Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 24 Next Page
Page Background

2

Onsdag 4. mai 2016 •

Uavhengig lokalavis

for Toten-bygdene

Ansvarlig redaktør:

Jon Olav Andersen

Daglig leder:

Morten Linnerud

Raske

avgjørelser

Innlandet politidistrikt har siden i

fjor høst hatt et mål om å få

unna flere av sakene raskere

enn det som tidligere har vært til-

felle. 30 prosent av foregående

ukes saker skal avgjøres uka

etter. Statistikken viser at de nå

ligger på 43 prosent.

Vi ser at det er viktig å få unna

sakene. Altfor mange ganger har

vi på nyhetsplass måttet fortelle

om kriminelle forhold der den til-

talte har fått strafferabatt fordi

saken er blitt liggende for lenge

hos politiet. Vår avis kjenner til

en sak som ble liggende hos

politiet i om lag tre år før den ble

sendt videre til domstolen. Det er

ikke holdbart.

Nå hører det med til helheten

at det også er mange saker som

henlegges innenfor de 43 pro-

sentene som behandles raskt.

En TV-dokumentar fortalte nylig

hvordan tilsynelatende oversikt-

lige saker ble henlagt i flere store

byer. Det var dieseltyverier fra

transportfirmaer og butikktyverier

med kjent gjerningsmann, for

eksempel. I dokumentaren var

det intervjuer med flere fortvilede

ofre. Selv når de straffbare hand-

lingene fantes på overvåkings-

opptak, skjedde det ingen ting

med gjerningsmennene. I enkel-

te tilfeller har det ført til at folk

har tatt loven i egne hender.

Her lokalt loves det at henleggel-

sesprosenten er lav, sammenlig-

net med de store byene. Begår

du et lovbrudd i disse kategori-

ene i Innlandet, ender det altså

oftere med bot eller sak i tingret-

ten.

Vi mener det er viktig at det

fortsetter slik. Et hytteinnbrudd

på Totenåsen, der det stjeles for

en tusenlapp eller to, er kanskje

ingen stor sak sammenlignet

med profesjonell kriminalitet.

Men for den som blir rammet av

en slik kriminell handling, er det

en viktig sak.

Dersom småkriminalitet kan

foregå ustraffet, er vi på ville

veger. Her til lands skal det fort-

satt være slik at lovbrudd straf-

fes.

Suksess med rask

etterforskning

Dagens sitat

Frihet er retten til å gjøre alt

loven tillater.

Montesquieu

Innlandet politidistrikt

har siden i fjor høst hatt

som mål at 30 prosent

av de innkomne sakene

fra foregående uke skal

bli avgjort i løpet av uka

etter. I gjennomsnitt har

politiet avgjort 43 pro-

sent av sakene.

Torbjørn Aurvåg

torbjorn@totens-blad.no

– Resultatet er vi veldig fornøyd

med. Det er et kjempestort

potensial i å gjøre det på denne

måten. Ordningen har absolutt

vært en suksess, sier Johan

Petter Bærland, fungerende

påtalesjef i Innlandet politidis-

trikt.

Siden uke 42 i fjor har politi-

et hatt en ordning med å ta en

ukentlig runde på saker som har

kommet inn fra foregående uke.

Målet har vært å ta unna minst

30 prosent.

– Avgjørelsen kan bli fore-

legg, påtaleunnlatelse, tiltale

eller henleggelse, avhengig av

bevissituasjonen og type sak,

forklarer Bærland.

Straksetterforskning

Politiet har stort fokus på

straksetterforskning, som fore-

tas umiddelbart når politiet får

melding om et lovbrudd.

– Det kan være et innbrudd

søndag kveld. Ordenspatruljen

som er på jobb gjør alt de kan

for å oppklare saken. De må

finne spor og bruke verktøykas-

sen. Det kan også være en

voldssak, stor eller liten. Det

vesentligste av etterforskningen

kan gjøres over en helg, erfarer

Bærland.

Det daglige fokuset på straks-

etterforskning er en forutsetning

for at ordningen med å få

avgjort saker hurtig fungerer.

– Faste personer i politidis-

triktet har ukentlig møte med

retts- og påtaleenheten. De

plukker ut saker, der strakssaker

er typiske å gå videre med, sier

Bærland.

Frigjør kapasitet

Et annen fordel er at ordningen fri-

gjør kapasitet til å etterforske

andre saker.

– Norsk politi blir ofte fremstilt

som at vi henlegger en drøss med

saker. Vi har antakelig en lav hen-

leggelsesprosent i forhold til

mange av de store byene. Av alle

saker i hele 2015, ble 46 henlagt

på grunn av kapasiteten i vårt poli-

tidistrikt, såkalt kapasitetshen-

leggelse. I år er det bare fire saker

som er blitt henlagt med denne

begrunnelsen. Det er ikke mye i

forhold til de nærmere 6.000

sakene som avgjøres årlig, opply-

ser Bærland.

En konsekvens av Nærpoliti-

reformen er at mer av politiarbei-

det skal gjøres på stedet. I dette

ligger en forventning fra politisk

hold om færre kapasitetshen-

leggelser, spesielt når det er kjent

gjerningsmann, legger Bærland til.

Totens Blad

retter seg etter

regler for god

presseskikk slik

disse er nedfelt

i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av

urettmessig avisomtale oppfor-

dres til å ta kontakt med redak-

sjonen. Det er også anledning til

å reise klage for

Pressens Faglige Utvalg,

Boks 46, Sentrum,

0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40

pfu@presse.no

Daglig fokus på straksetterforskning hos politiet fører til at flere av sakene blir avgjort hurtig.

– Resultatet er vi veldig fornøyd med. Det er et kjempestort potensial i å gjøre det på denne måten,

sier Johan Petter Bærland, fungerende påtalesjef i Innlandet politidistrikt.

Dødsfall

Meldte dødsfall ved Gjøvik

tingrett:

Britt Karin Sandbekken, Vestre

Toten, født 1946, døde 19.

april.

Geir Skartlien, Vestre Toten,

født 1962, døde 19. april.

Ole Ruen, Østre Toten, født

1926, døde 23. april.

Per Herman Ulsrud, Østre

Toten, født 1928, døde 21.

april.

Vennskapsfeiring på Raufoss

Polaris FUS barnehage på

Raufoss var en av de mange bar-

nehagene som markerte venn-

skapsdagen torsdag.

På formiddagen var alle ute og

dannet en stor ring hvor alle

holdt hender og stemte i slag-

ordet «Alle holder hender, her er

vi venner, FUS leker mest, alle

barn er best».

Vennskapsdagen er en nasjo-

nal markering, slik at totalt

15.500 barn og ansatte I FUS-

barnehager i hele landet

gjennomførte markeringa samti-

dig.

I barnehagen på Raufoss har

de også hatt andre aktiviteter for

årets tema som er «Nye venner».

Gjennom hele uken har barneha-

gen hatt spesielt fokus på venn-

skap. Det har vært samlinger

med vennekort, lesning av bøker

og samtaler med barn.

Barna har også vært mye i

lekegrupper, for at alle skal føle

seg inkludert, og også kunne

finne nye venner og knytte venn-

skapsbånd. Barnehagen har i

grunn satt vennskap i høysetet

hele dette barnehageåret, og

startet med blime-dansen i fjor

høst.

FUS er Norges største, private

barnehagekjede med 166 barne-

hager i 82 kommuner.

Polaris FUS barnehage på Raufoss markerte torsdag vennskapsdagen,

hvor alle i barnehagen står i ring og holder hender. (Foto: Innsendt).