Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 31 Previous Page
Page Background

תח ום

מרצה

קהל י עד

קדם

יסו די

נ ושא

ההשתלמות

תיאור כללי

ומשפט תומך

תאריך

פתיחה

י ום

בשבוע

שעות

תו צר מצ ופה

טכנ ולו גי ה

(

) מחשוב

אינה

פלוטוב

גננות חובה

המעוניינות

בהקמת אתר לגן

וגננות טרום חובה

בעלות אתר לגן

אתר אינטרנט בגן

הילדים

אתר אינטרנט לגן

, מדוע

כיצד ומה

20.10.15

ג

14:45-17:15

פיתוח אתר

אינטרנט לקידום

תהליכי למידה בגן

טכנ ולו גי ה

(

) מחשוב

ענת לשם רז

גננות שבגנן

" סביבת

גוגלה

"

גננות שלא למדו

במסגרת

זו בעבר

המחשב בגן הילדים

:

, מדוע

, מה

איך ולשם

( מה

גוגלה

)

יצירת תשתית

פדגוגית לשילוב

המחשב בגן הילדים

27.10.15

ג

14:45-17:15

שימוש אינטנסיבי

בסביבת

"

גוגלה

"

בגן

מוסיקה

רבקה לנגזם

גננות שהופנו ע

י "

המפקחת

מוסיקה בשגרת הגן

) פיוט (

הזמר העברי והפיוט

פס הקול בגן

הילדים

12.10.15

ב

14:45-17:15

שילוב הרפרטואר

המוסיקאלי הנלמד

בתכנית העבודה בגן

דרכ י עב ודה

נורית לוי

מדריכות מחוז

דרום

פיתוח חשיבה בגן

הילדים

היכרות והתנסות

בתהליכים

הדרכתיים לצורך

טיפוח חשיבה בגן

הילדים

יפורסם

בהמשך

ג

15:00-18:15

שילוב הכלים

בתהליך ההדרכתי

נ ושא ר וחב

עבור גננות

- מובילות

השתלמות מחוזית

גננת מובילה

-

שנה

-'א

-1 קבוצה

3363

הקניית כישורי

הובלה של אשכולות

גאוגרפיים

יפורסם

בהמשך

נ ושא ר וחב

עבור גננות

- מובילות

השתלמות מחוזית

גננת מובילה

-

שנה

-'א

-2 קבוצה

3363

הקניית כישורי

הובלה של אשכולות

גאוגרפיים

יפורסם

בהמשך

דרגות

7 - 9

כ ישורי ח י ים

ו הכלה

מכללת קיי

גננות אשר סיימו

שנה א

בהשתלמות

גננת יוזמת

-

כישורי

חיים והכלה

שנה ב

יפורסם

בהמשך

8

8