השבט השישי - גליון 110

השבט השישי מועצה אזורית זבולון עיתון המועצה - גליון 011 - אוגוסט - ספטמבר תשע“א

"זבולון לחוף ימים ישכון..."

www.zvulun.org.il

È˙„‰ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ È·ÎÓ‰ ¯ÙÎ ˜Èχȷ ¯ÙÎ ¯Â‚È „χÂÂÁ ‰˘Â‡ ÌÈ¯Â‡ ÔÈ˷ȇ ÌȘÓÚ‰ ¯Ú˘ ÔÁÂÈ ˙Ó¯ ÈÏÚ Ò‡¯ ˙ÈÙÂ ‘ · ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÎ ‘ ‡ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÎ

ȯÚÈ ‰˘Ó

Made with