פרסומידע - גיליון 852

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

02-6744744 www. shi raz . co. i l

אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר | עופר לֹוינשטיין קֱשרי נדִלֹ”ן שירז

ױלֹה יפה עם אפשרױות, 2 המורית &3,600,000

ױלֹה ענקֱית ומושקֱעת, 14 משעולֹ הכרמים &4,190,000

ברימון

ברימון

בלֹעדִי

בלֹעדִי

ױלֹה יפיפיה, נוף מדִהים 11 רח’ הגפן &4,100,000

ױלֹה מיוחדִת ונדִירה 3 רח’ מעײן &4,200,000

בגפן

בגפן

בלֹעדִי

בלֹעדִי

חדִרים ענקֱית, לֹהשקֱעה/לֹמגורים 6 6 שיבת ציון &1,600,000 בדִקֱלֹ

חדִש!!! מציאה בזית מחיר לֹא לֹפרסום!

בזית

בלֹעדִי

בלֹעדִי

שנים האחרונות 13- משרדִ שירז קֱשרי נדִלֹ”ן פועלֹ באפרת, גוש עציון ױרושלֹים ב ומלֹװה קֱונים ומוכרים באמינות ומקֱצוענות בתהלֹיכי הקֱניה והמכירה. אנו מתמחים בעבודִה עם משקֱיעים המעונינים לֹקֱנות נכסים נוספים לֹביטחון כלֹכלֹי ולֹפנסיה. 02-6744744 : לֹהערכת הנכס או לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

באלֹו”ש 12 נ. דִניאלֹ ױלֹה רקֱפת 23 אלֹעזר ױלֹה דִרך אבות 10 אלֹעזר ױלֹה יהונתן 62 ױלֹה יהודִית

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online