Previous Page  127 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 127 / 414 Next Page
Page Background

Mr. ^7.

Torwdag dwn 3. Mai.

MM

'

[

M d a ^ . N y h # d . ^

^

:

!

]^Í9!8f&$P!MÍMr8tif]tgh)r

j Hnukke vtdae Kjolet in 1 8 —

jKasha Frakker 2y

¡ Nyh#der å PcïavMw .

: BtMMve, Selyt^ve, MoMWVt.

Ç

Rfevt $*mt ^ ^ 0 0

: CoMiet. Flotte etore Ratve

RttaådmJa.PjtaåJdkw

Ml 1 elle

j leveret eAet M tlï Ftrvet.

Speciaknaga^in for DamokoafaMfon

&Potawaror

S !d a É e N y h # d 8

Ungpige-Frakker

eZpåÉHgett, helt forede m. Silke, !

tort rMtlrre, drtp,

RROO =

/ ekttre F tit................... à

M T R A M D V R J

V. H#Ü€ïMp Tsåntgraa*#

TFLCFON HCUKUP

Ulelee

F o f d a ^ a g O g # a a < g * b # M H g # ! # # f

Mg#- et!#e MMttedettetMe.

tt-tM

Imprægnerede

Frakker

1 Gtbtrdüte, Cover eggt

49S

og Silke

Alt Hndet pM Ltger 1 ttortte

Udvtlg,

ogtM

gtgge Btoereåger !!!

Ordrop-ChaNottentond Bank; Gutdbrynup ¡ Taarbæk.

AM* 3Ë.

Filltler:

G je n to i te og Om egn s Bank,

Geatgaeggde 33.

S k o v s h o v e d Bank ,

StrMtdveJ 333.

Renlen a# fndfaan 4 à

%

Renlen af Udiaan 6 % p.

øb varme Hveder !Aften

Holmegaardens Bagen &Conditori.

Hi. Otdmp 8649. —Ordwtpvej 43. —Hf. Ordrup 8649.

V . O S eM n

Gartnar P. Chr. Hartmann og Muotru.

íMtoíte Komimmes nye

Vcjnimie

tk- t a r v8 modtggoti folgende-

Hr. Redakitor!

Hr. OhmgMgjtnaot ^ertWk F.

{FKfMii har giort mig dem Ære i MYil-

la^yorheo Blod" for dem ¡M. dm. ot om-

¡tmlg mim lille Artikel i „Politikem"

ifor dem az. de. omguaende „N&vme-

tVAndaligme" i Gemtofte Kommune og

keidt mig em „Imrd M^md

dette

PmrMde", en Ære, jeg er for beake-

jdem til gt tage imod. Namr jeg over­

trovedet vovede mig til a t gaa i Leding

tnod emgaa aoeråmndt Sprogmand som

ProfeegoT Otto Jetperrert, akyldes det

¡delg hans egep Udtalelee om, at han

gkke kendte bprindéleen til Navnet

^.SoUaae", og dels, at Professoren i sit

^ille Udfald mod Gentofte Kommu-

pAlbestyrelse eyntes mig at have været

Hæget lidt — skal vi sige — „viden-

gkabelig" — saalidt, a t selv jeg vo-

pede mig ud umod ham.

Nu fanger Hr. Oberstlojtnantem

Hrig paa Endeleen „loee", som jeg an­

gav som velMndt fra mange andre

Steder — hvad han i øvrigt ikke tæ-

gtrider — meu vil mene, at man over­

hovedet ikke kender Betydningen af

dette Ord. Og det er saamænd ogsaa

tnuligt, at Hr. Oberstlejtnanten har

Ret heri; — jeg har slet iH e lagt

yægt herpaa, fordi jeg haVde for-

gtaaet, a t det var Ordet „eol", som

Professor Jespersen ikke kunde raade.

Og den Forklaring —eller maadte ret­

tere de Forklaringer — der er frem-

åcornmet af det^amle Ord'„løse", kan

meget godt være ^gale allesammen.

¡Det var mig slet ikke om at gøre at

fastholde nogen af disse.

Men naar jeg sagde, at det var

pverflødigt at pege paa Betydningen

}af Ordet „loee", gik jeg ud fra, at

Mrvpe Angivelæ heraf tom „Græs­

gange, vi^^tg^l^Ate Moser, Enge Og

JavNiggende, Hade Strøg i Nærheden

kf Aaer" var almindelig anerkendt.

Og denne Betegnelse kunde jo udmær-

Den Forklaring, der synes mig

naturliget, er den, a t man har kaldt

em DelStrsskninger, der laa uden for

de „imdfehede" Jorder for „Løser" i

Mødsætking til dg JmuGhV åssgalsg,

4)8aT!y tn

m{^8cs sfét

ikke. Arugæ Betegnelee kunde dog

niaaske tyde derpaa, saavel aom man­

ge af de Lokaliteter, der har Navne,

der ender paa „Iseo", hsade her paa

Sjælland, hvor jo de fleste findes, og

i andre LanMe .— f. Eks. „Angleysa"

i Norge, „Vatnleysa" paa Island

o.

a V.

