Table of Contents Table of Contents
Next Page  38 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 38 / 52 Previous Page
Page Background

38

מ

ילה אחת השגורה בפינו, אך פירושה החווייתי שגוי כל

כך, היא "הצלחה".

רבים תרים אחר ההצלחה. תלמידינו מבקשים להצליח

בלימודים, מעריצים דמויות מוצלחות וזוהרות, ומבקשים

כמותנו את ההצלחה.

אז מהי ההצלחה שאנו מייחלים לה?

שבו על שורשהּ: צל"ח.

ִ

כדי להבין את שורש מהותהּ, ח

ח" מאפשר

ַ

ל

ָ

עיון בכמה מהפירושים המילוניים של הפועל "צ

להציע דיון במילה זו מהיבט לא שגרתי. פירוש אחד של

ח" הוא "עלה יפה, הסתיים בטוב, היה טוב וראוי";

ַ

ל

ָ

פירוש אחר הוא "חצה, עבר" (מקווה מים, ובהשאלה גם

דרך). שילוב של שני הפירושים האלה יכול להניב משמעות

חדשה למושג הצלחה: חצייה ומעבר של דרך, מסע, וגם

עשייה עקבית לעבר מטרה משמעותית שהוגדרה מראש.

,

לפי קו מחשבה זה, ההצלחה היא הדרך שאנו עוברים

היא התהליך שאנו עוברים בדרך, המסע עצמו, כלומר,

ה"הצלחה" אינה קשורה במטרה הסופית כלל.

רצוננו ה"מערבי" רק להצליח שוכח את אותו מסע

משמעותי. למעשה, זהו רצון האגו להוכיח ש"אני שווה".

מן ההיבט הלימודי חינוכי, רצוי כי נזכיר לנו עצמנו

ולתלמידינו שאנו צולחים יחד מסע לימודי.

ההצלחה היא דרך, וכמו בכל דרך יש בה עליות,

אורית גמרמן

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המילה העברית, רכזת לשון עברית, תיכון אליאנס

הצלחה

מורדות, ולעתים הדרך מישורית. ואין להיבהל מהמסע

שנופיו מתחלפים.

טוב נעשה אם נדגיש לפני תלמידינו שניתן לאהוב את

מגוון הנופים במסלול הלימודי חינוכי, וכל עוד אנו צועדים

במסלול זה, ייתכן שהנוף הלימודי ישקף, לעתים, מד ידע

50

, ולפעמים של

100

, לעתים, בפסגה, מד של

80

ציוני של

- אם התעייפנו מעט, או הוסחה דעתנו, או נתקלנו ב'בור'

וכשלנו. אבל תמיד אפשר לקום ולחזור למסלול. הנוף

הלימודי משקף את הדרך, ובמקרה זה – את הידע שרכשנו.

אך הידע אינו מתבטא בתוצאה הסופית דווקא, אלא יש

בו כדי לאפשר תהליך לימודי המעשיר אותנו והופך להיות

חלק בלתי נפרד מאישיותנו, לצד ערכים אנושיים חשובים.

לבסוף, כמו כל דבר שאנו משננים לפני תלמידינו, נדגיש

לפניהם: ההצלחה היא ההליכה, לעתים אנחנו בכושר ורצים

בקלילות, לעתים הולכים בעליזות, וכן... יש גם ימים שאנו

משתרכים בעייפות, בכבדות או בעצבות. למרות הכול

מומלץ תמיד ליהנות מעצם ה"צליחה" של הדרך, ולא

מהמטרה הסופית דווקא.

עצם ההנאה מהדרך היא שגורמת לאותה "הצלחה" שלה

מייחלים תלמידינו, ו...בהצלחה!

כוחה של המילה העברית מהיבטים ערכיים, פילוסופיים, רגשיים ועוד

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המיל העברית, רכזת לשון עברית, תיכון אליאנס

ערכה של מילה