Previous Page  117 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 117 / 414 Next Page
Page Background

VILLABYERNES

Twv!<g d$na$. Apn!.

SM # * a W y h a d w

j¡(jttiorASiHtbwoånnhtr

! makke uldne Kjolet Ae 1 8 —

Kasha Frahhar 29 **

jNyhwdat I P^vaiMP?.

, BleétJeve, Swhrtieve. MoeetÆve,

: Mongobke Rttve nemt

? C<JUaf.

sÉAy#

L:

RmH n<h<Pj<H åJsh<W *<r

levetet eAet Meel 1 elle Fetvet.

( \ ( 7 y

$pMta!magM!B for BamekoaieMhw!

&Petawarer

H T R A ^ W D ^ r Z J A a

n h ^ Humup

S I d a i a N ^ a d a t

Fofaars-FraHtec

Odglnel Trench eoet,

gerenteret vendAe*

hnpfæaaerede

Franhar

å Gebetdine, Covet

TtHrON 30M

K!#!-

F o r d a t a g M g a 8 a ! g a b a d n g a ) a a r

Mn#- #)!#r anem edenonio.

Og Silke

49=

Ah hadet pee Le^et i einwte

Udylg, e^eee^^^

HeMaapHandebhani!.

Strnmdvel l#e.

Penge modtages tt! ForrentntM-

Laaa ydes. —Feder dMumteres.

Itoka!Bank hr HeMernp ogOmean

Vor Koamimco

oyc Hawoe.

Fe* Oboretlojtnnnt FJtnJi h*t vi

pnodtnget folgende:

Det er en k^ndt Sng, nt mnnge nf

Ronnnunens Beboere er misfornojede

med ndekiHige nf de nye Vejnnvne, eom

Kommunnlbestyreleen hnr vnlgt. Vi

tier og lider og ovcrlnder lærde Mænd

eom Profeeaor Otto Jeepereen nt give

Miefornojelsen oHentligt Udtryk.

Som hnne Modetnnder er Kreelæge

Johnn Lemche optrnndt i „Politiken"

for 3S. April og giver en Inng Forkln-

Enn hnn fnn den Hjælp, hnn træn-

ger til, hon c n Fnr eller ein Mor, enn

er det bedre end nit nndet; men de

Forhold er eorgelig hurtigt tnlte, hvor

det er Tilfældet^ og knn hnn ikke fnn

Hjælpen hjemme, nnn er der intet

bedre Sted nt hente dem end i den

krietne Menighed.

Hvordnn ter jeg pnnnt^ dette —

i vor Tid — i vor oplynte Tid! Jo,

det tor jeg, fordi det nfgerende i den­

ne Sng er Kærligheden til den enkelte

Drenge Liv og Vel, og den lever —

nden for Hjemmet — kun i krieten

Tnakegnng, om nnn Former og Per-

eoner er nldtig enn mnngeMuhle, nom

et Sidentykke til en ubebygget Grund

ved Jægersborg Allés Begyndelse. Det

kunde vel forlnnges nf vedkommende

konnpunnle Forvnltningsnfdeling, nt

enndanne Grundstykker indhegnedes

og brngtes i sommelig Btnnd.

Deres ærbodige

Zf

vp-Borj/er.

1.- M. Herre- ca Bamesknsden samtÜMMcmrdarahe

tn memoriam.

Om Dyrlæge Lorentzen pnn Jægers­

borg er der kun godt nt sige; ved hans

Dod Hnr Gentofte Kommune mistet en

nf nine bedste Borgere. Lige snn nn-

set hnn vnr eom Fagmand, lige saa

vellidt var hnn nf sit store Klientel.

Mod don ham egne Takt forstod han

at vinde Hej som Lnv. Kong Chr. IX's

og Kongefamiliens Hengivenhed for

hnm er vel kendt.

'

Lorentzen vnr en Mand, man lagde

Mærfce til: en Ffilufteekikkelee, nnar

hnn jog Eniorhd-pnn nin Mo^rcykle-

Men* ognnn Selskdbstøj^' klædte ham

TnM. H n h n p 9 3 9 y.

StnrnndvoJ !34 .

JnMceklædaing leveres efter Mnnl f w . . . . . Kr. 125.

Overfrnkker leveres efter Mnnl frn . . . . . . . Kr. 110.

