Villabyerne1913

VILLABYERNES

P O L I T I K E N .

DISTRIKTSBLAD H E L L E R U P — GENTOFTE — V A NG E D E — C H A R L O T T E N L U N D — O RDR U P — K LAM PE N BO R G — TA AR BÆ K LYNG B Y — H O LTE — SØ L LER Ø D — NÆ RUM — SKOD SBORG — V ED BÆ K — BRØN SHØ J — U TT ER S LE V — SØ BORG

1913.

Fredagen, den 3. Januar.

N r. 1.

Kul. Brænde. Hekes. A l t i d b i l li g s t s o m F ø l g e a f d i p e k i e Im p o p i , Hellerup Brøndselsforsynmg, Strandvej 88 (■ved Bommen).

Telf. Hel. 20.

l i f støre aarlip Udsalg rak les 1 T o r s d a g d e r a 2 d e r a J a r a n a s *

Telf. Hel. 20.

Et Parti MødMokes udsælges å

Kr. pr. Htl„ frit leveret.

Enhver Vare opført 1 Hovedforretningens store specificerede Udsalgs-Annonser faas samtidig 05

Charlottenlund Afdelingen*

tii samme Priser i

Nedenstaaende findes et Uddrag af ekstra nedsatte Varepartier:

M i l i a k o m s i r a & s r ø e ^ t i e s k e n d t e H a v n e

Harald Nielsens Eftf.

•*• sælges før

1, En §ei*2e kulørte helsilke Bluses*, Værdi 16—20 K r..

Jægersborg Alle 25 Te le fon O rdrup 115. Det aarlige U d s a l g tu nedsatte Priser omfatter hele Lage­ ret af kurante. Manufaktnrvarer. Særlig fremhæves: O a m s l i m e d BS&sseiiw fåederdeSe Golffpøjsr samt en Del ved Vinduespynt be­ skadigede Varer Harald Nielsens Eftf. Jægersborg A llé 25. Te le fon O rdrup 115. nedsat til Pris.

Serie sorte helsilke B lase r, Værdi 18—25 K r .......... SSSigSS Serie Nederdele og Skørter, udrangerede Mønstre og Eaeons

'2. En 3. En

4. r©i s a l ie s før 1|a Pris fra I r . 2 38S j Meter heluldne ensfarvede K jo letø jer 65 cisn. brede, Værdi pr. Mtr. K r . 1,35, sælges for 88 @re pr. Mtr. = 55 Øre A l. stort Farti helsilke Foulards (Vaskes ilke tø j) 5§ etmi. bredt, med og uden Borter, Værdi pr. Mtr. K r. 2,59, sælges for K r. 1.60 pr. Mtr. Stk. svære Tw ills N a t k jo l e r ........ ............... sælges før I r . 3 ,81 pr Stk. G. Bel udrangerede Normal Børnefeenktæder med T u n g e r ....... fra 48 Øre pr. P a r Stk. afpassede B luser m. Silkehroderi Vs P r i s ......................... K r . 1,85 pr. Stk. 109 Stk. Bak- og E la s t ik -Bæ lte r ................................. fra 25 og 50 Øre pr. Stk, Serie Kraveskaanere og H a lstø rk læ d e r ................................. fra 50 Øre pr. Stk. stort Parti kul. Herresokker sælges for 68 Øre Parret, 6 P a r for 37* K r . iigisisi du Keré’s GharfofienM Afdeling. T e le f ost GrcSrup §gs»» Ë&2 5. E t 7. 8 . 9. 59 90 Stk. udrangerede Buge 25 % Rabat. En 3 8 €a . En E t

10. u. 12.

fra Strandvej Gasværk Dagsprisen er:

