Villabyerne1923

C. \Vrijgiit (:ck

Strandvej 88 T

BootUUnmttootour: aa Toiofonoy twmp ao og a a a Gootofto Andotåhno TotoM: aw t#M< a #O

f ^ 6 e n t o f t e A n t a C e n t r a i !3^¡)!!sf€t F*lr¡!KBir. B i l k ø r s e A D a g o g N a t . H aa !t a -F o r a v n o r a Droa!con. T e l e f o n O e n t o f t e ? a ß .

iAGS P^to overdtagpf! ¡!cn af wi? f"rte Ba^rforret!]))]!^ og ConJittor!. Strandvej 20C ti) Hr. Jntien M. I.arsen. og t^irer jag mine aerede Kander for den i de forløbne AérndvieteVetril^e. som venJigst bedes overfort pee min Efterfetger. ' Ærbodi^;et Cari Li/rrf. M e d d e i e t s e LIERVED meddeler jeg de ærede Knnder, et jeg nmdertegnede har over- * teaet ovennævnte Bngerfonetning og Conditori. late Ifiaaan Varer og reel Behandling akal vedMirende være Forretningaprindppet. Ærbedigat JoAcn 3 i. Aoisen, SfrMdveJ SMd

mime

Hht Jég takker for ndvlat THUld i det iorlebna Aar, enAor jeg

Kunder et glædeligt Nytaar.

W ÉM la a a C la a d a rta B f t f . , JeegeraBaasg AMí B.

JP'ati^fnianmipi F r a n s k e P a r f u m e r u d s æ l g e s t i l b i l l ig s t e F ^ s S h o v g a a p d a v e j 3

O R D R U P R I O S R OrampvcJ H 8 (aiaeoToaibr HadegaarOavoJ) ) axWcMfr ety a e d oHe Serier Ctgarer. Te^aU ter, Vtae, Btade # a Teteyroeeaer B — Te!efeaoamaaaeoeaUoa — a SpertaUte!: V!ee vm. Urtettweea ! H )b a

t)a]g fk )dad TTeale!. Hotdeptads f. Ljile Lntranabil Suenevaaa Weanaaent i'ersonera Takst. Oha. Taksten t¡eregnes forat ved Indstigningen. Fra Gent. Torv til Hovedbanen Kr. &,C0. Sidate Vogn fra Hotdeplads HI. S M a r g e n !)(! üyMíp havne nn pea læger paa Verdene bedete Plader: Sfe aanetaPe ealee. C y M e lw r r e t n T n h n l K n in . Indehaver: Chr. Lårene. LfndegaarJsvej 1!. TH. Ordrup 686. Se hindnei tO-0 Bj#ntoft# !00 R e n t e a f i n d s k u d p.op.. 4 \ a p C t . p a- B o km m r u d lejm m . v^MPpaptw mootaaoo o) OoPavartno. ^awsnsoooaoho uPtavaraoO) —*—ttro-pof. B y g g e lm m n y d em . L m a n e m a g m r b a r l g t l g e a . KttfietttiHer. Da køber bedst og büügst i HeiierttpKtttvetMiteiiiitfiit Tete oner: Helfarap HOV. Fabrik: Ofd ra p IÓÓ9. 04

Mordre B!r!HFtytte- og Transportforretning Al Korae) og F)ytning i Land og By. n h a < Særlig Afdeling for Flytning OrdmpTtJ TiLOninip!^i -Hdlf^rnp!My

Har De )æat .Ugens Kríminat-Wovaüe'' Dennarke biHfgetn n§ nænt intereeeente Vgnhfnd. € g e h ! a d f e r n ll e H J e a e . Faae overalt Abonnent. 2.35 Kvartal., Mt tileendt Indaend BeetiUing og Betobet til Bladete Ekspeditien LæBemiræde k? , KhlsTm.

MüterMtsalget 1923 vi! vore Priser, i Forhoid ti! Varens Kvaütet, trodse enhver Konkurrence. Ekaampalvh aafgrea: Hvlda, Intftarada R g B V B E tB B V B T 1 9 Kr., Mgla Mfta og graa I M h f (Trvor Kraven or eolgt ba) 26 Kr. ' Roetpartlet af K l æ d B B D B t n B f F B lf llt B F 4 6 Kr., noglo faa Sikr. fdrodo T T B j l B - f y g h l g e y 2 6 Kr. — Dame G l l B M n i f P A l K h e F 10 Kr. — svære HjurtesHnds Dame Veate Kr. 19,76 (^/, Pria). W e d e r d c l B fra 8 Kr. — læggede Taft Nederdele ^/g Pria 39 Kr. D B B T B K j B l B B i B t o r t U d V A l g fra 12 Kr. Et Parü '/t uldne, tæmede do., moderne Façona fra 19 Kr. — Et atort Partt udrangerede B l U B B T i Silke og Uld fra 10 Kr. pr. Stk. — Udrangerede H lK B B * t e r fra 6 Kr, — B t B e r t i f r e m e l t e B . D . C e r e e t t e r e r m e d e e t t e 3 ß'/a — Uldne Bamekjoler fra 6 Kr. pr. Stk. Et atort Parti H e r r e R e g n l r e l t k e r 2 7 ^/, Ej-, pr. stk, (*/, Pria). — Reatlagaret af H l æ d e v g t r e r aælges med ator Rabat eller aya efter Maal til billige Priaer. — K o t t l . M a n c h e t e l t l o r t e r fra 6 /, Kr — U d r a n g e r e d e F l i p p e r , aUo N r , 6 3 øra pr. Stk., 7 Kr. pr. Dua. - Franake Seler fra 2 ^/, Kr. — Herre Skindveate 2 7 */, Kr. pr. Stk. (*/, Pria). — */t uldne H e r r e S e h J g e r med Silkeatrlber Kr. 8 ,8 6 pr. Par ( n t e g e t p r l a b H l l g t ) . Et mindre Parti udrangerede D r e n g e D r a g t e r */, Pria. Udrangerede Dameairwnper, stærk Kvit., 1 Kr. pr. Par. — 2 00 Da. ekatra Ima aorte glatte Damesbemper, */a uldne og varme Kr. 8 ,8 5 pr. Par. Et mindre Parti S l H t e a t r e m p e r 3 ^^ Kr. pr. Par. 10 Stkr. ægte G u l v t æ p p e r , gode Sterrelaer, ca. */, Pria (akai ikkr ferea mere pag ijager). — E t a t o r t B a r t i e k a t r a I n t a V a t t æ p p e r , syet af ima Sol- og Lya- ægte Silkeaatin med Ima Fyld, aælgea til felgende lave Priser: Vugge Sier 7 og 8 */, Kr. Bame Str. 1 3 */, og 18 Kr. Voksen Str. 23 og 2 8 Kr., til dobb. Seng 33 Kr. Et ato]t Parti lidt smudakede G a r d i n e r aælgea meget billigt. — Et Parti Madras Gar­ diner er nedsat 25 $ 6 - ^ N B . Alle af Hovedforretningen averterede Varer faas boa oa tU aamme Pris. Chartattentund.

Bfmslc i M Z 8 a t H aæ d k æ ra a b a r R a a g a v n J T. R i n g tå l R a h r a p A l t t u råpaaU ga P r l a a r . Moderne LejHgheder (nen# CBnlgl tU e r a n a a B a g e rc g a a rB n p a rM æ a ) ved Uardos Aiid, Strandvejen og Heyrups Aid. f a I a o 3 . * a g g V M e ln a rn K a JIIg b aB a r med atore Væreser, iyse Entréer. Sadeværefaar. varmt Vand og Centra)Tarme. I Kokkener. Badevæ retser og W. f. opsættea Ftieer og Fajancevaake. Ti) do aterre Ijojligheder Per- sonetevator. Garager tit Feraonautomobiter. F r l n e n nr. Lejtighed er katknteret til: 5 Væretaer med KammerKr. ....2600 m. Etevator. 4 - . - ..........2M0. - 4 - . - . . HL^MOn. - 3 - . - . - € a . T M n lih a r nnag A tr a a g n a ja n . n n g n b n g : Kr. 3000 for 6 Væretaer, Kr. 2600 for 4 Værelaer og Kr. 2000 for 3 Vætetaer, som forrentes og amortiserea. H ae raaara O p ly n n ln g a r ved Overreteaagferer F . J n t a g l a r , St.Pe- deratræde 38 Kbh., K). 0—4, etter Temrermester Hf. T b . W lU r a y , AtrandveJ l ^ ^ ^ r K T K

-

Jangernborg Afté 3)

^

Tntf. Ordrup 4 0 7 og 4 0S ånhna fm M. H - ! ng 6 '/a -t'/a . tw tng H. f< ! nWater t Tegtgaardev. t. Ttt Ordr 099. Qentoftea 24 Ttt Oent tnn * R e n t e n a t I n d i a a n e r f a r T id e n 4 á 4 '/t pC t. p . a. K a an y d a a . V e b a l e r d la b o n te rA ^ . K ab og Malg a t líb llg a tlo n a r og AbMer a a a t i t r . ValtMa. V e a rd lp ap lra r m od tag ea tll O pbevaring . Bogav u d la ja a .

Oen dybeste Aarsag tM Verdens Ned.

finsker C)e (irt kturfir ? D a ing tii HeN erup ! 4 6 2 y . A li M a re ræ rb e jd e udføies, aaave! nyt som Repa­ rationer. H v fd ta fag æf ViMaær udfores.

hvis det faar Lov a t fo rtsæ tte, vandrer det civiliserede SamfiMæ! uvægerlig sin Undergang i Møde. ind i det forh istoriske Barbar^i^ Ailes Kamp mod aiie." i F rfd f/o / JVansen. ^ ?

boratorinm i Stedet for a t søge ny Sandhed eiier finde nyere Stof­ fer til rigere Livsmuligheder for Menneskene, sam ier sin Energi paa at opfinde ny Ci/te tii Massemord, naar Digtere og Malere i Stedet for at skænke Menneskene ny Skøn­ hedsværdier, bruger øeres Kunst tii at hidse Hadet mcHem Klasserne og Nationeunc, naa r Handcisinæn- denc — i Stedet for 1 gensidig Til­ lid at gøre deres Samfundspligt ng formidle Livsgodernes Fordeling med en rimelig Fortjeneste, hen­ falder til Rovdrift, hvor enhver skraber tii sig, hvad h an kan over­ komme — paa andres Bekostning, naar En treprenøren bruger sin Ka­ p ital til a t B B æ ite Arbejderen, naa r A rhpM åæÉ ^øbo te re r og tii- intetgør -<- n a a r a!t dette f ^ ^ a a r bmAring oe, og

ser Politikerne trække paa Skul­ drene, smukke Ord ha r der aldrig været Dyrtid paa. men hvad vi til­ trænger, er Realpolitik. Ja , Realpolitik, jeg er ogsaa Realpolitiker af hele m it Sind, jeg interesserer mig levende og ude­ lukkende for Virkelighed. Men ingen Realpolitik i ct civiliseret Samfund er tænkelig uden paa Grundlag af Næstekærlighed — Gensidigltefl. Hjælpsomhed. Tillid. Det er den Klippe, hvorpaa alt menneskeligt Samkvem maa bygge, det materielle saave! som det aan- dcUge, Handel og Industri saave! som Kunst og Videnskab. Naar Bakteriologen frem stiller Kulturer, som i Stedet for at immunisere Menneskene mod Sygdom, gaar ud paa a t paaføre dem de d r s ^ o d e Baeiiier, o a a r Kemikeren i sit La-

Frt

L . F a g e r b e r g , Murwmeater, a tr a n d v m j IM a , B t.

Aft Karosseri &Karetmagerarbejde adfm rea tM båMAgntc F rå a e r. Fortang Tübud. _______ H ellerm p t è b p y H o I I om r tM b x , SI IK Cl B Í3HÏ t) in te ICf la io TTItClL " ' l^yggattge ReatauratfonatoKater =n==;'.-. baattttfngar modtagaa paa aforra og mindre Satakaber. BllHge F rohoB tro ttar ha la Dagen. # Tatafaa OvOeap æg

A n iæ g og S ta tu s S k a tte opgør e ise r Ahaelat MakreAet). y. lyieiisJkoir Chaylottealsmd

Made with