Stof modtages til For^rbqdning..

T n ) t Hæfææp 9 3 9 y.

f ynCnVn

GARAMTf

u g gnA P nnOuHg -

RA pA TA donA '

VAOrkAfAd

En Habit renset og presset

Kr. 4,00

En OveffraMte ^ller

Overstykke do................................Kr-

Et Far Benklæder

do.............. .................1jOO

Ah I

A )f.r-<-n.

MAK B tpC h , ny Indehaver

¡]!t!!t)t!t)ttt!ttt)tUtMUltMHimtmtMM)MMMW)Mt)!t!mit!Mtll)tmMWtl)mimwm)MHWHH!M

-

Ah'

T .p .

Pna dette Tidspunkt vnr Dyrlæge

Lorentzen vnlgt Medlem af Sundheds­

kommissionen, og dot skyldes særlig

hans virksomme Initiativ, nt Gentofte

Kommune ene nf Landkommunerne

omkring Hovedstaden fik indfort

denne i hygiejnisk Henseende i snn

hoj Grad pnnkrævede Foranstaltning.

I Forvejen vnr der indfort effek­

tiv Kontrol med Forhandling nf de

ModotWM.

........ Ud

Po^ootoss . . . . . . .

AmVAFAA

€MPAÄ#A Mm

H .

dog kun den forste Stavelse nf denne

Sammensætning, som hnm indgnnende

behandler og gennem Formerne Sylt,

Snit, Sole forer os til Snnl, Sohi, Sol.

Dette lyder nf n<^en sproglig Lær­

dom ; naen hvor lærd en Mand Kreslæ-

gen er pnn dette Omrende, derom fnnr

man forst en Forestilling, nnnr hnn

tilfojer: „En<Msen „lose" er veikendt

frn snn mange Steder (Stenlose, Ugge-

looc, ToHose o. s. v.), ot det er over-

/fodtgt ot pege poo dens Betydosny".

Gid vi andre kunde sige det sam­

me ! Men ak. Sandheden er, nt ingen

véd, hvad lose betyder; det findes nem­

lig ikke selvstændig i det gnmie Sprog.

Gennem Slægtled hnr man sogt nt

komme til Klwhpd over dets Betyd­

ning, og mange lærde Mænd hnr op­

stillet Muligheder, som for dem selv

stillede sig som Sandsynligheder; men

end ikke Johannes Steenstrup hnr vo-

yet nt kalde sin Hypotese for et Bevis.

Men for Kreslssge Lemche stiller det

sig som overflodigt blot nt pege pnn

Endelsen „Isaes", Betydning.

Z fen rtk B . FJsfMft.

ih

BHHé Hl

HeMernpK.F.H.M.!

ForaarsHarked.

Den 2. og 3. Maj skal K. F. U. M.

i Hellerup have sit Ma.rked, og ¡da vi

gerne vi! nævne Tingene ved deres

rette Navn, snn er Grunden til, nt

K. F. U. M. Anr efter Anr holder

Fornnrsmnrked, ganske den sannme,

som i sin Tid fik Folk i Provinsen til

nt holde Pæremnrked om Efternnret,

nemlig dan, nt vi skal akaSe Penge

til at bestride det kommende Anrs Ud­

gifter, men hermed horer snn ogsna al

Sammenligning mellem de to Ting op.

At gaa. pna, FornnrMnnrked i K. F.

U. M. vil jo ikke sige ganske egen­

nyttigt nt gnn hen og nknfle sig en

Fomojelee, men det vil isige ganske

oegennyMigi nt stotte d tt Arbejde,

sum den knistne Menighed^

for nt

hjælpe Dreqgene og do upi^ Mænd i

Hellerup i do Anr, som aHe oéd er spæ-

rere, end nogen Dreng eggnéfig.jhw^

Aogüc d e i oiene^

sit Fornnrsmnrhsd. Stpre Arhejdsr og

mange Gaver sendnn, ilnsaer dider, til

de er mere end trætte. Kunstnere yder

vederlagsfrit deren bedste, og en tro­

fast Skare nf Gemle og Unge giver

D ^ ^

for nt Forendngem kan beholde sit Hus,

og Trofasthed hnr man Lov nt regne

med, det er jo deres Nstur, men jeg

synee, de Trofaste fortjente, æt Byr­

derne blev fordelt pnn stsrre Kreæs,

og jeg véd, nt der er Mnseer sf Men-

nenker i Hellerup, som hnr et og nn­

det Minde, der hnr brnjgt dem i Tak­

nemmelighedsgæld over for Hellerup

Menighed.

