פרסומידע - גיליון 955

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ניצבים |

955 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

27.9.2019

|

תשע”ט

כז’ אלֹולֹ

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook Annual report