Margot Scholte, Hanneke Felten en Ard Sprinkhuizen - Opgelet!

1  Waarom signaleren?

pendievaakniet omondersteuningdurvenofwillenvragen, terwijl zeal lan- ger kampenmetmeervoudige problematiek, of die dreigen inde problemen tekomen. Sociaalwerkers gaan eropaf .Dit kanoverigensookdevormkrijgen van ‘present zijn’ in de buurt. Voordeel is dat sociaal werkers dan ook goed signalenover krachtenenkansen indebuurt inhet zicht krijgen. 4 Formeel en informeel inoptimale verhouding: het gaat om eenoptimale ver- houding tussenwat mensen onderling in informeel verband zelf kunnen en wat sociaal werkers en andere professionals moeten doen. De inzet van so- ciale netwerken, vrijwilligersinitiatieven enwijkverbandenwordt veel sterker in stelling gebracht dan nu vaak het geval is. Daarbij gaat het overigens ook nadrukkelijkompositieve initiatievendiede veerkracht vannetwerkenof de omgevingkunnenversterken. 5 Meer collectief dan individueel: een individueel probleem behoeft niet au- tomatisch een individuele oplossing. Collectieve aanpakken zijn niet alleen goedkoper, maar bieden ook vaak een betere oplossing, bijvoorbeeld omdat burgers hierdoor onderling contact krijgen. Op deze manier wordt de kans dat oplossingen eenduurzaamkarakter krijgenook groter. Het is niet gezegd dat collectieveoplossingen altijd voorgaanop individuelehulpverlening. Het gaat om het vinden van de juiste balans tegen de achtergrond van het pro- bleemdatmoetwordenaangepakt. 6 Integraalwerken: problemendiemet elkaar samenhangen,moetenook in sa- menhangworden aangepakt. Dit baken heeft twee kanten: aan de ene kant hangenproblemenbij burgers vanuit een leefwereldperspectief vaakmet el- kaar samen (denk aan schulden en opvoedingsproblemen) en horen daar- om inde leefwereld vandeburger (enhet netwerk) in samenhangopgepakt teworden. Aan de andere kant dienen oplossingen ook tussenprofessionals in samenhang teworden ingezet. Sociaal werkers kunnen niet op een eiland opereren,maarmoetennauw samenwerkenmetelkaarenmetandereprofes- sionals. Ditwordt ookwel een integraleof ketenaanpakgenoemd. Deze inte- graleaanpakwordtvaakgeorganiseerd ineen specifiekenafgebakendgebied, zoals eenwijk, buurt of gemeente. In dat verbandwordt ookwel gesproken van integraal en gebiedsgerichtwerken . 7 Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht: over de ondersteuning aan burgers wordenconcreteafsprakengemaakt.Doelenworden inmeetbare termenge- formuleerd.Dezedoelenmoetenniet alleenperspectief biedenopde langere termijn, maar zich ook richten oppraktische, snelle resultaten. Zomoet een gezondemix van korte- en langetermijndoelenontstaan. Bij dit baken speelt ook het thema van evidencebased werkeneen rol: hulp- en dienstverlening moet zoveelmogelijkgebaseerd zijnop ‘bewezeneffectievemethoden’.Hier- bijpastdekanttekeningdateen socialeprofessionalde inzetvandezemetho- denplaatst inde socialecontextwaarindezewordtgebruikt (pasthet indeze buurt, indit socialenetwerk, bijdezecliënt?).Het reflectievevermogenvande professional ishierbijminstens evenbelangrijkalsde in te zettenmethode.

14

Made with