Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 31 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 31 Previous Page
Page Background

תח ום

נ ושא הלמ י דה

קהל י עד

-

י ס ו ד י

מרצה

ת י א ו ר כלל י

ומשפט ת ומך

תאר י ך

פת י חה

י ום

בשב ו ע

שע ות

ת ו צר מצ ופה

שפה

: שם

אוריינות

הקריאה בסביבה

דיגיטלית

שם במתווה

:

חינוך

- לשוני

פיתוח תפקודי

לומד למורי ג

ד-

מורים

המלמדים

עברית

בכיתות ג

ד-

צילה דפס

היכרות מעמיקה עם

תהליכי הקריאה בעולם

השיח העיוני המתרחשים

בסביבה דיגיטלית

.

12.10.15

16:30-19:00

פיתוח ויישום משימות

למידה בסביבה דיגיטלית

שפה

: שם

אוריינות

הקריאה בסביבה

דיגיטלית

שם במתווה

:

חינוך

- לשוני

פיתוח תפקודי

לומד למורי ג

ד-

מורים

המלמדים

עברית

בכיתות ג

ד-

אילנית

שוורץ

היכרות מעמיקה עם

תהליכי הקריאה בעולם

השיח העיוני המתרחשים

בסביבה דיגיטלית

.

12.10.15

16:30-19:00

פיתוח ויישום משימות

למידה בסביבה דיגיטלית

– שפה

ע י ד ו ד

הקר י אה

: שם

למידה

משמעותית וחווייתית

בתחום עידוד וטיפוח

הקריאה בעידן פוסט

מודרני ורב טכנולוגי

שם במתווה

:

הוראת

הספרות בבי

"

ס יסודי

בדגש על תפקודי

( לומד

1421 )

מורות

אחראיות

ספריה ומורות

לכישורי שפה

בכתות ב

'ו-'

אדלה

ע/ שקלים

די גוטמן

שימוש במגוון כלי הוראה

טכנולוגיים

/

עדכניים

וחווייתיים בספרייה הבית

. ספרית

במטרה להפוך

את המפגש עם ספרי

הקריאה לרלוונטיים

ומשמעותיים לחיי

התלמידים

.

17.11.15

16:30-19:00

בניית תכנית יישומית

לטיפוח ועידוד הקריאה

מתוך מגוון ספרי

"

מצעד

הספרים תשע

" ו"

וספרים

נוספים תוך שימוש בכלי

ההוראה שיירכשו במהלך

ההשתלמות

.

מתמט י קה

: שם

נושאים מרכזיים

בהוראת המתמטיקה

בכתות ה

ו-

שם במתווה

:

פיתוח

יחידות הוראה

דיפרנציאליות בכיתת

מתמטיקה ביסודי

-

שלב הביסוס

המתקדם

(

2766 )

'ו-' מורי ה

אולגה

יעקובסקי

העמקת ידע של מורי ה

ו -

בתחום פדגוגי

,

כלים להערכה חלופית

וכלים לעבודה בקבוצה

קטנה

18.10.15

16:00-18:30

יחידת לימוד בשילוב

התקשוב

9

9