Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 31 Previous Page
Page Background

החוברת שלפניכם מרכזת את מרבית מסגרות הלמידה המוצעות עבורכם השנה

,

בנוסף כמובן למסגרות בית ספריות

,

לחינוך מיוחד

,

וכאלו לקהל ייעודי

.

גם השנה אנו ממשיכים בקו של ארבעה תחומים עיקריים

:

תחומי דעת ודיסציפלינות

העצמת עובדי הוראה

-

פיתוח מקצועי של תפקיד המורה

,

התמחות בתפקיד והתמקצעות בפדגוגיה של עבודת

ההוראה

למידה משמעותית

, כלים -

, מיומנויות

אסטרטגיות

ומתודות

מסגרות למידה לדרגות

7-9

ממסגרות הלמידה נבנו בהתאמה לצרכים

,

לקולות שעלו מהשטח

,

לממצאי פעולות ההערכה ולחידושים שיש למערכת

להציע לכם

,

. המורים

מסגרות חדשות רבות נוספו מתוך רצון לחדש

,

, לשכלל

לייצר נקודות מבט נוספות ולהעשיר את עולם

הידע וההתנסות של הלומדים בחתירה לכך שכל מהלך מקצועי יהיה מודלינג ללמידה משמעותית

.

כתמיד הנכם מוזמנים לפנות בכל עניין ודבר ולהציף בקשות

,

, צרכים

הערות והארות

.

'ג מייקל

ורדן

4

4