Background Image
Previous Page  170 / 486 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 170 / 486 Next Page
Page Background

Lemvig

IV —1704

Provins-Register—Forretninger

F o rre tn in g s n a v n o g A d resse

R ie d ’s k e m is k e T ø jre n sn in g s a n sta lt fl 379

R o e s d ah l’s J C h r. E f t f . |1 2 2 5 .............................

S chu m ann’s H e rre m a g a s in f 9 9 .........................

S ko vg aard J ørgen f 437 .........................................

S kovgaard V § 1 4 5 ......................................................

S lø k C h r. | 255 ..............................................................

S m ed H e n ry fl 1 8 8 ..........................................................

S p are- og Laanekassen fo r L e m v ig K ø b ­

stad og O m egn § 1 3 1 ..............................................

S tentsøe F re d e J f 62 & 6 3 .................................

S tran d e C lir.

§

4 23 ......................................................

Svendsen C a rl M j§ 3 87 ..............................................

S ø n d erriis S østrene f 9 8 .........................................

Sørensen A n th o n f 2 1 0 .............................................

Sørensen E g o n fl 1 2 1 ................................. . . . .

S ørensen N f 1 1 5 ......................................

....

.

.

.

.

T h o ls tru p J § 2 1 7 ..........................................................

T h o rse n I P T ræ h d l. f 244

T o ft-N ie ls e n & M a tth e s e n £ 277 (2 L in .)

T o rp C N ie ls e n f 95 (2 L i n . ) .............................

T rillin g s g a a rd J fl 1 9 5 ..............................................

T æ rs k e v æ rk s fa b rik k e n

V e s tjy d e n ,

A k ts .

|l 4 25 (2 L i n . ) ...............................................................

W a h ls trø m M a r ie .............................................................

V a s k e rie t Id e a l, T h . Ø s te rg a a rd fl 151 . . .

V e n d e lb je rg F r . P § 158 ......................................

W e s te rg a a rd T o rv a ld f 1 8 5 .....................

V e s te rg a d e s M a te ria lh d l., A k s e l O lsen f 318

V estergades V a re h u s , M a re n A ndersen D 97

V e s tjy s k T rik o ta g e la g e r, Jens G o d b alle || 378

W e ye P M | 304 ......................................................

Y d es H o te l S 7 0 .............................................................

Z im m e r A J § 3 34 ..............................................

Ø ro m P P edersen § 6 6 ..............................................

Ø rts O P | 292 ...............................................................

Se Fagregistret under

Tøjrensningsanstalter

Købmænd

Herreekviperingshdl.

Gartnere

Købmænd

Sadelmagere

Købmænd

Sagførere

Guldsmede

Elektr. Lysinstall.

Trikotagehdl.

Murermestre

Købmænd

Tømrermestre .

Assuranceforr.

(Manufakturhdl., Herre-

< ekviperingshdl., Triko-

( tagelidl.

Agenturforr.

Giarmestre og Glarmagere

Tærskeværker

Modeforretninger

Vaskerier

Skræddere

Stenhuggerier

Materialhdl.

Manufakturhdl.

Trikotagehdl.

Bogtrykkerier

Hoteller

Gartnere

Skibsprovianteringsforr.

Ejendomsmæglere

Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Kegistret under Stednavnene: Balleby,

Fanjærg, Gudum, Ileldum, Nørlem, Nørre Nissum, Kom, Torring (alle pr.

Lemvig).

Indregistrerede Firmaer.

Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

L u n d e r s k o v .

(Skanderup Kommune, Ribe Amt)

Amtstne, se u. Ribe.

Dommer, se u. Kolding.

Elektricitetsværket (Andelsselsk).

S 91.

Indbyggerantal 1940: 902 (1901:

532).

Jernbanestation f 14. Stations­

forst.: C P Christiansen.

Politimester, se u. Kolding.

Postkontor f l . Postmester: Chr.

Sognepræst: J Chr. Berthelsen,

Skanderup f Lunderskov 2.

Sogneraadsformand:

Gaardejer.

K Knudsen f Gelballe 6.

