Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 68 Next Page
Page Background

44 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Innspill

Her kommer et stort hjertesukk til

politikerne i Sarpsborg kommune

fra oss somutdanner morgen-

dagens ledere i barnehagene

i Kurland og Peer Gyntveien

barnehager.

Alle vi som jobber i barnehagen,

må forholde oss

til «Rammeplanen for barnehager», barnehage-

loven, kommunens forventninger og barnehagens

egne årsplaner.

Vi er forpliktet til å møte hvert enkelt barn ut fra

deres eget ståsted og forutsetninger og gi barnet

utfordringer.

I rammeplanen står det: «Barnehagens for-

mål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek,

og fremme læring og danning som grunnlag for

allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med

barnas hjem. Barnehagen har en viktig rolle som

oppvekst- og læringsarena for barn under opp-

læringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns

utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi

det enkelte barn og barnegruppen utfordringer.

Den skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig

tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett

funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk

bakgrunn. Å se omsorg og danning, lek, hverdags-

aktiviteter og læring i sammenheng er et særtrekk

ved norsk barnehagetradisjon. Barnehagen er en

kulturskaper og har en viktig rolle som kultur-

formidler.»

I kommunes planer for utbygging av barnehager

står det at når den nye sentrumsbarnehagen står

ferdig, skal Kurland og Peer Gyntveien barnehage

omgjøres slik at kommunens bemanningsnorm

også skal gjelde disse barnehagene.

Vi har fått indikasjoner på at det skal bli endrin-

ger i våre barnehager når det gjelder bemannings-

normen allerede fra august 2015. Det betyr at det

skal bli 21 barn under tre år med tre pedagoger og

to fagarbeidere/assistenter, og 28 barn over tre år

med to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter i

begge barnehagene.

Ja, vi kommer til å holde oss innenfor lovverket

av hva som er minstekrav til bemanningsnorm.

Likevel, frem til for en liten stund siden har vi fått

mange signaler fra foreldre om at de søkte nettopp

våre barnehager fordi det var mindre grupper og

roligere dager der enn i andre barnehager. Vi har

hatt 18 barn i stor avdeling og 9 barn i liten avde-

ling. Frem til nå har derfor foreldre hatt en reell

valgmulighet for barna sine, noe som faktisk for-

svinner nå som det kun blir denne bemannings-

normen som gjelder.

Vi stiller oss undrende til at denne endrin-

gen skjer allerede fra neste høst, lenge før en ny

sentrumsbarnehage står klar. Spaden har jo ikke

engang blitt satt i jorda, og tomta er faktisk heller

ikke klar! Ved ny organisering i våre barnehager

vil vi nemlig miste 18 barnehageplasser i et så

stort boligområde somKurland, hvor det bare blir

flere og flere barnefamilier. Hva om dere politikere

kunne utsatt denne organiseringen til det var nok

plasser i andre barnehager der det er naturlig for

våre barn og foreldre å søke plass. Det er ingen

skam å snu, det er en ren styrke!

Vi ønsker å gjøre en god jobb. Vi brenner for job-

ben vår og for å gi hvert enkelt barn gode dager.

Vi vet hva kvalitet i barnehagen er, og hvordan vi

skal jobbe for å gjøre en god jobb. For å sikre god

kvalitet må vi ha gode relasjoner til både barn, for-

eldre og kolleger, nærhet til hvert enkelt barn og

en hverdag som er preget av glede og humor. I bar-

nehagen skjer det gylne øyeblikk daglig, dersom

vi har tid til å se dem og oppleve dem sammen

med barna.

For å sikre en god utvikling og gi utfordringer

til hvert enkelt barn er vår læring preget av nys-

gjerrighet. Vi undrer sammen, øker vår kunnskap

sammen og vi bruker språket aktivt for å lære mer.

Vi jobber spesielt med språkstimulering i tråd med

kommunens «Plan for språkstimulering og lesing

som grunnleggende ferdighet» for å gjøre hvert

enkelt barn best mulig rustet til å takle hverdagens

språklige utfordringer.

Vi ønsker å kjenne hvert enkelt barn godt og vite

hvilke utfordringer de behøver for å oppnå mest-

ring. Det er viktig med mestringsfølelse, det gjør

noe med oss alle! Det betyr at vi må være nære og

se hvert enkelt barn, vi må gi tilpassede utfordrin-

ger og vi må gi barn frihet til å kunne ta egne valg

i lek og vennskap. Barn i barnehagen har rett til å

medvirke i egen hverdag, og vi jobber hardt for å

gi barn livsutfoldelse og reell innflytelse.

Det finnes mye forskning som sier noe om hva

store barnegrupper og mye stress og støy kan gjøre

med barn:

«Studier om sammenhenger mellom antal-

let barn per voksne og småbarnas utvikling har

«Blir det for mange barn per

voksen i barnehagen, vil

dette gå ut over den voksnes

mulighet til å være nok

tilgjengelig og sensitiv

overfor hvert enkelt barn.»

Kvalitet og bemanning i barnehagen

Cecilie Ringsrud

tillitsvalgt

På vegne av Utdannings-

forbundets klubb i Peer

Gyntveien og Kurland

barnehage

FOTO

PEDAGOGISKFAGSENTER,

SARPSBORGKOMMUNE