Guldbryllup kan Søndag den 6.

Maj fejree af det kendte og meget af­

holdte Ægtepar Gartner

CAr.

Zfaviy/Mtfta og Hustru Haane, f. Jør­

gensen.

I alle diase halvtreds Aar har de

lovet i T a a rh s^ kvør ^ vød deres

PM't,

MMkøærMgheVtgk

¿'uAm# Forklaring, at „løse" skulde

have Bety&iing af „indlsee" (indløst

Gods), som N. M. Petersen næner i

flere Tilfælde kan være „en rimelig

Forklaring", forekommer mig saa

søgt, at jeg ikke kan tro paa den som

almindelig Aatsag til Endelsen.

Jeg beklager. Hr. Oberstløjtnant,

at jeg ikke kan give Dem nøjagtigere

Besked, næn lærdere Mænd end jeg

har jo, som De véd, forløftet sig paa

denne Opgave.

Med Tak for Optagelsen 1

Kongens Lyngby, d. 27. April 1928.

forstaaet at skaRe sig mange Venner.

Dog ildte alene blandt de faste Be­

boere, men ogsaa blandt Sommerbe-

boernes store Skare har Hartmanns

lyse Smrl og ligefremme, redelige Væ­

sen gjort ham til en Mand, man var

glad for at skifte Haandtryk med,

ja man følte sig ligefrem beriget ved

et Møde med saa udsøgt en Ærlighed

i Tanke og Handling.

Deres hyggelige Hjem ved Skoven,

hvor Fru Hanne har været den meget

d y ^ g s og pligtopfyldgade. PøMM

4hr, ssMWM# thisydtlMM IMWRoy

uegennyttig Kærlighed har hjulpat

Mand og Børn, vil paa Søndag sikkert

blive fundet af mange Venner, der øn<-

Aer at hylde dem paa deres store Høj­

tidsdag.

msatte tages

op

til Overvejelse i en over­

skuelig Fremtid.

s

Kommunalbestyrelsen sluttede sig

til denne Indstilling.

HMOMM TRALYWgKHOWRR

BrsSsæe <9, everfor KnnsUndnstrimnsset

JoAan iewtcAe.

Benmsbi!eBihiiieise

3

f

HeHenipLystbaaiíehuvi!.

ket passe ^taaJ„5olløse Mose". — Nu

forstaar j^^g, a t Oberstløjtnanten spør-

'ger om, hvorfor man da h a r ^ ! ^ saa^

¡danne „Græsgange" o. a v.' for

^.Lsæer", og her er jeg næppe saa

grundfæstet^ at jeg kan hjsglpe ham.

„Hellerup Sejlklub" har som tid

ligere omtalt indsendt til Gentofte

Kommunalbeatyrelse et Andragende

om, at der snarest maa blive foretaget

en Udi^bning af Indløbet til Helle­

rup Lystbaadehavn, samt om at der

maa blive anlagt to Stkr. Havnemoler

med Tilslutning til den af Tuborg

foretagne Udfyldning, hvorved man

vil faa en stærkt tiltrængt Udvidelse

af Hellerup Lystbaadehavn.

Sagen forelaa til B^andling i

Kommunalbestyrelsen i Forgaars Af­

tes. „Det tekniske Udvalg" indstil­

lede, a t Andragendet besvatøs med, at

Arbejdet med den fornødne Oprens­

ning er paabegyndt, men at man ikke

for Tiden af økonomiske Grunde kan

komme ind paa Spørgsmaalet om en

Udvidelse af Hellerup Lystbstadg-

havn.

Hr. PaulPsierisn forelagde Bagen

hvorunder han bemærkede, at

for „Teknisk Udvalg" var enig om, at

Spørgsmaalet om Havnens Udviddks!^**''^

BuíMeñBr ¡Bentcíte

Hotd.

Fru

Perfov udstiller sine

kendte, fine, smukke Guldbroderier

Gentofte Hotel ved det store Kvinde-

sagsatævne den 6.—H. Maj. Guldbro­

deriet har kun faa Udøvere, derfor er

det af særlig Interesse for de mange

Damer, der kdmmer til det omtalte

Stævne, at se dette skønne, gamle Ar^

bejde holdt i Live paa saa pietetsfuld

Maade, som Fru Ferlow dyrker det.

Vi erindrer fra den sidste store Ud

stilling for et Par Aar siden i Gen­

tofte, hvorledes de dejlige Tegninger

var udført med Dygtighed og Taal-

modighed, saa at Resultatet var en

kunstnerisk Oplevelse. Frnen er ble­

ven opfordret til at lære Kunsten fra

sig, og i den Anledning vil der for­

søgsvis blive givet nogle Kursus med

faa Elever i Maanederne Maj og Juni.

Resiittatet afByMi-

mæifiets Såg.

