John Bassant en Marianne Bassant-Hensen (red.) - Mensenwerk

1.2 ◆ D e doelgroep : wat zijn kinderen en jeugdigen ?

veel tussenvormen tussen ambulante en residentiële zorg, of combinaties vanbeide vormenvanhulp. Het gaat inde jeugdzorg overigens niet alleenomhulpverlening.Het (wijkgebonden) jeugd- en jongerenwerkheeft eenbelangrijke rol bij op- vang enpreventie. Dit lijktweer terug vanweggeweest, zeker inde grote steden. Ook nieuwe initiatieven als straatcoaches en buurtvaders beho- ren daartoe. Overlastpreventie- en bestrijding zijn daarbij een belang- rijk doel, maar deze vormen van jeugdzorg zijn zeker ook pedagogisch: ze willen jongeren niet alleen van het slechte pad afhouden of afhelpen, maar ze ook ontwikkelkansen bieden en verheffen – een aloud doel van het buurthuiswerk. Er zijnveel vloeiendeovergangen tussenbuurtwerkenhulpverlening, diezichdikwijlsop straat afspelen.Dewerkerwachtnietmeeropde jon- gere,maar zoekt hemop.Het streetcornerwerkmet al zijnvarianten is er eengoedvoorbeeldvan. Omal ineenvroeg stadiumdeproblemen te signaleren,heeftdeover- heidbeslotenom ingemeenten en regio’sCentravoor Jeugd enGezinop te zetten. Daar kunnen ouders terecht voor opvoedingsvoorlichting en lichte hulp. Ook consultatiebureausmet kinderartsen en verpleegkundi- gen zullen er hunwerkgaandoen.DezeCentra voor Jeugd enGezinko- men later indit hoofdstuknoguitvoeriger aandeorde. Het sociaalwerkbiedt veelmogelijkhedenvoorhetwerkenmet kinderen en jongeren. Jeugdzorg is bedoeld voor kinderen tot achttien jaar met ernstigeopvoed-enopgroeiproblemenenvoorhunoudersenopvoeders. Het gaat daarbij om kinderen en jongerendie om verschillende redenen professionele steun en hulp kunnen gebruiken of zelfs hard nodig heb- ben, zoalskinderenuitprobleemgezinnenofpubersdiezoalsdatheet ‘de weg kwijt zijn’ en een criminele carrière tegemoet lijken te gaan. Jeugd- zorg is daarnaast bedoeld voor kinderen die om allerlei redenenniet de kansenkrijgendie leeftijdgenotenwel krijgenof die inhunontwikkeling bedreigdworden, zoals kinderen in achterstandswijken of kinderenmet ouders diede opvoedingomwat voor redendanook (tijdelijk) niet aan- kunnen.Maarookvoor jongerendiehunheil buitenshuiszoekenbij leef- tijdgenoten en (vaak bij gebrek aanbehoorlijke voorzieningen) de buurt onveiligmakenof erger. Het gaat hier dus omgewonekinderendieopgroei- of opvoedproble- menhebbenof diedreigen tekrijgendoordeomstandighedenof deom-

1.2 Dedoelgroep:watzijnkinderenen jeugdigen?

35

Made with