V ejer og Maaler: 1Stationsforst

C P Christiansen f 14.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aakjærdal Træuldsfabrik, C Hansen f 27 Træuld

Andelsmejeriet Skanderup f 11 ................ Ostefabrikker

Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og

Diskontokasses Filial f 9 7 .......................... Banker

Bjerregaard Riis f 1 2 ................................... Planteskoler

Bucb II f 6 5...................................................... Skomagere

Christoffersen C f 7 9 ................................... Urmagere

Clausen Johannes................................................ Malermestre

Drabæks Mølle ved Bernhard & Carl S

Nielsen f 6 & 7 .............................................Dampmøller

Fabrikken Jøka, Brødr. H & B Buch f 65 Cykletilbehør

Hansen J C. . . . ..............................................Støbegods

Hansen J I .......................................................... Bødkere

Hansen K a r le v ................................................... Skræddere

Hansen Niels f 24.............................•..............Tømrermestre

Hess A ................................................................... Træsko, Fabr. og en gros

Jensen Ebert f 4 7 ............................................. Elektromek. Værksteder

Jubl C f 46......................................................... Manufakturhdl.

Kihl Th. f 1 9 ................... ............................... Smede

Knudsen Lars | 5 ............................................. Sadelmagere

Larsen M f 2 5 ................... ............................... Bogtrykkerier

Lings N C F f 70 ............................................ Radioudsalg

Lunderskov Automobilværksted f 100 . . . Automobilrep.

Lunderskov Brugsforening f 3 8 .................... Brugsforeninger

Lunderskov Cykleforretning f 60................Cykleudsalg

Lunderskov Missionshotel f 35.................... Hoteller

Lunderskov Stationsmøllef 42...................... Møller, Pakkassefabr.

Madsen H a n s...................................................... Snedkere

Madsen J f 49................................................... Bagere

Mathiesen Jonas f 40...................................... Destruktionsanstalter

Michaelsen Peter f 94 ................................... Ost en gr.

Mikkelsen Marie f 73. . . ............................. Trikotagehdl.

Mogensen Hans f 2 0 ...................................... Købmænd

Mortensen Jens f 3 . ....................................... Blikkenslagere

Mortensen Qvist Jobs................................i . Brøndboring

Forretningsnavn og Adresse

Nagel H V | 8 7 ..................................

Nielsen Aksel f 5 3 ............................

Nielsen Alexander f 9 2 ...................

Nielsen Jac. f 7 5 ...............................

Pedersen J O f 76...............................

Petersen Brødr. f 1 0 .........................

Petersen II L f 6 6 ............................

Reinholdt N f 3 9 ................................

Roed Jobs. f 9 .....................................

Roldsgaard Martin

f

51.....................

Sørensen K ...........................................

Sørensen P o u l......................................

Se Fagregistret under

Ejendomshdl.

Elektr. Lysinstall.

Automobilreparation

Bagere

Vognfabr. og Karetmagere

Murermestre

Tømrermestre

Trælast- og Tømmerhdl.

Købmænd

Møbeludsalg

Skomagere

Malermestre

Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret rinder Stednavnene: Dolle-

rnp, Gejsing, Gelballe, Lejrskov, Nagbol, Skanderup (alle pr. Lunderskov).

Indregistrerede Firmaer.

Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

L e g s t e r .

(Aalborg Amt)

Amtssygehuset f 33. Læge: Arnold

Christensen.

Amtstuc, se u. Aalborg.

Borgm ester: Redaktør Carl Grøn­

ning f 246 (16-17).

Dommer i Logstør Købstad og

Aars-Slet Herreder med Nibe

Købstad og Hornum Herred (65.

Retskreds): C A Fabritius de

Tengnagel, R. f 241 (9-16).

Bitingsteder: Aars og Nibe.

Kontorafdeling i Nibe.

Elektricitetsværket (kommunalt)

f 109, anl. 1914. Bestyrer: C

Mosbech.

Erhvervsudvalget, oprettet 23.

Juni 1941. Formand; Købmand

Christen Nielsen f 52. -

Gasværket (kommunalt) f 51, anl.

1902. Bestyrer: S A Chr. Franck.

Haandværkerforeningen, stiftet

12. Nov. 1882. Formand: Sten-

huggerm. J P Bengtsson f 47.

