Atlas Copco - PAROIL S - Kompressorolje

PAROIL S

Side 9 av 9

Leverandørens anmerkninger

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er beskriver produktet kun med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Det bør derfor ikke oppfattes som en garanti for spesielle produktegenskaper. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Liste over relevante R- setninger (i avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H- setninger (i avsnitt 2 og 3).

H318 Gir alvorlig øyeskade. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dette dokumentet er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Made with FlippingBook - Online catalogs