Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 31 Previous Page
Page Background

נהלים

,

חידושים ודגשים

יש להירשם למסגרות הנבחרות דרך

האתר

הן ( בלבד

למסגרת בפסג

"

ה והן למסגרת

).ס"בי

הרישום

כרוך בתשלום דמי רישום

-

ניתן לשלם במזומן בפסג

"

ה ובעקבות בקשות חוזרות ניתן

,

לראשונה

,

לשלם דרך

האתר באמצעות כרטיס אשראי

.

תשלום זה כרוך בעמלה

.

מקום מובטח לנרשם רק אם נרשם באתר ושילם את דמי

. הרישום

נוכחות במפגשי הלמידה נחשבת רק אם רשום הלומד בטופס הנוכחות שהופק ע

"

י הפסג

(ה "

רשום במערכת

)

וחתם

הלומד על טופס הנוכחות

.

לא תהיה הכרה בחתימות עצמאיות

-

לאלו שאינם רשומים במערכת והוסיפו שמותיהם בכתב יד על גבי טופס הנוכחות

.

פתיחת מסגרת למידה מותנית בגיבוש קבוצה ע

"

פ הנהלים

.

מסגרות למידה רבות מוצעות במסלול הרב

-

- גילאי

למורי יסודי

ס" ועי

וזאת כמדיניות עירונית של חיבור על פני הרצף

,

אינטראקציה בין שכבות הגיל וערך מוסף לחיבורים

.

בברכת שנת התפתחות

,

מקצועי ות

,

הזדמנ ו י ות והצלחות

.

צו ות הפסג

ה"

מורה יוכל להירשם לשלוש השתלמויות לכל היותר ברישום מקוון

.

מורה המבקש ללמוד מעבר לכך מוזמן לפנות

אלינו ובקשתו תיענה על בסיס מקום פנוי והתאמה לצרכיו

.

כל מסגרות הלמידה מוכרות לאופק חדש אלא אם צו י ן אחרת

.

הרישום למסגרות הלמידה יחל בי ום ב

'

21 . 9 .15

בשעה

15 : 00

5

5