Previous Page  10-11 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10-11 / 72 Next Page
Page Background

10

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

11

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sinds de oprichting zetten wij ons als maatschappelijke

organisatie zonder winstoogmerk in voor het behoud

van cultureel erfgoed. Voor het Restauratiefonds

is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

een belangrijk aandachtsgebied in de bedrijfsvoering.

Het mvo-beleid is gebaseerd op vier pijlers:

Revolverende vastgoedfinanciering

De basis van ons financieringsbedrijf zijn de Revolving

Funds. De aflossing van de leningen uit deze

Revolving Funds vloeien terug in het vermogen van het

Restauratiefonds en kan dus opnieuw worden ingezet

voor het in stand houden van monumenten.

Integer ondernemen

Wij gaan uit van eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouw­

baar handelen binnen en buiten de eigen werkomgeving.

Het belang van de klant staat hierbij voorop met inacht­

neming van bijvoorbeeld de gedragscode hypothecaire

financieringen, de regels van de AFM en van de

Nederlandse Bank.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij delen zoveel mogelijk van onze kennis over het

in stand houden van monumenten met eigenaren,

professionals en het onderwijs. Wij stimuleren het

draagvlak voor monumenten, bijvoorbeeld door de

Open Monumentendag te ondersteunen, maar ook

onderzoek of debat, bijvoorbeeld via de organisatie

van het Nationaal Monumentencongres.

Verantwoorde bedrijfsvoering

Een zo optimaal mogelijke zorg voor de eigen

medewerkers en het beperken van de milieubelasting

door de bedrijfsvoering staan hierbij centraal. Hierbij

denkt het Restauratiefonds aan arbeidsklimaat, inzet­

baarheid en ontwikkeling van medewerkers, duurzaam

inkopen en bewust gebruik maken van energie.

Missie

De missie van het Restauratiefonds beschrijft

onze uitgangspunten, waar wij voor staan.

Wij willen een betekenisvolle organisatie zijn

voor onze klanten en partners. Een organisatie

die samenwerkt en verbindt. Op een ethische,

professionele en ondernemende manier.

Onafhankelijk, stimulerend en sturend.

Onze focus ligt op monumenten in Nederland.

De manier waarop wij dit doen is klantgericht;

de behoefte van de eigenaar van het

monument staat centraal. Wij zoeken geen

maximaal financieel resultaat, maar een

gezonde balans tussen kosten en opbrengsten.

Het Restauratiefonds heeft geen winstoogmerk.

Wij zijn een betrouwbare en degelijke partner

(integer en solide) en zoeken altijd naar een

zo efficiënt mogelijke manier om aan de wensen

van onze klanten te voldoen.

“Monumenten dragen bij aan

een fantastische leefomgeving”

Visie

De visie van het Restauratiefonds beschrijft

ons lange termijn doel, waar wij voor willen gaan.

In Nederland worden bijzondere, beeldbepalende

gebouwen gekoesterd, beleefd en duurzaam

gebruikt. Hierdoor helpen zij ons te herinneren wie

wij zijn, prikkelen ze onze fantasie en inspireren zij

ons. Zo dragen monumenten bij aan een fantastische

leefomgeving. Kortom: “Alle monumenten spring­

levend”. Dat is het doel waar wij naar streven.

Het Restauratiefonds wil een onafhankelijke en

onmisbare partner zijn voor monumenteigenaren

als het gaat om het financieren van en kennis over

het behoud van monumenten. Wij hebben hiervoor

structureel voldoende middelen beschikbaar.

Hiermee leveren wij een substantiële bijdrage aan

een mooi en herkenbaar Nederland.

Focus 2020

In 2015 hebben wij onze visie concreter uitgewerkt,

met als uiteindelijke doel: springlevende monu-

menten. De thema’s waar wij de komende jaren

strategisch op in (blijven) zetten en ons zo nodig

verder in gaan ontwikkelen zijn: financiering,

kennis delen, duurzaamheid, kwaliteit, community,

beleving en draagvlak.

Het draagvlak voor monumenten is

groot; zowel bij overheden als bij het

grote publiek. Dat biedt mooie kansen

om te werken aan onze visie: Alle

monumenten springlevend in 2030.

Peter Borsboom en Ilse Oelbers

restaureerden in 2008 dit typisch

Friese zeventiende-eeuwse huisje.

Vooruitkijken

Terugkijken