Valvoline Synpower XTREME XL-lll C3 5W30 (Renault)

Synpower™ XTREME XL-III C3 5W30

Side 4 av 9

gjennomtrengningstid.

Referanser til relevante standarder

NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder). NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer).

Egnede materialer Gjennomtrengningstid

Butylgummi. Nitrilgummi.

Ingen spesifikk informasjon fra produsent. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Tykkelsen av hanskemateriale Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Hudvern Annet hudvern enn håndvern

Benytt øyevern ved risiko for sprut. NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Se også avsnitt 12. Annen informasjon Annen informasjon Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Ravgul Lukt Oljelukt Kommentarer, Luktgrense Ikke angitt av produsenten. Kommentarer, pH (handelsvare) Ikke relevant. Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Se flytepunkt Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: > 225 °C Flammepunkt Verdi: 226 °C Testmetode: Pensky Martens CC Kommentarer, Fordampningshastighet Ikke angitt av produsenten. Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke relevant, se flammepunkt. Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke angitt av produsenten. Kommentarer, Damptrykk Ikke angitt av produsenten. Kommentarer, Damptetthet Ikke angitt av produsenten. Relativ tetthet Verdi: 0,853 g/cm³ Test temperatur: 15 °C Løselighet i vann Uløselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Ikke relevant for en blanding. Kommentarer, Selvantennelighet Ikke angitt av produsenten. Kommentarer, Dekomponeringstemperatur Ikke angitt av produsenten. Viskositet Verdi: ~ 67 mm²/s Test temperatur: 40 °C Kommentarer, Viskositet ~12 mm²/s @ 100 °C Eksplosive egenskaper Ikke eksplosiv. Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende. 9.2. Andre opplysninger Fysikalske farer Flytepunkt Verdi: < -39 °C Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 30.06.2015

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker