S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1936

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme ogDødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale de la ville de Copenhague.

1 9 3 6 . 61de Aa rgang Nr. 1— 5 2 .

K ø b e n h a v n — S. L. M ø l l e r s B o g t r y k k e r i — 1 9 3 7

Made with