% l a u i s ! « @ p S $ i w ® varsforretning, Strandvej 177. G. Binau. Telefon Hellerm 347. Ovsrreissaif. Jao. Jensen. Tlf.: Ordrup 1081. Træffetid: 4—6'/s. Ejendomshandler & Prioriteringer. Inkasso, Dokumentskrivning m. m. Ole Bruunsvej 2 (H j. af Jægersborgllé). DyrlægeWili, tiel Strandvej 179, 1. 8 a i Trf. 2-12 og s. Begel 6-7. Tlf. Hellerup 469 x til 230,989 Kr. 20 Øre. Det er et glæ­ deligt Tidens Tegn, at man mener at kunne nøjes med ca. 20,000 Kroner mindre. Næringsafgiften er kalkule­ ret til 9000 Kr., Forlystelsesskatten 3000 Kr. og A fg ift for 'Salg af Elek­ tricitet 1200 Kr., derimod tør man som sædvanlig ikke paaregne nogen Ind­ tægt af Gasværket, idet det opførte Overskud, 3,044 Kr., og maaske mere end det, vil roedgaa tilNyanskaffelser. A f Udgifterne anfører vi: Renter og Afdrag af Laan 40,033 Kr. GG Øre, Forøgelse af Aktiver (1. Bidrag til Taarbæk nye Skole) 45,000 Kr., Fat­ tigvæsnet 41,000 Kr. (43,300 Kr.), Sko­ levæsnet 54,119 Kr. 22 Øre (4S,9S2 Kr. GG Øre), Vejvæsnet 20,280 Kr., Aiaer- domsimderstøttelse 23,500 Kr. (2G,00Q Kr.), Brandvæsen og Sprøjtehold 1500 Kr. (1000 Kr.) og Bestyrclsesudgifter 19,500 Kr. (17,700 Kr.). Budgettet balancerer med 28G,864 Kr. 94 Øre. Formanden gennemgik udførligt Bud­ gettet og udtaler sin Tilfredshed med, at man sikkert ikke behøvede at gaa til For­ højelse af Skatteprocenten. Hr. Wilmann erklærede sig som principiel Modstander af Tilskudet til Gymnasiet, idet de to Tusinde Kroner, Talen var om, var et altfor stort Bidrag af Kommunekassen til de faa, der nød godt heraf. Han udtalte dernæst -Øn­ sket om, at man kunde enes om at oplyse Gaderne om Morgenen, hvor Færdslen af Arbejdere var saa stor. Sagfører Rasmus­ sen anbefalede Tilskudet til Gymnasiet un­ der Henvisning til Gymnasiets Betydning for Byen. Hr. Werner udtalte sin Glæde over Kommunens Status og over Budgettet i sin Helbed. Ifølge Regnskabet for Aaret 1010—11 er Kommunens Formue forøget med 38,000 Kr., Gælden er gaaet ned

Knuste Kokes Kr. 1,30 pr. Hkt. Hele Kokes Kr. 1,15 pr. Hkt.

a l l i e r m

Hertil kommer Korsel op; Afbæriiig efter Takst. Bestillinger modtager Kontoret Strandvej 72, T elef. Helrnp 39.

l i e l i e r ø p J l f i lø i i g i § | 3S t r a n d v e j 1 S 9 modtager Indskyd paa Folio, Basikbog og fodlaan. Udfører alle Äste? Bankforretninger. Oexer udlejes fra Kr. 5— 60 sir. Aar. Værdipapirer og Værdisager medtages ti) Opbevaring.

S t r a n d v e j 1 6 7 .

T l f . H e l r n p 0 0 0 . PolitensFilial. Abonnement tegnes °£ Annoncer modtages til

med 33,000 Kr., og samtidig er Kassebe­ holdningen gaaet op fra 34,000 til 78,000 Kr. Paa den anden Side burde disse For­ hold ikke forlede til Ekstravagancer. I Taar­ bæk vilde Opførelsen af den ny Skole, Hav­ nens Udvidelse og det ny Kloakanlæg blive hilst med Tilfredshed. Sluttelig udtalte Hr. Werner sin Anerkendelse af, at man for­ manede at holde Administrationsudgifterne paa et Minimum, saa at Lyngby—Taarbæk i saa Henseende var Foregangskommune. Hr. •/. Jensen lyste som tidligere efter An- læget af en Gangsti mellem Hjortekær og Lundtofte. Hr, P. Larsen talte for Ønske­ ligheden af Opstillingen af flere Lygter i Taarbæk, saavel paa private Veje som paa Strandvejen. Derefter, vedtoges Budgettets Overgang til anden Behandling. „Distriktsbladet“ liar modtaget følgende Henvendelse: Nærværende fremkommer for at henlede „Kjøbenhavns Sporvejc“ s Opmærksomhed paa forskellige uhel­ dige Forhold, der finder Sted paa Strækningen Linje5 — fra Raadhus- pladsen til Brønshøj. Vognene paa Linje 5 til Brønshøj afgaar med 10 — ti — Minutters Mel­ lemrum; men det er efter min og mange andres Mening ikke hyppigt nok. Navnlig i Eftermiddags- og A f­ tentimerne er Vognene aldeles over­ fyldte med Passagerer, og hvis en af Kjøbenhavns Sporvejes Trafikinspek­ tører vilde gøre sig den. Ulejlighed l e ferras Vogne. E n O p fo r d r in g f r a B røn sh ø j.