Gentofte, skriver

Oberst .yA^ufe,

Ü1 os:

Gaaende ud fra, at det vil inter-

egseee Bladets Læsere at blive bekendt

gned Resultatet af Dybbølmærkets Salg

18. & M. i Skovshoved, Ordrup,

^ "Gentofte ojg Hellerup, tillader jeg miig:

at, bede om Optagelse af nedenstaa-^

Salget indbragte i nævnte Sogne

henholdsvis 316,00, 386,75, 304,34 og

1111,11, altsaa i alt 2018,20 Kr., hvil­

ket er 139,99 Kr. nære end i Fjor. Re­

sultatet maa altsaa kaldes godt, saa

meget nære som d. 18. April var en

almindelig Skoledag, hvad der bevir­

kede, at den skolesøgende Ungdom ik­

ke kunde medvirke i sanune Grad som

i Fjor. Det fortjener Anerkendelee, at

voksne Personer ofPervilligt traadte

Børnenes Sted som Sælgere, og ikke

tnindre Anerkendelse fortjener Køber­

ne, blandt hvilke der er forholdsvis

mange, som har betalt deres Mærke

saa rundeligt, at man snarere bøp kal­

de dem Givere.

Foruden til Køberne og Sælgerne

nettes l^er en oprigtig Tak til alle

andre, eom hver paa sin Vie har bi­

draget ti! det gode Resultat; hermed

tænkes navnlig paa de Herrer, som

h a r ledet Salget, nemlig Skoleinspek­

tør Peteræn i Skovahoved, Læge Vin­

cent i Ordrup, Kommunelærer Ras-

museen i Gentofte og Kommunelærer

Toft i Hellerup. Endvidere De danske

Statsbaners 1. Distrikt og „Nordsjæl-

liands Elektricitets- og Sporvejs-Ak-

tieeelskab", der ligesÜm i Fjor har

gjort det muligt at sælge til Passage-

r;er i Tog og Sporvogne.

Sluttelig takkes den lokale Presse

for velvillig og forstaaende Holdning

i. denne Sag.

Ærbødigst

'

y . A. ^Aø^.

O N IE L S E N -G E N T O F T E

T88 Gøætofts

83^34993

TM. GøætøHø

83.4934993

Hedehus.

Haøggræg . . . . . . Í . R O pg. hL

^Es^tggtgæ

Pggtøgfga ........................ l . G O

DVMfAF# d ir a å f # #

g M.W VM V GMM 9 MM^

1 ,

SÉpHUJvfJg å Svampe og Ne^eborsÉer

Høååøøæp Sygøptøjøtosfvøtaåæg. TøM. Høtvæp 3443. Sgvaædøøj 83A

Leverandør til Forbrugsforeningen

forhen 7 Aar i Hotel d'Angleterre,

Tøåøtoæ Hø^gp

3972

j 7 2 ,L S a y

(ved luborg Pavülontn).

TM. HøM. 3839 - 8!ø81øsæpøøj 9. - T8t HøM. 3899.

M o n io r!n g a f VRMaar

o g R o a b m ra fio n o c .

BüMgete PH eer. — G o d t o g eoMdt A r b e jd e .

j Ordmpvejens B¡t. aec Ord up 2 2 3 1 . j

ßresimds-Büen

Skovshoved Hotet.

VslhsMts Psnkgg Wøgns.

Ordmp 1242

ChfyslMBH

LtåtøbU Takstøt.

S !gH d e v e j 2

H). af Strandvej.

Hell MIB

Hytdegaardebüen Oidiap

2

SM

HoteR saBRaos

Møtørtør Søn ?

^

Def v:Mc

Deres Åbne

og Børn, hvis De paa Søndag

overrasker dem med en for.

nøjelig Bil^r Ü! én at Sjællands

skønne

eller en Tur langs

Kysten, for at se pM Sommer,

lejlighed Styrkende for Dem

selv og (HOpmuntring og Ad.

sptedelse tor Deres Familie

-- Kun 2$ Øre pr. løbende Kilometer. —

Albert Aeførgga - „fMex" M/Asmø -

Hehup

9 4 9

Godø Vogæø udlejes uden Fører ]

TM. GøætoMø

j

8H8

Í09B []

Hoøk

Havovanding !

Prhsa essgelske Gummislanger:

Vsl k LOO pr. m - ' / r k 1.23 pr. m.

H E L R U P

F r . SÍMP8AP

Tlf. 4 1 ^

Asøagøctoerv 3.

I S I S

^

(

Aandsnarvarefse.

Bht rabk Daad sr ndført 'af Konau!

E. Gjørløff i Hellerup. Hsm ' kom

g ie n d e op ad en Sidevej, fra Strand-

vlgisn; I det aamme kom emHH i tesn-

-c^ig^WMtk F a rt avingenk^e ind pgg

Vejen. En lille Dreng befandt sig

midt paa den smalle Kørebane og vilde

være blevet kørt ned, dersom Gjerløff

ikke i en F art var sprunget ud paa

Vejbanen og havde grebet Drengøn.

Døt er ganske flot gjort af en Mand

paa 70 Aar.t

10 k om fo rtsb lé Vogge.

Chrysler, lldsmobila åsea.

Pontiac etc.

Ontnt88æftg( 40 MMæ.

Kører gratis tllAfhenlnlngæ

steefet. lige meget hvor 1 Bv

eller paa Land. —Høfhge

og paalidelige ChauMsKa

4 { '. ,i j , .48

MUE 8!L