Previous Page  135 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 135 / 414 Next Page
Page Background

Mwap Handeísbamí!.

Btfnndve^ Í4e.

Penge tnodü^gíM ül í^nrent^a^i.

Leen yde&—Veiler diskonteyea.

tbokdBankíorHeMempogOmegn

Statsanstaüen for Livsforsikring

RM M Z tiw . Mda*# BcMMdåMffJhåg í3'/$ MML K&

Hov<A)geBt for GtaioAe K^Hímume: A . Pw cM , Har(!MaMVtj 3. I tU HtH t34!.

Kontor A^r Ind^ og Udbet*Mag Mmt Tegning ef Foreikringer:

Strendvejen 149. leiefoa H*H. i801 og iSOÏ

„Eentofte Kommeoes Skattehorger-

fore!!¡ng"s Eeneraiíorsamüng.

,Chntioft# Kommnaee Skfttteborger-

ihmni!v" n íM d t íotioden ein nnriige Óe-

neoJffmMTniing i ,Chnrk)ttoniand Pnitn^

hnvo".

y,annnnd*a, Boron, Hofjtogwneoior

p . íeroAe, hod voMcornmeh, hvoroAor

Oyeneaeeegferw Win. dnjeio voigtee tü

Pirígon*.

I ein Beretning kom Formoaden ind

gnn Oantnie oí don Kritik, ama íro ^t^e

Bidgr ! oin Tid horde ntedt Skotteborgor-

fbroniagen nsod. Dot horde dog .riet Ñg,

ed

h w ^

Pk^etoàoheeetügeieo. Do oiroriige Fdro-

toeåoer, der ^todig iondt Stod, ioroaledi-

godo, ot rénn mootto rmro opnnerkeom.

FosTaondodThrea her ind poo Botrogtain-

g tr orer Gentofte Konananee Rognekoho-

feriag. Foreningen horde i det erandne

&)

ho^detige Soger, doo*ei^yernp49ogea

gg y^ieríA Degeotoie-Segon.

Bompen

pM F ^ m ü ^ w

A ^ N ^ ^ w ^ r h M o F M m ^ ^ i i ^ ^

eedotoyintoc i HeBmup Kiah og

on Tek tQ Oreeneteeegieeor detfem

mene, ot det for en våeeentiig De! ekyid-

tee Foreningen, ot Kommnnen nu om

logde eit Regnekobeeyetem.

Efter ot hore onetiiiet Betrogtainger

orer Kommunene Regnekohefering, kom

Orerreteeogfererea ind poo Omtoie of

KonunuaeM Grande; Toieren fondt, ot

dieeo i Stotue ror opferte tii eterre Be-

ieb, end de ror rmrd i Hondei og Vondei;

dertii kom et Tob for Kommunen ved,

ot den ikke fik de Afgifter of Grundene,

ema den riide foo, brie Grundene korde

rreret poo privote Hænder. Ancker-Sogen

viide tii oUe Tider etoo eom en Goode;

dette, ot mon fro onevoriig Side kunde

ofekedige en Mond, fordi hon ror umu­

lig og eoo dog give horn fuid Peneion

Men ror næppe kommet tii Bund i den

Sog.

Am torMdæ t ! G!*ohueæt.

Der udvikiede eig nu en Debot om

KomnMtnene ogHjæipekeeeeneRegnekober,

i hrdken der fremkom Indiæg of Kontor­

chef Kop Erbeneen, Direkter W. i . Tre-

een,

Fonnondeo eomt OmrTeteeogfer<er

Aei# e n BeMM, 4ee reé thetoM of

D i s k u s s i o n .

Orerreineogfeaw Aeb)em Smitt frem-

eotte en Tok tii Foreningeae Beetjreiee

trænge tû Bande i Sogeme hemde, og

BefeikningM barde riee Foreningen eteer-

kerg Intereeee og deerred etette done Ar-

be)de. Det horde ein etore Betydning, ot

der ro r en eoodon oorvoogen Forening;

det horde utririeomt ein Indeirkaing poo

oneeroriigt Sted. Toieren rüde eooiedee

H#ndede oan

det FoAold, ot AantareieSet,

efter Lo­

ren ekaiåe hore Regnehob^e tHeeadt

feer e t gennemgoo og derefter retnrnere

dem tü Kommanoibeetyreieen, poo dette

Punkt horde riet Foreemm^ee og derved

fooet Médoneror for det ekete. ikke deeto

mindre horde Amteroodet hejmodigt nd-

toit, ot det ikke riide gere Aaeror gæl­

dende orer for Kommanoibeetyreloea

V a i g .

