2016 MZ-PBGZ-P-K1-W3 e8

S tichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

KD Maatschappelijk Zorg augustus 2015

Kwalificatie Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

Crebonummer 25477

Cohort in te vullen door de opleiding

Examen 3

MZ-PBGZ-B-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

Afnameperiode: datum/data (niet invullen)

Examenkandidaat Naam

Studentnummer

Beoordeling

onvoldoende herkansing ja nee

Werkproces B1-K1-W3

goed

voldoende

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

in te vullen door de opleiding

Naam:

Handtekening:

Functie:

in te vullen door de opleiding

Organisatie:

in te vullen door de opleiding

Datum:

in te vullen door de opleiding

paraaf

Pagina 1 van 6

Colofon

Wordt automatisch gegenereerd

© 2015

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Verantwoording Stichting Consortium Beroepsonderwijs heeft van alle haar bekende rechthebbenden op de in deze publicatie opgenomen teksten en afbeeldingen toestemming gekregen om deze te gebruiken.

www.consortiumbo.nl

paraaf

Pagina 2 van 6

Werkproces B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

Opdracht Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg ondersteun je de cliënt en/of groepen cliënten bij wonen en huishouden. Je ondersteunt vraaggericht en volgens de doelen in het ondersteuningsplan. Je zorgt ervoor dat de cliënt / naastbetrokkenen zo veel mogelijk werkzaamheden zelf doen. Je adviseert zelfstandig de cliënt / naastbetrokkenen en lost knelpunten op. Je stemt de werkzaamheden af met alle betrokkenen. Overleg met de cliënt / naastbetrokkenen welke taken / werkzaamheden de cliënt zelf doet en welke door anderen worden gedaan. Ondersteun de cliënt bij voorraadbeheer, het omgaan met geld, budgetteren en de (financiële) administratie. Zo nodig behartig je zijn financiële belangen. Resultaat De cliënt heeft passende ondersteuning ontvangen op het gebied van wonen en huishouden. Taken op het gebied van wonen en huishouden zijn op een professionele en methodische wijze uitgevoerd.

Beoordelingsvorm x gedragsobservatie

verantwoordingsverslag productbeoordeling examengesprek presentatie

Examendossier Voeg toe aan het examendossier:  Beoordelingslijst (volledig ingevuld en ondertekend)

* Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan ook worden gelezen: zorgvrager, patiënt, kind, bewoner, deelnemer. * Met ondersteuningsplan wordt ook bedoeld: plan van aanpak, zorgplan, trajectplan, zorgleefplan, elektronisch patiëntendossier, zorgdossier, woonplan, activiteitenplan en begeleidingsplan en omgekeerd. * Met ondersteunen wordt ook bedoeld: zorgen dat, begeleiden, motiveren, coachen, enthousiasmeren, activeren, sturen, ondersteunen als zorg overnemen. * De term mantelzorgers wordt gebruikt voor mantelzorgers en vrijwilligers, ouders, verzorgers, familie, vrienden, wettelijke vertegenwoordigers, het cliëntsysteem en directe naasten.

paraaf

Pagina 3 van 6

Kwalificatie Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

Beoordelingslijst werkproces B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

Naam examenkandidaat:

Studentnummer:

Onv Onvoldoende (0)

Goed (2)

Voldoende (1)

Beoordelingscriteria

Gedragsobservatie De examenkandidaat: vraagt de cliënt en naastbetrokkenen doelbewust naar hun mogelijkheden en wensen om goed aan te kunnen sluiten bij hun (fysieke, psychische en mentale) mogelijkheden en behoeften geeft de cliënt en naastbetrokkenen heldere adviezen afgestemd op hun fysieke en mentale mogelijkheden motiveert de cliënt doelbewust om uitdagingen gericht op zijn ontwikkeling bij wonen en huishouden aan te gaan gaat zorgvuldig en netjes om met materialen en middelen werkt zorgvuldig volgens de voorgeschreven procedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften overlegt tijdig met betrokken instanties over werkzaamheden en/of beschikbaarheid van materialen en middelen voert berekeningen over de kosten bij inkopen en het beheren van voorraden nauwkeurig uit (het doen van inkopen & beheer voorraden) Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staan met de beoordelingscriteria.

