השבט השישי - גליון 110

השבט השישי השבט השישי

בס"ד:

גיליון מס' 110

השבט השישי מועצה אזורית זבולון עיתון המועצה-גליון 011-אוגוסט-ספטמברתשע“א

ברכת רב המועצה לשנה החדשה

"זבולון לחוף ימים ישכון..."

www.zvulun.org.il

È˙„‰¯ÚÂ‰¯ÙÎ È·ÎÓ‰¯ÙÎ ˜Èχȷ¯ÙÎ ¯Â‚È „χÂÂÁ ‰˘Â‡ ÌÈ¯Â‡ ÔÈ˷ȇ ÌȘÓÚ‰¯Ú˘ ÔÁÂÈ˙Ó¯ ÈÏÚÒ‡¯ ˙ÈÙÂ ‘ ·ÌÈ„ÈÒÁ¯ÙÎ ‘ ‡ÌÈ„ÈÒÁ¯ÙÎ

כל תושבי המועצה השלום והברכה, שנה טובה, פורייה ומבורכת ל בעזרת ה’. נכנסים אנו בראש השנה לחתימת מעגל בציר הזמן וכניסה למעגל ציר הזמן החדש. העובדה שחיינו סובבים בצורה מעגלית איננה סימן בעלמא, כי אם מהות חייו של האדם. האדם נע בתוך מעגל החיים, דבר המצביע בהכרח על חזרה מחודשת, על אותן נקודות אותן עבר לא מזמן בציר הזמן ובתוך עולמו הפנימי. לכאורה הדבר מעורר ייאוש, "שוב אותו דבר", "למה לעמול אם המחר הוא בעצם האתמול", "עולם כמנהגו נוהג", "אין חדש תחת השמש". מכל זאת ועוד, נראה כי עלול האדם ליפול בייאוש, שהינו המחלה הממארת ביותר לקיומו של האדם בעולם העשייה. אך אין הדבר כך כי אם אחרת: חייו של האדם מיוסדים על החזרה והשכלול והחידוש שבחזרה, יסוד זה הינו הסוד שהוריד אלוקים לעולם והוא סוד "התשובה" מלשון לשוב. התלמוד עומד על הכרח קיומו של יסוד זה ואומר "בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב מכרזת ואומרת שובו בנים שובבים..." זהו יסוד התשובה שעליו מבוססים חגי תשרי ובפרט ראש השנה ויום הכיפורים. החזרה איננה עוד מפגש בין ההיום לאתמול, אלא התחדשות ההיום מהאתמול, בהתחברות מעמיקה יותר ומהותית יותר אל שורשיו של האדם. האדם ביסודו, בעצם בריאתו, הינו ישר, כדברי הכתוב "האלוקים עשה את האדם ישר....". אלא שהאדם מעוות דרכו הישרה בכל יום בו מתרחק הוא משורשיו המוסריים והערכיים כאחד, בזרימת שטף החיים אל מחוזות דחפים ויצרים, שלא תמיד עולים בקנה אחד, יחד עם מחויבויותיו של האדם כלפי עצמו וכלפי הסובב אותו. נמצא האדם מעוות דרכו הישרה ששורשה במעמקי נשמתו ומתרחק הוא משורשיו המוסריים והערכיים כאחד. מי ייתן ונזכה כולנו כאחד, להתחבר אל מקוריות חיינו הפנימיים המוסריים והערכיים, המתחדשים משנה לשנה. ומי ייתן ויהיה לנו את הכוח לחדשם מיום ליום.

ȯÚȉ˘Ó

תוכן ענינים

דב ישורון ראש המועצה בראיון חגיגי לשנה החדשה במועצה פותחים שנה בבתי הספר נוף עבודתה - אריאלה וולק מנהלת מחלקת חינוך יוצאת לגמלאות ל " - יהודה ליפשיץ ז לזכרו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 9-13 14-21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 23 24-26 27 28-29 30 31-33 34-40

רווחה דורות עמוד פרסום ביישובים תברואה תרבות ספורט ונוער

בברכת שנה טובה הרב יעקב מור יוסף רב המועצה האזורית זבולון

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, מיכל קציר, ארז ארד, אבי ברוך, שלומי גפן חברי מערכת: יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: 04-8478167 פקס: moshe@zvulun . co . il דואר אלקטרוני: כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. 04-8722260 טל. דפוס סמדר עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי 2

Made with