנת מידע שגוי או לא מבוסס שעלול לפגוע במשפחה. ועדות ברמה המקומית לתיאום ההגנה ועדות כאלה קיימות, למשל, על ילדים. .)2006 , HM Government באנגליה ( מדובר בוועדות שהוקמו על-פי החוק כדי לעודד ולבסס שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע. ועדות אלה אחראיות להטמעת ההנחיות והנהלים הנקבעים ברמה הארצית, לבחינה שוטפת של הנהלים ולעדכונם, לפיקוח על תהליך ההטמעה והיישום של הנהלים ולמתן הכשרה לאנשי המקצוע השונים. הוועדות משמשות גם מסגרות להתייעצות וקבלת החלטות במקרים מורכבים וסבוכים.

בדיקת מקרי פגיעה קשים ומקרי במדינות רבות בעולם מוות של ילדים. מופעלים צוותי חקירה לבדיקת מקרי מוות של ילדים, כדי לזהות את הגורמים למות הילדים ולאתר את הכשלים בזיהוי, באיתור הילדים ובטיפול בהם. הבדיקות הללו אינן חקירות במובן הפלילי (חיפוש אשמים), אלא הן אמצעי לשיפור ההגנה על ילדים ולמניעת כשלים עתידיים. בארצות הברית פועלים צוותים כאלה מדינות. באנגליה זהו תפקידה של 49- ב הוועדה המקומית לתיאום ההגנה על National Center for Child הילד ( Onwuachi - ;2007 , Death Review Saunders , Forjuoh , West , & Rimsza , Schackner , ;1999 , Brooks Zolotor ;2002 , Bowen , & Marshall .)2005 ,. et al

נקודת מפגש 46

Made with FlippingBook - Online magazine maker