Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 68 Next Page
Page Background

32 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Reportasje

Nytilsatt dekan ved

Avdeling for lærerutdanning

i Halden, Unni Hagen, har ingen grunn til å henge

med hodet. Antall søkere til grunnskolelærerutdan-

ningene i Østfold har vært stabilt høyt i mange år.

- Vår høyskole har nest etter Høgskolen i Oslo

og Akershus den største søkningen til grunnsko-

lelærerutdanningene. I år hadde vi 104 primærsø-

kere til 66 plasser på grunnskolelærerutdanning

1.-7. trinn, og 111 søkere til 44 plasser på 5.-10.

trinn, mens flere andre læresteder ikke klarer å

fylle plassene. Konkurransen er så hard hos oss

at vi rett og slett trenger flere studieplasser, sier

Unni Hagen.

En ørliten nedgang har grunnskolelærerutdan-

ningen opplevd fra 2013, men det er kun snakk

om 14 søkere på 1.-7. trinn og 7 søkere på 5.-10.

trinn. Frafallet av studenter underveis er dessuten

svært lavt.

Dekan Unni Hagen mener de kan peke på årsa-

kene til at studentene strømmer til.

- Det handler om stor nærhet til faglærerne

og at en stor andel av våre praksisskoler har vei-

ledningskompetanse. Vi erfarer at veldig mange

skoler ønsker å være praksisskole, noe som bidrar

til økt status både for grunnskolene og høgskolen.

Det kan være at potensielle studenter vektlegger

dette i sin vurdering av hvor de primært ønsker å

studere til grunnskolelærer, og som gjør at mange

søker seg til oss. Mange av våre faglærere har

dessuten lang og bred erfaring fra skolen, derfor

oppleves også relevansen som høy. Studentene gir

klart uttrykk for at de er tilfredse med utdannin-

gen de får her.

Ønsker masterutdanning

Unni Hagen mener at man må ta flere grep for å

snu den generelle fallende interessen for grunn-

skolelærerutdanning, som for eksempel å gå bort

fra en fireårig lærerutdanning og heller tilby en

masterutdanning.

- Jeg tror at en masterutdanning vil gi mer

status. Innfører man en masterutdanning, så

tydeliggjør man at det er snakk om en femårig

profesjonsutdanning. Dette handler også om

økonomi. For nå er det jo slik at det skal noe til

for å krysse av på en fireårig utdanning, når man

like godt kan krysse av på en treårig utdanning

og oppnå samme lønn. Så er det også et spørsmål

om studentene faktisk vet hva som er forskjellen

på de to innrettingene, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn,

på grunnskolelærerutdanningen som tilbys. Jeg

har inntrykk av at mange ikke vet det. De pro-

fesjonsfaglige utfordringene er de samme på 1.-7.

trinn som på 5.-10. trinn, og jeg tror kanskje ikke

at den store søkermassen har fått det med seg, sier

Hagen og legger til at akkurat dette gjør Høgskolen

i Østfold noe med, for å hjelpe unge til å ta riktige

Studentene strømmer til

Høgskolen i Østfold går mot

strømmen: Der står unge på

venteliste for å ta grunnskole-

lærerutdanning.

TEKSTOGFOTO

TerjeHansteen

Dekan Unni Hagen

ved

Avdeling for lærerutdan-

ning ved Høgskolen i

Østfold kan velge og vrake

i studenter som vil inn på

grunnskolelærerutdan-

ningene, til forskjell fra

mange andre høyskoler.