Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 31 Previous Page
Page Background

תח ום

נ ושא הלמ י דה

קהל י עד

-

י ס ו ד י

מרצה

ת י א ו ר כלל י

ומשפט ת ומך

תאר י ך

פת י חה

י ום

בשב ו ע

שע ות

ת ו צר מצ ופה

מדע

וטכ נו לו גיה

: שם

הוראת מדע

וטכנולוגיה בדגש על

תהליך פתרון בעיות

בטכנולוגיה

שם במתווה

:

הוראת

מדע וטכנולוגיה

בדגש על תהליך

פתרון בעיות

בטכנולוגיה

מורי מדע

וטכנולוגיה

רחל קינן

-

א"ת' אונ

הנחת תשתית בסיסית

להבניית התפיסה של

מהות הטכנולוגיה

,

של

ידע טכנולוגי ושל

מיומנויות חשיבה

ועשייה המיושמים

בתהליך פתרון בעיות

טכנולוגיות

/

הנדסיות

02.11.15

16:00-19:15

ניתוח מסמכים וחומרי

למידה עדכניים

.

2 .

התנסות מעשית

(

ניתוח

והפעלה של מוצרים

,

התנסות בתהליך פתרון

) בעיות

ה ו ראת

השו אה

בלמ י דה

משמע ותית

:שם

ילדות ובגרות

בתקופת השואה

.

שם במתווה

:

הוראת

השואה בהיבט רב

גילאי

מורי יסודי

-

מורים

שלא

למדו מסגרת

זו בעבר

בת שבע

סויסה

הקניית כלים ללימוד

השואה בהיבטים

בינתחומיים על פי

תפיסה חינוכית וגילאית

.

21.12.15

16:30-19:00

הכנת לתכנית שש שנתית

בהוראת שואה בשבוע

השואה על פי תפיסה

חינוכית וגילאית

.

העצמה

: שם

מורים מובילים

-

העצמת מורים

להובלת תהליכי

שינוי ושיפור בבתי

. הספר

שם במתווה

:

הכשרת

מנחים לשילוב

ערכים בתחומי

הדעת

מורים

שסיימו

השתלמות

–ה" בתשע

מורים

מובילים שנה

' א

שלומית

כסלו

ודלית

קפלן

המשך העצמת המורים

ברמה המקצועית

והאישית בכל הנוגע

ליכולות הפדגוגיות

שלהם וליכולות

ההובלה שלהם לצורך

מינוף תהליכי שינוי

ושיפור בבתי הספר

.

21.09.15

12:45-16:00

בניית תכנית יישומית

להובלת תהליך הצוות

הבית ספרי וכיצד לעשות

זאת באופן האופטימלי

,

לצד הקו הניהולי של

מנהל ביה

.ס"

11

1