מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

הבסיסיים, כגון מקום מגוריהם המיידי, מזונותיהם, קבלת טיפול רפואי, רישום למוסדות חינוך, ניהול הליכים משפטיים ומימוש זכויותיהם, לרבות הזכויות ברכוש – כל אלה מעלים את הצורך במינוי מיידי של אפוטרופוס אשר טובתם היא שתנחה את צעדיו ותעמוד לנגד עיניו. הליך מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי אשר צד לו הוא בא כוחו של היועץ המשפטי ממשרד הרווחה. הליך זה מצריך ייצוג ועלותו בצִדו. במסגרתו תידרש עמדת משרד הרווחה לשאלת זהות המבקש להתמנות אפוטרופוס לקטינים ויכולתו למלא תפקיד זה. ההליך ממושך בעוד המענה צריך להינתן מייד לאחר הרצח. ילדים נפגעי רצח במשפחה אינם זכאים על-פי חוק לייצוג עצמאי, ובהיעדר ייצוג שכזה הם חשופים ללחצים של בני משפחה. מטבע הדברים המשפחה נקלעת לסיטואציה טרגית והרסנית המקשה עליה להכריע בעניינים כגון הקשר עם אביהם היושב בכלא, אצל מי יגדלו ומה יהיה מעמד המשפחה שקלטה אותם. כך גם בניהול נכסי הקטינים. רכוש אימם שנרצחה אינו עובר לידיהם באופן אוטומטי, ויש צורך בנקיטת הליכים מיידיים כדי להבטיח כי רכוש זה יגיע לידיהם ולא לידי מי שנטל בידיו את חייה של האם. הליך קבלת צו ירושה בנסיבות אלה צפוי

אלה לא תיושמנה – בפרט כאשר הנפגע איננו מיוצג. השפעת נוכחותו של הנפגע בהליך באה לידי ביטוי בהרשעתו של יחזקאל יאיר ברצח אשתו ואם שלושת בניו במכות פטיש רבות בראשה. עדותו של הבן אורי היא שהביאה לכך שבית המשפט פסק פיצויים לזכות שלושת הערעור – 14 בניהם בהליך הפלילי. הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין 15 (לרבות רכיב הפיצוי) – נדחה. פיצוי הנפגע מושג בהליך הפלילי או בתביעה אזרחית מידי הרוצח, אך לא מידי המדינה המתנערת מחובתה לסייע לשיקום הנפגעים. פרט לקצבה מיוחדת שזכאים לה ילדים שנתייתמו עקב מעשה אלימות במשפחה, אין כל פיצוי, 16 שיפוי סיוע או שיקום. קטל פנים-משפחתי גובה את חייהן של נשים יותר משל כל בן משפחה אחר. על-פי נתונים רשמיים של משטרת 2001 ישראל, בעשור האחרון (משנת נשים 132 ) נרצחו 2010 ועד שנת במצב זה, של רצח 17 בידי בן-זוגן. האם בידי האב, עולות שאלות רבות ודילמות מורכבות בקשר לילדים אשר נותרו יתומים מאימם בעוד אביהם צפוי להישלח למאסר ממושך. החלטות הנוגעות לקטינים ולדאגה לצורכיהם קטינים נפגעי רצח והוריהם

להתנגדות מצד המדינה, לנוכח ההליך המשפטי הממושך שהרשעת האשם ברצח כרוכה בו. בעוד הילדים היורשים זקוקים לצו ירושה כדי לקבל את רכוש אימם שנרצחה, הרוצח יכול להשתמש באין מפריע בנכסים שבבעלות משותפת לשני בני הזוג. ישנם אף מקרים שבהם הרוצח לא יורשע בעבירה שביצע עקב התאבדותו או עקב אי-כשירותו לעמוד לדין, ואז לא יהא פסול מלרשת, לחוק הירושה, 7 ,5 כהגדרת סעיפים

לחסד"פ, באופן המאפשר עריכת תסקיר נפגע לנפגעי עבירות אלימות, הוגשה לכנסת ישראל על-ידי ח"כ זהבה גלאון 187 הצעה לתיקון הוראת סעיף 13 ביוזמת מרכז נגה, והסעיף אכן תוקן בשנת תשס"ז. ש"ח 258,000 , המקנה לבית המשפט שיקול דעת לפצות את הנפגע עד לסכום מרבי של 1977- לחוק העונשין, התשל"ז 77 בהתאם לסמכותו לפי סעיף 14 בגין כל עבירה. , פורסם בנבו. 30.03.04 ). ראו גם גזר הדין המשלים מיום 2004( 4686 ,)1( 2004 תק-מח מדינת ישראל נ' יחזקאל בן נעים יאיר 02/1178 ) תפ"ח (ת"א 15 . www . btl . gov . il . נתוני הזכאות מפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי 1995- חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) התשנ"ה 16 כאמור, תכנית משרד הרווחה כוללת סיוע בטיפול פרטני,. כיום זוכים הנפגעים לתמיכה מועטה במסגרת קבוצתית המוצעת על-ידי ארגון משפחות .2010 נרצחים, אשר זכתה במימון משרד הרווחה רק מאמצע שנת

נקודת מפגש

8

Made with FlippingBook - Online magazine maker