Det er g ( ^ nt betale nf pnn Tak­

nemmelighedsgæld, og det kan geren

ved indirekte nt være med til nt brin

ge Drengene Hjælpen for Livet.

Altsnn til sidst: tænk ikke pnn, nt

det er kedeligt nt kobe Lodsedler, hvis

De kan, men tænk, nt den unge Fyr,

der kommer med dem, gnnr i en stor

Sags Tjeneste, og det er en Opmun

tring for hnm pnn en drej Vandring,

om De vil holde ud snmzsen med ham.

Og ti! nllemMet: husk de to Dage,

den 3. og 3. Maj, og stut K. F. U. M.s

Fornnrsmnrked. Kom derhen! Det er

JubilæumssMur i Anr. —

Danmarks K. F. U. M.-Arbejde er

blevet gjort i SO Anr og Hellerup#

K. F. U. M-^rhcjde i 36. Hnr De

ikke fer været med, sen vær med

AM.

Pnn K. F. U. M.s Vegne:

O.

<

OyrlAge N. Lorentzen.

Hr. Rednktsr!

Hvis BnanrbjFgningen pnn Strnnd-j

vejen skal Mivs stnnendo, man man i

hvert Fald kunne forlMge, nt Ved­

kommende, der fnnr Leje nf den ene

udlejede Butik, ssrger for, nt de andre

Butikers Vinduer tilkridtes, og for, nt

de pnnklssbede hæslige Plakater fjer-:

nes, hvilket vel iHss kæn yssre forbun­

det msd nogen nævneværdig Udgift. -

Det pynter heller kke nt se det

Anlve nf Marken vest for. Ørsgnnrds

godt. Hnn vnr det, man kalder en

indtagende Mand, velmenende og hjer

tensgod; nf hans milde Øjne og ven­

lige Smil tog man ikke fejl. Han sag­

te stedse at finde det gode hos sine

Medmennesker, hans Domme var ikke

nf spottende eller nedsættende Art —

hans Historier var som oftest mUntre

og spøgefulde, men havde aldrig den

bidende Brod.

Hnn kunde fortælle — ja, han var

en glimrende Fortæller. Med en ene-

stanende Hukommelse forenede ban

Sansen for det danske Sprog og for

Pointen i en Oplevelse. De Aftener,

jeg har tilbragt sammen med ham

vor historieke Studiekres og i topogra-

fudt-historisk Forening, glemmer jeg

ikke. Han elAede sin Hjemstavn

mod alle dens Minder fra gamle Dage,

og denne sin Kærlighed tolkede han

atter og atter, naar Lejlighed gaves.

Som han har efterladt Øregaard Mu­

seum sine Billeder fra Egnen —. Lo­

rentzen var en flittig Samler — saa

er det at haabejf^ at hans Optegnelser

om Kommunen og dens Befolkning

mæa blive tilgængelige for Efterslæg-

JoAanwes IFerwer.

Fra Formanden for GenCofte Kom­

munes Sundhedskommission, Overrets-

sagføHsr

har yi mod-

1 1916 Mev der af vedkommende Mi­

nisterium stadfæstet et Tillæg til Gen­

tofte Kommunes Sundhedsvedtægt, in-

dAx^dscdeBeateaææehær imTæErnn

Efter Sundhedékommiesionens Ind­

stilling blev Lorentzen ansat som Dyr-

læge under Kommissionen for a t fore-

staa Levnedsmiddelkontrollen.

Samtidig opgav han for største De­

len sin meget betydelige Dyrlssge-

prakeis. .

Stillingen — aom honoTMlænnet

Dyrlæge — var økonomisk set ret be­

skeden, men den fyldte Dyrlæge Lo­

rentzen med den største Tilfredæstil-

lelee. Saa længe Kræfterne alog til,

arbejdede han ufortrødent paa at brin­

ge Kontrollen med Levnedsmidler op

paa den højeste Standard. Og han

havde ikke sjælden den Glæde at hø­

ste Anerkendelse herfor paa hygiejni­

ske Møder og af overordnede Myndig­

heder gennem Udtaleleer om, at Kon­

trollen med Levnedsmidler stod meget

højt i Gentofte Kommune.

