Valvoline Synpower XTREME XL-lll C3 5W30 (Renault)

Synpower™ XTREME XL-III C3 5W30

Side 1 av 9

SIKKERHETSDATABLAD Synpower™ XTREME XL-III C3 5W30

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 07.01.2014 Revisjonsdato 30.06.2015 1.1. Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synpower™ XTREME XL-III C3 5W30 Artikkelnr. 842053, 842054, 842055, 842056, 842052, 842051, 842040, 842039 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Produktgruppe Motoroljer personbiler Kjemikaliets bruksområde Motorolje (helsyntetisk) 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Valvoline Oil as Besøksadresse Industriveien 27B Postadresse Postboks 181 Postnr. 2021 Poststed Skedsmokorset Land Norge Telefon 64 83 52 00 Telefaks 64 83 52 23 E-post firmapost@valvoline.no Hjemmeside http://www.valvoline.no Kontaktperson Petter Eid Bjerke 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Aquatic Chronic 3; H412 Stoffets/blandingens farlige egenskaper

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2. Merkingselementer Faresetninger

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 30.06.2015

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker