Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 31 Previous Page
Page Background

תח ום

נ ושא הלמ י דה

קהל י עד

-

י ס ו ד י

מרצה

ת י א ו ר כלל י

ומשפט ת ומך

תאר י ך

פת י חה

י ום

בשב ו ע

שע ות

ת ו צר מצ ופה

– תקשו ב

ספר ים

ד י ג יטלי ים

: שם

ספרים דיגיטליים

ליישום חדשנות

פדגוגית

שם במתווה

:

ספרים

דיגיטליים ליישום

חדשנות פדגוגית

מורי יסודי

מורים שלא

למדו מסגרת

זו בעבר

נה'ז

גרצבליט

1 .

הכרת

מכלול מרכיבי

הספר הדיגיטלי

.

2 .

פיתוח

פעולות נתמכות

בדגש על פיתוח חשיבה

מסדר גבוה

,

הכרת מכלול רכיבי הספר

הדיגיטלי

,

בניית פעולות

נתמכות בדגש על פיתוח

חשיבה וחשיפה למגוון כלים

טכנולוגיים

.

חשיפה למגוון כלים

טכנולוגיים להעצמת

/ ההוראה

( למידה

כולל

,) התנסות

28.10.15

16:00-18:30

פיתוח יחידות הוראה

מתוקשבות הכוללות שילוב

של הקניית אוריינות מחשב

ומידע כחלק מתהליך

- ההוראה

למידה בתחום

דעת נבחר

.

לק ו י ות

למ י דה

ו כת י בה

:שם

לקויות למידה

וכתיבה בחינוך הכולל

(

) הרגיל

שם במתווה

:

הוראה

מותאמת מהלכה

למעשה

–' חלק א

' ד-'א

מורים

המלמדים

בכיתות א

' ד-'

בחינוך הרגיל

ענת רייך

לקויות למידה וכתיבה

איתור ומה ניתן לעשות

. בכיתה

הכרת גורמים ומאפייני

לקויות למידה

/

השלכותיהן

על התפקוד ודרכי

התמודדות

.

14.10.15

16:00-19:15

שימוש בכלי איתור

,

, דיווח

אבחון הערכה וטיפול

בלקויות כתיבה במסגרת

. הכיתה

כלי דיווח למסירת

. ממצאים

לק ו י ות

למ י דה

ותפק ו ד

,

הפרע ות

: שם

מלקות ללמידה

מהפרעה

לקשב

שם במתווה

:

הוראה

מותאמת מהלכה

למעשה

–' חלק א

' ד-'א

מורי יסודי

בחינוך הרגיל

שמר ארזי

הכרות עם מאפייני

תלמידים בעלי לקויות ו

או /

הפרעות קשב

,

דרכי

ההתמודדות וקידום הקשר

עם תלמידים והוריהם

.

14.10.15

16:30-19:00

בניית

תוכנית

התערבות

לתלמיד בעל

\או ל"ל

הפרעות קשב וריכוז

1

12