Bftw ot Groeeerer K. P. Strenpterp

horde fioreiogt Regnekobet, eom gpd-

T E L E F OM

H ELEU P

T E L E F OM

H E L RU P

Í 2 7

Største Udualg i

H V I D E 5 K 0

MEDGUnniSAALER

^ P O R T S r ^ R U G

^L^TRAMD J L /

H E R R E LÆ R R E ÏM SK O

need Eoegnntnei Seei

Frigton ........... .

Kr.

S e ^ i e . . ................

— 7,73

H E R R E LÆ R R ED S SK O

D A M E LÆ R R ED S SK O

eeed Geaenai Boe!

Viking........ .............Kr.

Marie m. Hæ l........... - 3,3#

Hector........................ —#^23

Viking

Kr 4.30 B O R N E LÆ R R ED S SK O

Hector m Hæ i... .. — 6,73

<æed Roognaend #oei

fm .............................

D A M E LÆ R R E D S SK O

Frinton Service.

Sttand

K r3 J^*MMMW E !JER R ED S a^O

- 7¡13

G w n f #oe!

- 7.73

f r a ............................K r . 3,23

%H enecup Skotøj slager

s ø a g t ^ k t j n s - T !L Hæ!r. 727

JH. V K J L i O A A R D A S € 7W

Tgr6d6E<d6n 7#. Maj.

H Tk a M

ahhE BUQEKSPRESSEN

TøM.OFdFMpl905

B e m e y g e r A i t .

TøM.OrdnåplØOi^

Kontoret aabent Dag og Mat.

kendtee, genvoigtee ti! Beetyreiaen de

Herrer Strenpberp, Fabrikent Cnri Kre­

mt#, Kontorchef 0. i . Bonp eaunt la ­

genier Frode Kjerne og nyroigtee Over-

retMogferer Arrgeto og Oberetiejtnont

Noipor Hederrtourr.

Formonden, Boron Lercbe, takkede

poo Foreaiagena Vegue det ofgoaede Be-

etyrelaemediem, Londareteaegferer Hejie-

aen — der havde bedt eig fri for Genvoig

— for bone udmærkede Arbejde for

Foreningen.

En P ro test.

I Anledning of, at Professor Otto

Jeepersen i en Artikel i „Politiken",

„Novnevondaitsme", skriver, a.t ^Vort

veivise Sogneroad har iyksoliggjort oa

med Mojtegaordsvej", beder Ejeren

of Meutegoord, Handelsgartner A.

Mortensen, o! om Plads for følgende:

Hovnet Meutegoardsvej stammer fro

min Ejendom Meuteg/tord (udtales

Møhtegoord), bvorti! Vejens ene Side

hørte, do jeg købte Ejendommen.

Hovnet Meutegoord stommer fro

den Tid, do Kongen holdt Porforoejogt

fro Slottet Ipatrup i Jægersborg; do

hovde Opsynamonden og Menten (et

Kobbel Jagthunde) deres Lejlighed,

Hundpstold og Hundegoord (Billede

deraf findea i Dyrlæge Lorentzens

Samling) poo min Ejendom, hvor de

end(LU finéot. Mautegg-Md hon aoo^

g < J '^ Kag togoorA

Ejendogmyøp^ter Tilskyndelse of af­

døde Læge, Aooferensrood Petersen,

Gentofte, do hon sagde mig, ot det yor

et goCMnelt hiatoriak Novn, og ot det

vilde glæde Ho M. Kong Christian

den Niende.

Hvorfor Hr. Professor Otto Jesper­

sen vil forvanske Hovnet, der stoor

tydeligt poo Ejendommen, foratoor jeg

ikkt. Ejendommen hedder Meutegaord

og ikke Møj^goord. Og det Novn

skol den bære soo længe den er i ntit

Eje.

Forbindtligst

A. Jforiswsøfa,

Ejer laf Meutegoor&

Landmandsbanken

HeMemp Afdeüng.

Stra dvej SO

Telefon Hellerup 660 K 1273.

KoætoeØd! tO-3 & S'/s-6'/s Lørdag iO-2 & $'/s-4'/s.

A!!e Bankforretninger udføres.

Boæor 1 forskellige Størrelser udlejes. Værdi,

pakker modtages forseglet ti! O p b e v a r i n g .

Shoitøe B! GeætoBe Konsøtaæ

O N IEL SEN GENTOFTE^

GRUNDLAGT 1 Ô 5 4

T!f GøæfoHe

TM. Gentofte

Í 3 4 9 3 ^ 3

D V a C n M H ø

3.493^993

Høvøgsruø....................i . å O p r. hL

..................

^

.................... I J B O

^

Í 0 F 0 Í 0 # o v ø r a F f d / f ø A # ø f g a d ø F ø A a a ø v a p w .

bptp0 0 0 0

ØNf W bFVRTF0 W 0 0 0 0 P 0 W0 0

Juveler - 6aM- S)b - PM- Tit

Stort Udvali

Fil!. ¡Uger Meyers Bev

présentation

paaBeMewneStrandhotet.

