Valvoline Synpower XTREME XL-lll C3 5W30 (Renault)

Synpower™ XTREME XL-III C3 5W30

Side 2 av 9

P103 Les etiketten før bruk. P273 Unngå utslipp til miljøet. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg

2.3 Andre farer PBT / vPvB

Ikke PBT / vPvB.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Sink O,O-bis(1,3- dimetylbutyl)ditiofosfat

CAS-nr.: 2215-35-2 EC-nr.: 218-679-9 Registreringsnummer: 01- 2119953257-34

Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 2;H411

≥ 0,5 < 1 %

2,6-Di-tert-butylfenol

CAS-nr.: 128-39-2 EC-nr.: 204-884-0

≥ 0,1 < 0,25 %

Fosforditiosyre, blandet O-O-bis(1, 3-dimethylbutyl og iso-Pr) estere, sinksalter

CAS-nr.: 84605-29-8 EC-nr.: 283-392-8 Registreringsnummer: 01- 2119493626-26

≥ 0,1 < 0,25 %

Dodecylfenol, isomerblanding, forgrenet

CAS-nr.: 74499-35-7 EC-nr.: 310-154-3

Repr. 2; H361f Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319

≥ 0,1 < 0,25 %

Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

Komponentkommentarer

Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4.

Innånding Hudkontakt

Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Tilsølt tøy fjernes. Vask straks med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt

Svelging Gi straks fløte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Svelging av kjemikaliet kan forårsake ubehag. 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler

Vannspray, pulver eller karbondioksid. Tørrkjemikalier.

Bruk ikke full vannstråle. 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er brennbart, men ikke brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter

Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Hydrokarboner. Aldehyder.

5.3. Råd til brannmannskaper

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 30.06.2015

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker