S_Forskønnelsen_1937

Bilisterne behover heller ingen Tunnel. Direktor V ittig , Forenede D anske Motorejere, er for Ø jeblikket paa Rejse i Jylland. I hans Sted udtaler Kon? torchef, Kaptajn I. Bengt: - Paa Grund af Direktørens Bortrejse har vi ikke gennem gaaet Projektet, men i det store og hele synes jeg, at det ser tiltalende ud. N æ rm ere U ndersøgelser maa imidlertid vise, om det overhovedet er gørligt at fore det ud i Virkelighed i Øjeblikket. Og hvem skal betale det? D et er et meget vigtigt Spørgsmaal for Bili? sterne. D et har naturligvis stor Interesse for Sporvejene at føre en Forbindelse igennem Roskilde Landevej, men for Bilisterne betyder Bakken ikke noget Problem. D et kan maaske i Dag knibe for en eller anden ældre Last? bil at komm e over Bakken, m en for en moderne Vogn er den ingen Sag. D erim od er det af stor V igtighed for de mange Beboere i det nye Kvarter derude, at de faar en bedre Forbindelse. N u er man henvist til at benytte to Sporvejslinier, der ligger saa langt fra Roskildevejen som henholdsvis Peter Bangsvej og V alb y Langgade. Droske Tidende 2 . Dec. 1942 . . . . Man paastaar, at Ønsket skyldes trafikmæssige Grunde. A f H ensyn til A utom obilerne skal man dog ikke ofre Millioner paa Foretagendet. H vis det var sket for 35 Aar siden, havde der paa det Tidspunkt været Mening i det, m en ikke nu. Saa har man fundet ud af, at man af H ensyn til Ar? bejdsløsheden maaske kunde faa A rb ejd et udført som en Beskæftigelsesforanstaltning i Flenhold til den derom gældende Lov, og Frederiksberg Kommunalbestyrelse har til Ministeriet indsendt et Forslag, der gaar ud paa at føre R oskildevejen i en Bue ind gennem Søndermar? ken, delvis at udgrave Bakken og tilvejebringe Forbin? delse mellem Frederiksberg H ave og Søndermarken ved Trappeanlæg og Ramper paa Skraaningerne. D et er et i alle Maader uheldigt Projekt, som for stedse vil skille Frederiksberg H ave og Søndermarken og forhindre den Regulering af Pladsen foran Slottet, som skønhedsmæs? sige H ensyn burde gennemføres. Saa er den af „Foreningen til H ovedstadens Forskøn? nelse“ udarbejdede Plan om at føre R oskildevejen i en Foreningen har ladet fremstille 2 Prospektkort visende Roskildevejen gennem Frederiksberg Bakke efter det af Foreningen udarbejdede For? slag. Det ene Prospektkort viser Tunnelen set fra Pileallé, som den er angivet i „Forskønnelsen“, Hæfte 3, Side 19, det andet viser Slottet med Anlæget foran set i Fugleperspektiv som vist Side 27 i samme Flæfte. Det er vort Haab, at Medlemmerne vil anvende de smukke Kort og derved støtte Forenin? gens Arbejde for Sagen og udbrede Kend?

Tunnel under Bakken langt at foretrække, men den kan vel af Mangel paa C em ent næppe udføres foreløbig. Efterhaanden som der debatteres om Sagen, synes Bakken at vok se mere og mere, den er, som Storm Pe? tersen forleden sagde, snart et helt Mont Everest. En af de vægtigste Grunde for N edgravning af Bakken var V anskeligheden ved at fore en Sporvejslinie over Bak? ken men nu siger Sporvejsdirektøren, at man uden Vanskeligheder kan føre en Trolley?Rutc derover. . . . Politiken 19 .— 11 .— 42 . „Gud gav M ennesket Evne til at overvinde N aturen .“ Saaledes lyder den stolte Inskription, som de svenske V ejm yndigheder i 1879 har ladet indhugge i en Klippe? væg ud for en vanskelig Vejpassage, og naar det en? gang — om forhaabentlig ikke for længe — lykkes at faa gennemført Reguleringen af Frederiksberg Bakke paa forsvarlig Vis, saa de skønne Parker omkring den fornemm e Slotsbygning atter forenes til en Helhed, saa bør der i Muren over G ennem kørslen under Bakketop? pen indsættes en M indeplade, hvis T ekst om trent kan faa følgende Ordlyd: „Selv Frederiksberg K omm unalbestyrelse lykkedes det M enneskene at overvinde“. Og Spørgsmaalet vil være, om ikke den sidste Præsta? tion er større end den forste. Fjæ ldets Granit, som de svenske Ingeniører havde at kæmpe med, var en kom? pakt Masse, hvis Styrke og R eaktionsevne man forud kunde bestemm e gennem videnskabelige Beregninger, mens de Hindringer, der spærrede V ejen over Frede? riksberg Bakke, er af en saa ubestemm elig Karakter, at man endog ikke kender T idspunktet for deres Tilstede? værelse. . . . . . . I 1933 kom der imidlertid fra Frederiksbergs tekni? ske Forvaltning, der da var ledet af Civilingeniør Koch, et nyt Forslag. Han havde projekteret en Tunnel under Bakken, og alle ventede, at nu var Øjeblikket inde til at handle, m en saa slog Komm unalbestyrelsen uventet bak, og man laa stille, indtil K omm unens tek? niske Forvaltning sidste Vinter m ød te m ed en ny genial Plan om at skære en Hulvej ind i Søndermarken. . . . skabet i videre Kredse og holde Interessen for Forslaget levende. Kortene sælges som Prospektkort i Bundter med 10 Stk. for Kr. 1,00 pr. Bundt. Kortene sendes portofrit mod Indsendelse af Beløbet i Frimærker eller ved Indbetaling paa vort Giro?Numm!er, 874, med Angivelse af tydelig Navn og Adresse. Kortene kan ogsaa købes di? rekte paa Foreningens Kontor Kl. 9—12, St. Kannikestræde 13, Tlf. Byen 7162. Svend

T i l l l o d l e i n m e r n e .

D e tt e N u m m e r er u d s e n d t

4 2

den 20. D e c e m b e r

1942 .

Made with