„BeUøvne Strandhotel"# fin# Mso

Soi vor den nydelige Ramme om Frk.

Meyers Præsentation af sine nnge Pio-

stikølsver. Den unge lyse Lærerinde førte

poo tiltalende fordringsløs og beskeden

Moode sine Tropper i Ilden. Msn anede,

ot hendes Blik beherskede de Unge, og

et enkeit „Kom" vor nok til ot foo

boode Solister og Ensemble-Dansere ti!

at gøre deres Pligt. Dette er en meget

værdifuld Egenskab for en Lærerinde,

som vi kan lykønske Frk. Meyer til.

^Netop dot, at Frk. Meyer undlod at

.aætt^paa Pladø", hvis en, eller anden

brød Ttgningen iidt, hviiket jo aldrig

undgaas, gav den fornødne Ro. De for-

sk^iige Øvelser udførtes godt, man

kunde mærke et energisk Arbejde hos

alie. At Frk. Merete Meyer har evet

aig i piaøtiake Færdigiheder længe og til­

med har mimiske Anlæg, var let at

mærke, og om den lille EUie Margrethe

Sørensen kan det samme siges, ligesom

om Bodü Storm. Else Lofthus lignede

med sit skilte Haar vors berømte gamle

kongeligjs BaUetd^neørinder og gik op i

sin Dons med en Begejstring og Alvor,

a^ t Featgover

Reparationer rnraeiwning

oa Muy

C. M a n n ic h e

CøiHøønøvø) <2, ! (v. Takstgrænsen) Tif. Hehr. 2233y

Smnkke Sivsko ti! Bade- og Hjemmebrngs

HeUømp Sygøpiøjøfoøøøenhsg. Tot*. Høiræp 2442^ BtøoæJvøt t33

Leverat^der üt Forbrugsforeaingen

M.

0

. i „Neohøo", gwM det svægerø

af B!oaú

2

)hr ovørrøkteø Jeæ oAoMtø tto^

" .-.

0

.

........

Ud#tM!!nge!! paa

eentoAe Mate).

I Forbindelse med „Dansk Kvinde-

samfund"a Distriktsstævne paa Gentofte

Hotel var arrangeret en lille fim Udstil

liag: „Gamle Stuer", vød Fru Ebba

Holm. Her saae smukke Mahogni-

møMcT, lidt fint Porcelæn og Fru For­

lovs kunstneriske Guldbrodorier. Der

var megen Glæde blanodt de Besegende

over alle disse smagfulde Ting. Deandem

var der i et særskilt Lokale Raakoet-

retter ved

R ^ a r Andersen og KA-

kenudstyr, aom ogsaa vakte megen In

teresse.

„Flerekoememele

Fornejelsesrejser".

Under ovenstoaende Overskrift læ­

ses i sidste Numer of Blodet ,,Skotte­

borgeren" :

—- Nu er Gentofte Kommumaibestyr

reise ogsoo kommet med. I Lighed med

Kjebenhovu sksJ et Antal Medlesnmer of

Kommunatbestyrelsen, formodentlig on-

ført af Borgmesteren, poa en „Studie­

rejse" ti! Hsmborg, Kbln, HoJlsnd og

England — natnriigvia paa Kommunens,

d.

V.

s. Skotteyderaea Regning. Det, der

skal „studeres", er ForbrmtMÜrvpronstai-

ter (da der aka! anlægges an saadan 1

Gentofte Kommune), men det ,vil efter

vw Formening være gandte uden Betyd-

uipg, ot en uaa^yndig Skore Borgerre­

præsentanter tager ud og ser paa' saå-

damne Anstalter, som de ganske savner

Forudsætningerne for at kunne „stude-

Formonden, Oberst Porkov, mød-

der fortjener Ros. I „FrUhlingstied"

hovde hun tillige den ærefulds Opgsve

tiiUge med Else Lund ot donse sammen

mod sin Lssrsrindø. Grethe 8teea-An-

dersens „Kuyawiak" var fiot, og Tove

Sko u udførte yrrdefuldt Seadattia Pa­

storale, der dsovssSne akssmmedes af alt

for mange Fej! i Musiken.

Musiknumrene var vatgt med megen

Smeg, mørn døq pftø urytauskø Udførø^

deite, at der i Rejsen skulde deltoge —

foruden vedkommende kommunale Em-

bedsmsend — det tekniske Udvalgs 5

Medlemmer samt saa mange af Kommu-

naibestyrelsens evrige Medlemmer, der

„maatte intwessere sig" for Spergsmao-

let^ Der var et Beleb af indtü 60,000

Kr. til Råtadighed."

