Previous Page  20-21 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20-21 / 72 Next Page
Page Background

20

Jaarverslag Nationaal Restauratiefonds 2015

21

4.6 Algemeen beheer en

bedrijfsvoering

In 2014 is een strategische heroriëntatie gestart

met betrekking tot de positie van Fondsenbeheer

ten opzichte van de Rabo Vastgoedgroep. Er is

gekozen voor het scenario van verzelfstandiging

van Fondsenbeheer. Per 1 juni 2015 is Fondsen­

beheer losgekoppeld van de Rabo Vastgoedgroep

en zelfstandig verder gegaan. In de tweede helft

van 2015 is gewerkt aan de operationalisering van

deze verzelfstandiging. Zo is de gehele ICT-

infrastructuur inclusief alle applicaties overgezet

vanuit de Rabobank-omgeving naar een externe

omgeving. Daarnaast heeft Fondsenbeheer de

overige processen en diensten die nog werden

afgenomen van de Rabo Vastgoedgroep (onder

meer Human Resource) in eigen beheer genomen.

Naast deze verzelfstandiging, heeft Fondsenbeheer

projecten opgestart in het kader van de vernieuwing

en verbetering van de processen en diensten.

De laatste hand wordt gelegd aan de implementatie

van een nieuw treasury management systeem.

Daarnaast wordt in het tweede kwartaal van

2016 het eerste deel van een nieuw automati­

seringssysteem van het financieringsproces in

gebruik genomen.

Uitvoering activiteiten door Fondsenbeheer

Fondsenbeheer stelt haar expertise van fonds­

management, financiering en ondersteuning

(automatisering, Human Resource, huisvesting en

facilities) beschikbaar aan het Restauratiefonds.

Fondsenbeheer biedt dergelijke faciliteiten,

zonder winstoogmerk, ook aan andere fondsen.

Dankzij deze organisatievorm worden belangrijke

synergievoordelen behaald.

De dienstverlening van Fondsenbeheer is

contractueel vastgelegd in een management­

overeenkomst. Conform deze management­

overeenkomst maakt Fondsenbeheer, per

1 april 2015, samen met de fondsen Nationaal

Restauratiefonds en Nationaal Groenfonds weer

gebruik van een fiscale vrijstelling waardoor

verrekening van onderling gedeelde kosten vrij

van btw is. Deze regeling is opnieuw ingericht

naar aanleiding van de verzelfstandiging van

Fondsenbeheer per 1 juni 2015.

Wet- en regelgeving

Het Restauratiefonds staat onder toezicht van de

AFM en heeft Wft vergunningen voor het aanbieden

van hypothecair en consumptief krediet. Het

Restauratiefonds heeft in 2015 van De Nederlandsche

Bank opnieuw voor drie jaar een ontheffing

gekregen voor het aanhouden van opvorderbare

gelden van consumenten. Een van de eisen van

De Nederlandsche Bank is een garantstelling voor

de totale waarde van de financiële verplichtingen

met betrekking tot deze opvorderbare gelden.

In verband met de verzelfstandiging is in 2015

daartoe opnieuw een bankgarantie van 5 miljoen

euro verstrekt door de Rabobank voor een termijn

van twee jaar.

Het Restauratiefonds wordt bij het voldoen

aan de wet- en regelgeving ondersteund door

de afdeling Compliance en Juridische Zaken.

Finance & Risk

De afdeling Finance & Risk heeft een

dienstverlenende rol. Daarnaast vervult deze

afdeling steeds meer een initiërende en

beleidsondersteunende rol, gericht op het in

control zijn en blijven van het Restauratiefonds.

Fondsenbeheer Nederland draagt bij de uitvoering

van haar activiteiten zorg dat dit gebeurt conform

de afgesproken richtlijnen zoals door de fondsen

vastgesteld. Transparantie en integriteit zijn

daarbij kernbegrippen. Op alle activiteiten vindt

interne controle op de onderkende operationele

risico’s plaats.

Binnen de afdeling Finance & Risk worden de

financiële administratie evenals accounting en risk

activiteiten voor het Restauratiefonds uitgevoerd.

Deze afdeling heeft in 2015 ook de activiteiten

van kwaliteitsbewaking gecoördineerd, gericht

op de juiste, volledige en tijdige naleving van de

procedures en werkinstructies.

Periodiek worden audits uitgevoerd door externe

consultants op verzoek van Fondsenbeheer.

In 2015 waren deze audits vooral gericht op de

verzelfstandiging van Fondsenbeheer. Zo zijn er

audits verricht en onderhanden op het vlak van

het programma management en met betrekking

tot de invoering van het nieuwe Treasury

Management Systeem.

De schitterende Friese kop-hals-

rompboerderij in het Friese Kimswerd van

de heer en mevrouw Bouma. ‘Voor die tijd

was het bijzonder dat we gebruik maakten

van de laagrentende lening, het was een

gloednieuwe regeling.’

Terugkijken