086534487

1 Overdyne og 3 Hovedpuder sattes til................... 8 Rdl. 1 Underdyne og Madrats — - ................... 1(5 — Desuden en Del Kokkensager og Gangklæder, der med det an­ førte belob sig til en Sum af 152 Rdl.

„Under Udarbejdelsen af „Veyviserens Vej“, gjorde jeg“ fortæl­ ler Vejviserens tidligere Udgiver, Etatsraad Krak, „først nærmere Bekendtskab med Hans Holck. Jeg maa tilstaa, at han tidligere ikke havde interesseret mig synderligt, men lidt efter lidt gik det, til min store Forbavselse, op for mig, at det ikke blot var et over­ ordentligt dygtigt Arbejde, han havde udført ved sin Vejviser og sine Adresseboger, men at Holck selv i mange Maader var en frem­ ragende og meget betydelig Mand.1'

Made with FlippingBook HTML5