HAGMANS - Auto-K Klarlakk blank

23.11.2016

VERNEBLAD Auto-K Klarlakk blank

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Generelt Artikkelnr.

02233017

Kjemikaliets bruksområde

Klarlack, Lack, Skyddsklarlack

Førstehjelpstiltak Verneutstyr Tiltak ved brannslukking Tiltak ved utslipp Ansvarlig firma Firmanavn

Hagmans Nordic AB

Postadresse

Box 510

Postnr.

51110 Fritsla

Land

Sverige

Telefon

+46 (0)320 18900

Made with FlippingBook Annual report