blot at forsfif/c at komme med en af Vognene til Brønshøj paa dette Tids-* punkt, vil han øjeblikkelig indse, at denne Klage er fuldt ud berettiget. Baade paa Motorvognen og Bivognens For- og Bagperron staar Folk som Sild i en Tønde — ja, selv Trinbræt­ tet benyttes. Det er ganske vist ikke tilladt; men hvad skal Folk gøre? Det « r ikke morsomt at skulle vente ti Minutter og saa maaske endda ud­ sætte sig for en Elcstraforsinkelse, hvis Jernbanebommen er nede. Lad mig samtidig gøre opmærksom paa, at Linje 5 er besværet med alt for mange af de gamle, smaa og uprakti­ ske Bivogne. Aled Tak for Optagelsen. J. Eriksen, Assistent. * V i giver den ag-ede Indsender fuld­ stændig Bet i bans Klage. Saadan som Forholdet er nu, er det virkelig nærmest en Skandale, navnlig i A f; tentimerne. Det forekommer os, at Sporvejene har en Pligt til at søge disse Forhold ændrede. Brønshøj er i saa rask Fremvækst, at Beboerne kan kræve en ordentlig Befordring. Samtidig benstiller vi til Direktionen, at den — i hvert Fald forsøgsvis — indfører Natsporvognen. Det er dog for latterligt, at man efter Kl. 12U> nraa være forberedt paa at gaa Fod­ tur til Brønshøj!! Red,

M aterialist, Casul. pliarm. Jac ob U. Nielsen, Chralottenlund. Paa Tirsdag den 7de ds. fylder Indehaveren af „Voldkvarterets Magasiner“ i Jægersborg Allé, Materialist J. U. Nielsen, 60 Aar, og vi benytter denne Lejlighed til at bringe den afholdte Medborgers Billede. Hr. Jacob U. Nielsen var i sine unge Dage Bestyrer af Alfr. Benzons kern. Materialhandel i Kjøbenhavn. I Aaret 1891 oprettede ban sammen med en Broder Voldkvarterets Magasiner i .Freder iksborggade, Aaret efter aabnede lian for egen Regning sin nuværende Forretning i Jægersborg A llé og efter Broderens Død i 1891 drev ban i nogle Aar begge Forretnin­ ger. Hr. Jacob U. Nielsen er Jyde af Fødsel, idet ban kom til Verden i Enslev ved Randers, hvor hans Fader var Skolelærer og Degn. I en Aarrække var han Kasserer i „Fr.rmacevtisk Medhjælper-Forening“ , se­ nere Bestyrelsesmedlem i Foreningen „Farmaeevtiske Materialister i Danmrk“ , og Direktør for „De Farmaeevtiske Materialisters Fabriker“ . Dette vidner om den Anseelse, han nyder ogsaa iblandt sine Kolleger i . Ar snævrere Forstand.

Distriktsblade!.

ftrandvej 167.

T lf. H e lrn p flop

O P dm ip " C h a r l o t t e n lu n d 'Barak Renia af Indskud 4, o* 4 l |2 °L Alle Bankforretnin^ei« wdfføT'as» Udlaan mad Haandpaî o» Kaulian,

Lyngby-Taaibsk Kommune, Budgettet for Aaret 1913-14. Det i Lyngby-—Taarbæk Sognc- raadsnrøde forleden Aften fremlagte Budget for det kommende Regnskabs- aar stiller sig for Hovedsummens Vedkommende som følger, idet vi til Vejledning anfører nogle af de tilsva­ rende større ’Summer fra forrige Aars Budget. Indtægter: Laan -15,000 Kroner, Er­ hvervsskat 1700 Kr., Skat af Aktie­ selskaber 12,300 Kr,, Grundskat 2000 Kr., Skat paa Formue og Lejlighed 207,483 Kr. 20 Øre, hvoraf 11,310 Kr. 24 Øre paalignes Hartkorn, 9,504 Kr. 10 Øre Ejendomsskyld. Den samlede Skatteindtægt var i Fjor budgetteret

Gento Eta Afd. Gantoft 3 gade 21. Kontortid 10— 12 & 5Vs—7. TIE. Gentofte 135. Nørrevoldgada IS, Kjabenli TIE. 4152.. T r i o —3 Vernersvoj 10 Tb. Ordrup 457. Tr. c, __ 7

lægenborg Altø 21, Tit Ordrun 407, Kontortid 10 —12 & 6—^ Overretssagtorei* \ Dam SdieSsen:

NORDSJÆLLANDS ELEKTRICITETSSELSKAB L^s og Kraft. Det elektriske Strygejern er stedae parat til Brug, fordærver ikke Luften er absolut renligt og koster ikke mere i Brugen end Gasstrygejern. ■Elektriske Strygejern udlejes fra Elektricitetsværket til dettes Strøm­ forbrugere for en Pris nf 50 Ø re pr. Kvarta l. Henvendelser herom rettes til Nordsjællands EleRtricitetsselsKabs HovedKontor, -Strandvej 163, Hellerup.

Made with FlippingBook Learn more on our blog