KøbenhavnsKirkesag_1903-05

4 5 4

Hvidbjerg (s. m. Pastor Eriksen) 64,70, H urup 17,38, Thisted (s .m. P a­ stor ErikseD) 71,35, Rær 25,03, Nors 42,31, Hillerslev 26,09, solgte Skrif­ ter 9,05, ialt 482,43. Fond for Opførelse af en ny Bethlehems Kirke, E. Kruse for Oktbr. Kvartal 1,30, Mad. Y tting 0,75, tils. 2,05. Pastor We­ strup, solgte Skrifter 4,27, indvundne Renter 2,00. Talt Kr. 4641,88. Kjøbenhdvn K., den 31. November 1905. B a d stu e str æ d e 17, 1. Johan V. Adolph, i. T. Kasserer.

V

Gaver til Kirkefondet b e d e s se n d te til K irk efo n d ets K asserer, Grosserer Joh. V. Adolph, Badstuestræde 17, 1. T elf. 29588.

IN D H O L D : T il M e n ig h ed en i D a n m a r k ! — G rav sted leg ater. — V ore N ab oer. — K ir k e fo n d e ts S e g lo b la t. — K irk efo n d ets G u d stjen ester. — C hr. P. H a n sen og H u stru s K irk efo n d sleg a t. — D et k ø b e n h a v n sk e K irk efo n d s B id ra g sliste.

K irk efond ets K on to r: B a d stu e stræ d e 17, 1. Sal.

U d g iv e t a f «D et k ø b e n h a v n sk e K irk efo n d .

K ø b e n h a v n F . — M issio n stry k k eriet (v ed J. F isch m a n n ).

Made with