Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 31 Previous Page
Page Background

תח ום

מרצה

קהל י עד

קדם

יסו די

נ ושא

ההשתלמות

תיאור כללי

ומשפט תומך

תאריך

פתיחה

י ום

בשבוע

שעות

תו צר

מצ ופה

המפקחת

ו ג נ נותיה

(

) פיקוח

דורית

טננבוים

גננות בפיקוח

דורית

טננבוים

מעגלי שיח בין

מפקחת לגננות

-

2742

הטמעת יעדי האגף

לחינוך קדם יסודי

ויעדי המחוז

יפורסם

בהמשך

14:45-17:15

רכישת כלים

להטמעת יעדי

האגף

והמחוז

המפקחת

ו ג נ נותיה

(

) פיקוח

נירה בן הדור

גננות בפיקוח

נירה בן הדור

מעגלי שיח בין

מפקחת לגננות

-

2742

הטמעת יעדי האגף

לחינוך קדם יסודי

ויעדי המחוז

יפורסם

בהמשך

14:45-17:15

רכישת כלים

להטמעת יעדי

האגף

והמחוז

המפקחת

ו ג נ נותיה

(

) פיקוח

איילה משה

גננות בפיקוח

איילה משה

מעגלי שיח בין

מפקחת לגננות

-

2742

הטמעת יעדי האגף

לחינוך קדם יסודי

ויעדי המחוז

יפורסם

בהמשך

14:45-17:15

רכישת כלים

להטמעת יעדי

האגף

והמחוז

אקלים

ח י נ וכי

מיטבי

נאוה

סמילה

למשתלמות אשר

סיימו שנה א

אקלים חינוכי מיטבי

-

1361 -

ללמוד לחיות

- ביחד

שנה ב

למידה חברתית

ואקלים מיטבי

08.11.15

14:45-17:15

בניית ארגז כלים

לשיפור המיומנויות

החברתיות של ילדי

הגן

אקלים

ח י נ וכי

מיטבי

קרן

אלקסלסי

גננות בפיקוח

דורית

טננבוים

אקלים חינוכי מיטבי

-

1361 -

ללמוד לחיות

- ביחד

' שנה א

למידה חברתית

ואקלים מיטבי

יפורסם

בהמשך

14:45-17:15

בניית ארגז כלים

לשיפור המיומנויות

החברתיות של ילדי

הגן

מדע

וטכנולו גי ה

רונית נחמיאס

לגננות אשר הופנו

י המפקחות

מדע וטכנולוגיה

-

, בסיס

תכנית לימודים

- חדשה

1358

היכרות עם

אסטרטגיות לפיתוח

חשיבה מדעית

וטכנולוגית

בגן

8.11.15

14:45-17:15

בניית תכנית שנתית

במדע וטכנולוגיה

7

7