Naam examinator: …………………………………………

Functie: Organisatie: □ Beroepspraktijk □ Opleiding

Handtekening:

Naam examinator: …………………………………………

Functie: Organisatie: □ Beroepspraktijk □ Opleiding

Handtekening:

Totaal aantal punten WP B1-K1-W3 alleen optellen als er geen onvoldoende is

..

paraaf

Pagina 4 van 6

Cesuur Alle beoordelingscriteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld. Normering Goed: ≥ 12 punten Voldoende: Alle criteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld Onvoldoende: Tenminste één van de criteria is met onvoldoende beoordeeld Werkproces B1-K1-W3 ‘Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden’ is beoordeeld met: (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)  goed  voldoende  onvoldoende

Naam examenkandidaat:

………………………………………..

Handtekening (voor gezien):

…………………………………………

paraaf

Pagina 5 van 6

Werkproces B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Code Kennis MZ-PBGZ-BKT1-k6

Heeft kennis van financieringsvormen (zoals zorgzwaarte-pakketten, wmo) en voorzieningen voor de doelgroep

MZ-PBGZ-BKT1-k7 MZ-PBGZ-BKT1-k8 MZ-PBGZ-BKT1-k10

Heeft kennis van geriatrie

Heeft kennis van gezondheid, hygiëne en besmetting.

Heeft kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmelding, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken. Heeft brede kennis van weerstandspatronen, risicotaxatie, crisisinterventie en separatietechnieken Heeft specialistische kennis van de bij de doelgroepen voorkomende ziektebeelden, beperkingen, stoornissen, aandoeningen, comorbiteit, functioneringsproblemen, behandelingen en bijbehorende gezondheidsrisico’s.

MZ-PBGZ-BKT1-k24

MZ-PBGZ-BKT1-k25

Code

Vaardigheden

MZ-PBGZ-BKT1-v1 MZ-PBGZ-BKT1-v2

Kan begrotingen opstellen

Kan bijdragen aan cliënt veiligheidscultuur, handelt risicobewust, communiceert cliëntveilig en optimaliseert menselijke- en omgevingsfactoren

MZ-PBGZ-BKT1-v3 MZ-PBGZ-BKT1-v4

Kan brandveiligheid en -preventie toepassen

Kan brede kennis van communicatiemogelijkheden en –methoden toepassen, passend bij de mogelijkheden en de wensen van de cliënt Kan de visie op zorg toepassen in haar dagelijkse werkzaamheden Kan gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van cliënten en naastbetrokkenen Kan gedragsproblemen herkennen van de meest voorkomende ziektebeelden en beperkingen Kan kennis van conflicthantering en crisisinterventie toepassen Kan kennis van EHBO of eerste hulp bij kleine ongelukken toepassen Kan kennis van voedings-en dieetleer en voedingsproblematiek toepassen Kan methodische en systematisch handelen toepassen tijdens de beroepsuitoefening

MZ-PBGZ-BKT1-v8 MZ-PBGZ-BKT1-v10

MZ-PBGZ-BKT1-v11

MZ-PBGZ-BKT1-v13 MZ-PBGZ-BKT1-v15 MZ-PBGZ-BKT1-v18 MZ-PBGZ-BKT1-v20 MZ-PBGZ-BKT1-v29 MZ-PBGZ-BKT1-v35 MZ-PBGZ-BKT1-v37

Kan werkzaamheden uitvoeren binnen het budget Kan brede kennis van financiën en administratie toepassen

Kan coachingstechnieken toepassen

paraaf

Pagina 6 van 6

Made with