חוקרים חשבון חלק ג דפים לדוגמה

ייעוץ מדעי: ד"ר צביה מרקוביץ עריכת לשון: שלומית ברנע איורים ועטיפה: נתן הלפרן עיצוב והפקה: נועם שושן מונטז' ולוחות: מיקסם

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו“ל. ©

כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים יסוד 03 - 5585690 ‘ חולון טל 34 רחוב החופר 2013 נדפס בישראל

Made with FlippingBook HTML5