Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 31 Previous Page
Page Background

תח ום

נ ושא הלמ י דה

קהל י עד

-

י ס ו ד י

מרצה

ת י א ו ר כלל י

ומשפט ת ומך

תאר י ך

פת י חה

י ום

בשב ו ע

שע ות

ת ו צר מצ ופה

מתמט י קה

: שם

הוראת

הגיאומטריה בבית

הספר

יסודי

שם במתווה

:

הוראת

הגיאומטריה בבית

הספר יסודי

'ו-' מורי א

מיכאל

שימנוביץ

להרחיב ולחזק את הידע

התיאורטי והדידקטי

בהוראת הגיאומטריה

.

לפתח את היכולת לאתר

חוזקות

וקשיים

בגיאומטריה בקרב

תלמידים ועל הדרכים

לקדם את התלמידים

.

01.11.15

16:00-19:15

הכנת מערך שיעור הכולל

התייחסות להיבטים של

תוכן ודידקטיקה שנלמדו

.

על המערך לכלול שילוב

טכנולוגיה

,

והתייחסות

לשונות בקרב תלמידי

. הכיתה

מתמט י קה

:שם

סוגיות פדגוגיות

לרכזי מתמטיקה

ביסודי

שם במתווה

:

רכזי

מקצוע ומובילי מחוז

בתחום

המתמטיקה

רכזי

מתמטיקה

ר "ד

ראיסה

גוברמן

קורס זה בנוי על ההנחה

שהמפתח ללמידה

משמעותית ולשיפור

ההישגים טמון בהוראה

משמעותית על

ידי -

- המורה

הן במסגרת

כיתתית והן במסגרת

פרטנית של עבודה עם

קבוצה או עם יחידים

.

08.11.15

16:00-19:15

כתיבת דגם של שיעור

יצירתי בהיבט

הדיפרנציאלי

(

מענה

לקצבות

)

ואלמנטים בתוך

השיעור שמזמנים הערכה

חלופית

(

מתוקשבת

.)

ח י נ ו ך

חברת י

ערכ י

:שם

מעורבות

חברתית פעילה

שם במתווה

:

הכשרה

לרכזי חינוך חברתי

ערכי לימודי המשך

רכזים

חברתיים

גם

למצטרפים

חדשים

ד" מ וממ

שירלי

אורון

שהרבני

העצמת הרכז החברתי

והבניית תהליך עבודה

אישי ובית

-

ספרי הכולל

כלי הערכה רלוונטיים

14.10.15

16:30-19:00

התנסות בפיתוח דגמי

הוראה למידה ופיתוח

סביבות למידה רלוונטיות

לתחום ולצרכים הבית

. ספריים

ח י נ ו ך

חברת י

ערכ י

:שם

שילוב ערכים

בתחומי הדעת

שם במתווה

:

חינוך

ערכי ככלי ללמידה

משמעותית

רכזים

ומחנכים מבתי

ספר מדגימים

שנבחרו

ד" מ וממ

שלומית

אבודרם

ולאה חגבי

כלים לקריאת

"

המפה

הבית ספרית

"

ובניית

צעדים ארגוניים

ופדגוגיים להטמעת

תכנית אינטגרטיבית

לשילוב ערכים מתועדת

.

17.11.15

16:30-19:00

חדר המורים ביישום

-

כלים להנחיית הליבה

החברתית ערכית בראייה

אינטגרטיבית ובדגש על

-

למידה משמעותית

ועבודת צוות

.

10

0