591177389

Bo tan isk H aves 50 A a r s Jubilæum . Tale ved Jubilæumsfesten i Havens Væksthuse den 9. Oktober 1924. Af Professor, Dr. C. Hansen Ostenfeld. ____ P Naar Universitetet har valgt at fejre Botanisk Haves Jubilæum idag den 9. Oktober, ligger der deri en Anerkendelse af, at Haven ikke blot er en videnskabelig Have, men ogsaa tager Sigte paa at betyde noget for den store Almenhed, ti idag for 50 Aar siden blev Haven aabnet for Publikum, efter at den nogle Maaneder forud var afleveret til Universitetet, nemlig den 1. Juni 1874. I naturlig Følge af dens Beliggenhed og dens Størrelse har Botanisk Have saa at sige to Ansigter, et, der vender indad, det videnskabelige og studiemæssige, og et ande t , der vender udad, det folkeoplysende og skønne. Der kan være Tider, hvor disse to Virkefelter er vanskelige at forene; men i det store og hele synes jeg, det er lykkedes for vor Have at øve Skel og Ret til begge Sider. Det første Virkefelt giver Haven dens Særpræg overfor andre Haver; det er derved, den skiller sig fra Hovedstadens andre Parker og Haver. Dette Særpræg viser sig paa mange Punkter i det ydre: Vi dyrker mange Planter, som hverken er skønne eller nyttige. Vi holder Liv i — eller søger at holde Liv i — mange Planter, som egentlig vantrives eller i alt Fald aldrig naar deres fulde Ud* vikling, — fordi vi har Brug for dem til botaniske Studier. Vi ordner Planterne i lange Rækker efter et visst botanisk System

Made with FlippingBook - Online catalogs