Do Slutaingabemærkningen om de

60,u00 Kr., der er „til Roodighed",

Ann misforetoos og, efter hvad vi er­

farer, opsan er Meøef ws/ovsfooef,

Mener vi ot burde oplyse, ot der ør

seivfølgelig ikke Talø om ot anvende

nævnte Bøl^ tH Rejsen. Formanden,

Obørst Porkw, oatydødø uadøt Sø-

,K . A . n . " $

gøas Bøhøadiiag i KommuAøibøøty-

j ø dh øæ 3666 'R r.

RsåRp" ësè

formentlig vilde medgoo til Nøisea.

ttimeiing.

Kjøbenhavns Amts Bpejderdivision of

Det donske Spejderkorps ofhiddt i Storø

Bededogsferien 4. ti! 6. ds. en særdeles

v^ykket Tnrnering under Ledelse of Divisionschefen, Grosserer F. Bonaer-Jon-

Cs. 100 Spejdere samledes Torsdag Aften pao Nærum Kostskole, hvor Sportspladsen og fornedne Lokaler af Ihtktor

Thornberg velvilligst var stilist til Boa-

dighed. Frødag, Store Bededag, Kl. 9H Fm.

aabnsdes Turneringen, da Oberst Ärkov

var forhindret grundet paa Bortrejae,

af Formanden for Divisionsraadet, Direkter Chr. Ciausen. Spejderne gik derefter, straks i Gang med Lejrsiagningen,

og heie Dagen gik det derefter Slag i

Slag med forskellig Spejderidræt. Der

fortsattes om Lerdagen meJ øt meget in-

tersøsant Orienteriagsleb, der var til-

rettølagt af Divisionens tidligere Chef,

Direkter Frans Bruun. Be^te Dage

sluttede med et fornøjeligt Lejrbaai, der

i den smukke maanelyse Foraarsaften

virkede meget stemningsfuldt. Navnlig

om Fredagen var der mange interesserede

Tilskuere.

Sendag Kl .11 Fm. ankom Oberst Parker og foretog Præmieuddelingen.

1. Præmie, Korpsets Rævehale, blev

vundet af Holte Trop, 2. Pr., Divisionens

Sølvskjold, af Charlottenlund Trop. 1

evrigt blev Lejrsiagningen vundet af Holte Trop, Femkampen af Gentofte Trop,

Nedhjsslp af Charlottønluad Trop, Skov!

------

og Korttegning af Holte Trop,

Onenteringslabet af Nærum Trop, Hytte-

hygning af Set. Jergens Trop og Turn

out af Charlottenlund Trop. 100 Meter-

Lebet vandt Set. Jergens Trops yngste og

Lyngby Trops ældste HoM, 9 km S t a ^

løhøt a^ Set. JørgøBø yagsøø og Høhø

^

1

Oberst Parhov slnttedø øtød øt bøæ-

vendø nogle hjssløligø Ord tO Spøjdørøø

om døres Forhold til Fssdrøiand,

og Forssldre.

Tropsraadsformanden, Grøøserar Bøsr-

gesen, Holte, rettede til Slnt en Tak ti!

Divisionschefen og dennsø Mødhjælpere,

og han sluttede med øt „Divisionscheføa

længe leve", der bsøvøtødøø øf Spejdøøæø

med et trefoldigt Hurra. — Kl. 12 drog

Spejderne hver ti! ait, herinde mød godø

og glade Minder fra 4e hørlige Tumø-

ringsdage.

-

4

-

ForretMingM-NyL

Gerda Nielaen igen at trssBe paa Atelia-

ret Marievej 2 med fræk Energi og aya

Dø kendte karakrtssistiøke

træter faas altid i omhyggelige Udføret

Bestil Tid gennem. Telef. HoV- 937 a.

Arbejde fos* Amatwiotogrsfer udføres o^

ssa omhyggeligt, hurtigt og hiiiigt.

BooJIoA.

'

Skibbundafarvø, Tapeter i mange for­

skellige Mønatre, faar De biUigøt haa

Farvehandler Georg Reiche Eftfl., Mør-

grethevei 2. Beetiiiingar modtagea gms-

nem Telefon H^l 726.

§

Gode Vogssø udlejes uden Førør I

Ttt Gaæføftø

Gcntoltiny

Bi!-Centrai

forhen ved Gentofte

3j. åf éøøiøftø lørv

CWtrM

TABøhU Tahøkør

S!gr!dcvej g

Wi af Strsndve).

Httt.34ia

JEkhf

og Børn, hvis De pøa Søndag

overrasker dem med tn for-

nøjelig Biltur ti! en sf Sjællands

^ønne ^ n e eller en Tur langs

Kysten, for at se oas Sommer,

lejlighed. Styrkende for Dem

selv og ti! Opmuntring og Ad.

sptedeise ior Deres Familie

— Kun 23 Øre pr. løbende Kilometer. —

MbørtAødømøtt - „A søa" Bf/arøg -

nytdegaardRb!!eH o

OTdfuphøJbM*^{g"

r d M 4