591174088 400 dpi OK

V Æ R K E T „Iranske, i

AhøMex"

En in te ressan t H aandbog med en indgaaende , illustre re t Beskrivelse a f Kornm ø llerie ts h istoriske U dv ik ­ ling fra S tena ldertiden til det m o ­ derne Valsemølleri, skrevet a f F o r ­ fa tteren N i e l s M e y n , sam t en in s truk tiv A fhand ling om M ø lle ri­ tekn ik a f L abo ra to rie fo rs tande r H . Loft, Teknologisk Institut. Endelig bringes en Oversigt - med Billeder og op lysende Tekst - over de danske Mø ller, en Oversigt, som stedse vil beho lde sin store Værdi, idet jo alle vore gamle Vand- og V ind­ m ø ller i en ikke fjern Frem tid sik ­ ke rt g aa r over i H isto rien , da K o rn ­ m alingen m ere og mere er blevet S torindustri. Væ rket, der er p a a 700 Sider* le ­ veres i et smukt, stateligt og solidt Bind med Skindryg og H jø rne r. ERHVERVSFORLAGET DR. PRIEMESVEJ 2 - KBHVN. V. - EVA 3 7 0

PRIS: 4 0 Kr., kontant 3 5 Kr.

Made with