Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  49 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 68 Next Page
Page Background

49 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Matematikk

Matematikkvansker skyldes ikke feil hos eleven,

men dårlig opplæring, skriver Kai Bråthen på

utdanningsnytt.no 4. november.

Jeg er enig i at dårlig undervisning kan skape

matematikkvansker. Ofte er imidlertid proble-

met at lærerne ikke hurtig nok oppdager tegn på

begynnende vansker og raskt kan sette inn tiltak.

I lærerutdanningen lærer de altfor lite om slike

vansker. Forskning viser at forholdsvis enkle tiltak

kan endre situasjonen. Kjernen er å arbeide med de

grunnleggende tallbegrepene og aritmetiske ope-

rasjoner, se Science Daily, 28. Mai 2011: «Students

struggling with math may have a neurocognitive

disorder called dyscalculia». Hos noen elever ser

det også ut til at matematikkvanskene kan komme

av en medfødt, kognitiv forstyrrelse. Heldigvis hjel-

per de samme, enkle tiltakene også disse!

Lærerne på begynnertrinnet trenger en kompe-

tanse som nesten ikke finnes i lærerutdanningen og

innen pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Der-

for kan «vanlige matematikkvansker» bli feildiag-

nostisert og den matematiske utviklingen stagnere.

Forskning fra USA viser at opptil 70 prosent av

lærevanskene kan forebygges ved raske og presise

tiltak i begynneropplæringen/den tilpassete opp-

læringen (se Spesialpedagogikk nr. 5/2012,

side 20).

Olav Lunde

Enkle tiltak kan raskt redusere matematikkvanskene

Amerikansk forskning viser

at opptil 70 prosent av

lærevansker i matematikk kan forebygges ved raske og

presise tiltak i begynneropplæringen, skriver

innsenderen.

ARKIVFOTO

INGERSTENVOLL

Se… …og mange andre filmer. Kontakt din lokale kino for oversikt. DEN STORE SKOLEKINODAGEN 3. FEBRUAR Pedagogiske opplegg til filmene finner du på www.skolekino.no