Kontrolarbejdet udførte han med

megen Iver og Nidkærhed, men til­

lige — og det var aaa karakteråstisk

for ham — uden derved at skabe sig

en eneebe Uven blandt dem, han kon

trolerede.

At feunne udføre et nyttigt Arbtj-

de inden for sit Fag for den Komnm-

ne, som han elskede over alt, var baah

en saare stor TilfredsstiHelse og gav

hans sidste Leveaar et særligt Ind­

hold.

I det sidste Par Aar, hvor Kræfter­

ne tog af, var det hans stadige —! og

maaske største Bekymring — at han

Sygdomsperioderne ikke kunde ud­

føre sin Gerning, eom han gerne vilde.

At forelssgge Resultaterne af Kon­

trollens Arbejde i Sundhedskommiæ

^ionens Møder var ham en særlig Glæ­

de, og Medlemmerne høite altid med.

Interesse paa Beretningerne.

At han samtidig oplivede Kommis­

sionens Møder ved sit muntre Vid og

sit eiskelige Vsssen, skal kun lige næv­

nes.

Paa sa<a mange MaaJer har Dyr

læge Lorentzen virket til Gavn fsr

Gentofte Kommune og glædet sins

Medborgere. Hans Navn vi! mindss

længere end de flestes, men det Arbej­

de, han har udført inden for Kommu­

nens SundhedskomhusmoB, Man

t!n#es Ijyjt

&AkAhtMgwAlAe.

Ved nærværende tillader jeg mig heBigst et meddele, at jsg

Apnl haz oyytag^ BeznstoofMtn Som Led 1Bestræbeleen;e fmr at tlRætis

s ^ t ærede Kunder vil al Kessel fotegaa med store nye Luksusvognt, Model

1928. og mit Maai vil altid være

HetHig, reel og punktlig Betjening.

HOA.

Æ,h B.

Juwælær - 6<M- Ak- MM-lt)

Stort U d v ^ i Festgnneæ

rMAMMHHg udderes

og

G w n E B A M d a å M r o g

HsHewsp SygnpIej e^ e v eA d ^ T A

M41. A^medsæj HA.

Leæeeaadnr til FoebrugszoeeniruAa-

M ls4a Tskntzæ.

S^F§d8vej 8

Hj. af Strandvej.;

H

åsH

g g n æ g w v A n y d W d )

.m ie r ^ P r o g æ ig L ^ " v ! h

L i n d e g A A r d s v e j e n A

Dag

FtW.lOirtArtBPtjMHM!.

x a t

der køter Deres Gæster saa beha

g ^ g t hjem, at Minderne om den

gode Aften ikke rystes ud, men

' mmes sent.

dt Hslzsp 949 — sg Vegsen

sts)As.—Ashen Dsg s g ! ^

et tsrkmge TAsd yae Lemb

tnre og &et Ksree!

AAsstAmdsensæ

CIVAK" 1

IMnip

9 4 9

StmadeejB! y

g u G ods Vngsss udlejes uden Fører M

TU GøntoAs

¡ j

Dyrlæges Minde i Ære ved, at hans

Arbejde fortsættes paa samme gode

Møæde.

arlottenlund, den 20. AprH 1938.

Dam-yfeleen,

Forumad for Gentofte Komenunss

Sundhed^ommiasion.

eßnioMiny

BH-Cenlrid

forhen ved Gentofte HotebBil

üjfMereptredeettætniefel

Fra Fæteteægtw<hsee.

s n n s g e s n 0 s v ø t gM ssr:

t <1

L a< ^ ", Strandvej M , e r f o r s y n e t ,æ ^

^ 1. K lsesm L ager rd s it i D smgjhzssfek

tio n : K yder, FhnH sæ . aim eøAdræd'Ka

i r jBsgMfnkkm,

eg BeAtnrgr,

^ A k i NübAlate

fører absolut

Nye Cykler...

Dæk. ............

Slatgyr .......

S A r . - . k . V . l !

6$ Kr.

ler

ttå n g foekvitF

rs