Handelsstandsforeningen.

For­

mand: Købmand KaiSimonsenf 3.

Havnedybde: 4,7 m.

Indbyggerantal 1940:3,055(1801:

463; 1901: 2,183).

Jernbanestation f 48. Stations­

forst.: C G S E Møller.

Kommunekontoret, aab.10-12,4-6,

Lord. 9-13 f 246. Kontorchef:

Th. Skipper.

Kasserer: M Madsen.

Købstadrettigheder af 1899.

Mægler, statsautoriseret:

C S Odgaard f 44.

Politimester, se u. Nibe. Kontor­

afdeling i Løgstør.

Postkontor f 95. Postmester: V

R H Frederiksen.

Retskreds, se u. Dommer.

Skattemyndighedernes

Vurde­

rin g: Ejendomsskyld: 6,8 Mili.

K r.; Formue: 6,20Mili. K r.; Ind­

komst: 2,P06Mill. Kr.

Skatteprocent 1941-42: 8,8 (Lig­

ningsprocent: 14,e).

Socialkontoret f 246. Inspektor:

Kontorchef Th. Skipper.

Sognepræst: PoulMoustgaardf 61.

Toldkamret f 82. Toldforvalter:

A Adolph.

Turistforening for Løgstør og

Omegn. Formand: Overlærer NE

Kolstrup f 73.

Vandværket (kommunalt), anl.

1898. Bestyrer: C Mosbech.

Vejer, Maaler og V rager: J C

1 Odgaard

f

44.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aistrup J G f 7 9 ........................................... Manufakturhdl.

Allesch A f 54................................................. Gartnere

Andersen’s A Enke

f

1 7 0 ............................ Blikkenslagere

Andersen Asger

f

1 5 4 .................................. Sadelmagere

Andersen Frederik & Valdemar f 184. . . Bagere

Andersen Jens f 123............................... . . Rebslagere

Andersen’s Niels Eftf., Rom Andersen f 117 Herreekviperingshdl.

Andersen P, Jens Petersen’s Eftf. f 132 Urmagere

Andersen Søren f 237..................................... Købmænd

Apoteket, A Bjørn-Jensen f 2 3 ...................Apoteker

Banken for Logstør og Omegn, Akts.

§

43 Banker

Bengtsson I P f| 47. . . . . . . . . ................ Stenhuggerier

x>-

t

>

a t v

.

4

-

øi oa

(Kemiske Fabrikker, Rotte-

Bjørn-Jensen s A Laboratorium f 23 . . > |

musedræbende’ Midler

Brugsforeningen for Logstør og Omegn f 174 Brugsforeninger

Christensen A C fl 163....................................Bødkere

Christensen C fl 2 0 1 ...................................... Galanterivareuds.

Christensen C J fl 2 1 0 .................................. Agenturforr.

Christensen C Skouby, C Abels Eftf. f| 100 Sagførere, Incasso

Christensen J C fl 104................................... Murermestre

Christensen Jonathan H 139......................... Skomagere

Christoffersen Carl f 227 ............................ Fiskehandlere

Christoffersen Julius fl 7 7 ......................... Fisk en gros

Clemmensen N I J 191............................... Urmagere

Dampvaskeriet Fremtidenfl 1 9 6 ................. Vaskerier

Diskontobanken i Logstør, Filial af Aalborg

Diskontobank, Akts. fl 1 5 8 ......................... Banker

Ellingsøe Brødr. fl 1 1 9 .................................. Tapethdl., Farvehdl.

Eriksen Søren fl 221...................................... Murermestre

Faber Svend J) 8 0 ........................................... Manufakturhdl.

Frandsen P Nørgaard f 106......................... Trikotagehdl.

Gatten Clir. Jensen fl 89................................Isenkræmmere

Gundersen Søren............................................... Malermestre

Hansen Arthur fl 131..................................... Sagførere

Hansen Axel Rosenkrantz fl 96................... Elektr. Lysinstall.

Hansen E f 129............................................... Manufakturhdl.

Hansen Jens § 1 4 4 ..................................... Vulkanisering .

Hansen P Harhorn fl 4 6 ............................... Isenkræmmere