Margot Scholte, Hanneke Felten en Ard Sprinkhuizen - Opgelet!

1.2  Empowerment alsbasis

8 Gebaseerdop ruimtevoor deprofessional: inaansluitingophet vorigebaken moeten sociaal werkers voldoende professionele ruimte krijgen om zelfstan- dig te handelen op basis van een ruime, vrije beslissingsruimte. Het gaat er ookomdeprofessional niet tebeknotten inhetprofessioneel handelendoor ditdicht te timmerenmetprotocollenenverantwoordingssystemen. Deze acht bakens hebben als inzet dat sociaal werk veel dichter dan voorheen opde leefwereld van (kwetsbare) burgers opereert. Sociaal werkers zullen actief aanwezigmoeten zijn enhunogen enorenopenmoetenhouden voor signalen waar het verkeerddreigt te gaan, maar ookwaar kansen liggen.Waar nodig zul- len zij zelf, soms letterlijk, aan de bel moeten trekken bij kwetsbare burgers en vroegtijdig, licht en gericht ingrijpen om zodoende zwaardere problematiek te voorkomen (Scholte, 2010). De accenten dieworden gelegd in het sociaal werk gaanook sterk uit vanhet versterken vande eigen kracht vanburgers. Deze be- nadering grijpt deels terug opde zogenoemde ‘empowermentbenadering’. Deze werkenweverder uit indevolgendeparagraaf. In de zogenoemde ‘empowermentbenadering’ zijn veel van de fundamenten te- rug te vindendie ten grondslag liggen aande nieuwemanier vanwerken (Jacobs, 2001; Jacobs et al., 2008; VanRegenmortel, 2008, 2011; Engbersenet al., 2008). Inte- ressant aandeze benadering is ook dat zij haarwortels heeft inuitgebreidweten- schappelijkonderzoek.Deempowermentbenaderinggaatuitvanhetbouwenaan een tweeledigversterkingsproces: het individuen zijnnetwerkworden zelf sterker, kunnenhun eigen situatie beter aan.Maar tegelijkertijd verwerven ze controle, of macht, over hun (persoonlijke) omstandigheden (Engbersen et al., 2008; Jacobs et al., 2008). In dit proces worden de negatieve aspecten van een situatie verbeterd door actief op zoek tegaannaar positieve zaken, om zoal doendedeeigendraag- kracht teversterken (ProjectgroepDichterbij, 2012). Watbetekent empowerment? Empowerment isnieteenvoudig tevertalen. Begrippendieertegenaan liggenzijn bijvoorbeeld ‘eigenmachtigworden’, ‘zelfsturing’, ‘versterking vandemaatschap- pelijkeweerbaarheid’. VanRegenmortel (2011) omschrijft empowerment inhaar Lexicon van empowerment als: ‘eenproces vanversterkingwaarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greepkrijgenopde eigen situatie enhunomgevingviahet verwervenvan controle, het aanscherpenvankritischbewustzijn enhet stimulerenvanparticipatie.’ Empowerment alsbasis

1.2

15

Made with