Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  52 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 68 Next Page
Page Background

52 |

UTDANNING

nr. 21/12. desember 2014

Debatt

Svar til Cathrine Ask

Barnehagen er en viktig barnsdomsarena. Jeg er

helt enig med barnehagelærer Cathrine Ask i at

barnehagens bidrag til barns læring ligger i å gi

barn rom for lek og meningsfylte opplevelser i

fellesskap med andre barn og sammen med kom-

petente voksne. Barna skal få utfolde seg, være

nysgjerrige, leke og lære.

Den gode barnehagen følger femåringens initia-

tiv og gir henne støtte og oppmuntring, enten det

gjelder å oppdage tegn, symboler og bokstaver

eller det gjelder å klatre i høyder hun ikke har

våget før.

Jeg har sett at det har blitt misforstått hva jeg

mener når jeg har benyttet begrepet «mer læring»

i barnehagen. Det har for eksempel aldri vært min

intensjon at barn skal terpe på tall og bokstaver

før de begynner på skolen. Det er en altfor snever

forståelse av hva læring er. Mer læring i barneha-

gen må handle om å sikre gode prosesser der bar-

nehagelæreren og det øvrige personalet arbeider

målrettet med å oppfylle lovens og rammeplanens

intensjoner.

Barnehagen skal sikre et godt grunnlag for

videre skolegang. Det er for eksempel et mål at

alle barn kan norsk når de begynner på skolen. Jeg

tror barnehagen kan jobbe mer systematisk med

språklæring enn i dag. Vi vil gjøre det tydeligere

hva barna skal lære i barnehagen.

Derfor må det neste store barnehageløftet

handle om innhold og kvalitet. En god barnehage

vil legge et godt grunnlag for barns videre utvik-

ling og læring, senere skolegang og til slutt for

deltakelse i arbeidsliv.

For å skape en enda bedre barnehage må vi

gjøre tre ting: Det skal bli tydeligere hva barn

og foreldre kan forvente av barnehagen når det

gjelder innhold og læring, det må bli enklere

for foreldrene å finne ut hvor gode barneha-

gene er, og vi skal utdanne enda flere dyktige

barnehageansatte.

Barnehagen er frivillig, og slik skal det fortsatt

være. Men den kan, sammen med hjemmet, bidra

til å legge grunnlaget for utvikling av viktige fer-

digheter barn trenger senere i livet, som det å ha

troen på seg selv, ta hensyn til andre, tålmodighet,

konsentrasjon og samarbeid med andre. Det må og

skal skje på barnas premisser.

Når nær 98 prosent av alle barn har gått i

barnehage før de begynner på skolen, må barne-

hagedebattens viktigste tema være hvilke krav

vi skal stille til barnehagens innhold. Mitt mål? En

trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle

ansatte, hvor barna kan leke og lære. For alle barn

fortjener en god start i livet.

Torbjørn Røe Isaksen

|

kunnskapsminister

Læring gjennom lek

Kjære kunnskapsminister Torbjørn

Røe Isaksen! Har du møtt mange

entusiastiske og lærevillige seks-

sjuåringer som synes det er dumt at

de ikke knekket lesekoden allerede

i barnehagen? Eller skoleleie fjor-

tenåringer som mener de burde fått

muligheten til å lære tall og boksta-

ver før de begynte på skolen? Hva

sier alle de som ikke fullfører vide-

regående skole? Ville skriftspråk-

opplæring i barnehagen utgjort en

forskjell for dem?

Barn kan ikke unngå å lære, verken

i barnehagen, skolen eller i livet.

Spørsmålet er hva de skal lære og

hvordan? Hva tror du for eksempel

at Lise på fem har lært i løpet av de

fire årene hun har gått i barnehagen?

I likhet med barnehagebarn flest,

har hun lært det meste gjennom å

utforske med alle sanser, prøve seg

frem for å finne ut av ting og øve på

dem til hun kan det. Dette har skjedd

naturlig, i lystbetont lek og hver-

dagsaktiviteter med mening i. Det

kan det godt hende at Lise også har

lært tall og bokstaver. Det er avhen-

gig av om hun har opplevd det som

nyttig eller spennende.

Lise er en god leker som nå har

blitt en god skolebegynner. Hun er

nysgjerrig, lærevillig, fleksibel, vant

med å streve for å få til nye ting, og

vant til å forholde seg til ulike men-

nesker. Hvis skolen klarer å bygge

videre på dette, er nok sjansen stor

for at Lise vil bli én av dem som full-

føre videregående skole.

Hvor lenge skal barnehagen fort-

sette å strekke seg mot skolen, i

stedet for at skolen lærer noe av

barnehagenes metode for å tilret-

telegge for læring? Et perspek-

tivskifte her vil kanskje føre til at

kravet ommer læring i barnehagen

for fremtiden vil formuleres som et

krav ommer lek, både i barnehagen

og i skolen.

Cathrine Ask

|

barnehagelærer

Kjære kunnskapsminister

Læring i barnehagen

Hvor lenge skal barnehagen

fortsette å strekke seg mot skolen, i stedet for at skolen

lærer noe av barnehagens tilrettelegging for læring? spør innsenderen.

ILL.FOTO

JOHNROALDPETTERSEN