Previous Page  143 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 143 / 414 Next Page
Page Background

Ordrup-Char!otten!und Bank,

T<H<M!wg AB* 3 t .

PUialer!

<)§? <3m€^sfruB

G#aioh#)*d# 3 Ï.

BB§ i 0^ f $hBBa a nh^

S*MnJv#j 3 Ï3 .

!R€Nnt€ma^ !r)d!amn à

$!4

Renten af Ud!aan

6

% p.

¡ p . a L

a.

S t o r O s t e r e M a n n o

Starte Pitrti

DejHg fu)dfed Gouda

Pr!e

$9 Øre heh Pund (*/$ kg)

JK^RUum#

Pdma grønne Ærter

39

Øre

og vi hM mnnge *ndtt Uekte S*gtr

ti! MMn bitte Frirer.

Vi Steiger ikke ti! VidetefotÎMndMng.

ï r n n a

Jfngwmbneg AB* 30, vad î *ndwgMf daveJ.

!3 rn<Bh)j!9B!p!{$dag;tan ! <G)emt ctft (a

nnt!iDt! nta.

BMtadof fn , Dagnnn brogr*t!e Uv.

OvenatMondo ew man BrandTmama* paa HaHamp Brandatation k!ar til Udrykning for a t goanomkrydM Gadar og ViHaveia mod dorea rådende Boaser.

! en Rundknsa i Gaardem ataar Tnboega ato<m Orkoatar og opflammer ved et muntert Stykke Brandmmodene til Daad. Man ser Bamene^paa Tjernegaarda^

^olen afhoMe Gfnetadpreve til Aftomana Opvisning paa Gentofte Hotel. For neden iler em Flok raake Drenge op ad enTrappe paa Ordrup Cyklebane for hoa

Ptditåaaaiatent Rnd. Nielaen a t modtaga Dagena Prmmier, en Poée Wienerbrod til hver. Ved Siden rasler en Brandmand og udMder sine charmerende

^ UHe

der

hM n ^w ^ SmH ydw ah B id^^ ^ d ^ gode FormMd. — Emhltg

^ingM ^ ^

Billede fra Vaudevillen ^Abekatten", aom opfortas i ,Palmehaven" til Fordel for Bernehi^dpsdagen, og som efter Grosserer Vilh. Lemchos dygtige Instruk­

tion opnaæde en Snkoea. Men alle disae Billeder giver dog kun et svagt Indtryk af det muntre Liv, der medte En overalt i Kommunen fra tidlig Morgen

til em sen Aftentime til Vidneahyrd om den Energi, de lokale Komnt*er i de forskellige Byd*le havde lagt i Arbbjdet for a t opnaa et saa gunstigt ekonomiak

Reanltat af Dagen aom'm.aligt.

F r i t O r d s k if te .

UrimcMge Krav.

Vi har modtaget fslgende:

Tillad mig a t fremkomme med em

ii!!a Kommentar til en Notits med

ovenstaaande Overskrift i ^YiHabyer

Hes B!ad" for den 10. ds.

Bladet ^Danak Togtidende" synes

a t svæve i den Vildfarelse, a t S tatsba­

nerne er en ukrænkelig Statsimstitu-

tion, der intet Hensyn behaver a t

tage til nogen Side. Men Sandheden

s r dog en anden, Statsbanerne er i

Virkeligheden at sammenligne med en-

hvilken som helst Forretning med Kon­

kurrenter, Kunder o. a v. Og det er

dog endnu ikke helt almindeligt, a t

en Forretnings Personale angriber

Forretningens Kunder, som Tilfældet

er her. Hvor vidt Statsbanernes heje-

ye Ledelse vi! sidde denne Udæskning

overherig, fa a r Tiden afgøre. Men

naar ^D. T ." beskylder Publikum ad

Nord- og Kystbanen for a t være for

paagaaende i deres Krav, saa S tats­

banernes økonomiske Misère skulde

skyldes disse Baners Publikum, saa er

Bladet lid t vel langt ude og vil rette

Bager for Smed. At Statsbanerne har

begravet Milhoner paa disse Stræk­

ninger for a t kunne gennemføre en til-

mærmelseøvis tidssvarende Kørsel, maa

dog ikke være Publikums Fejl,^ men

Ledelsens, der for SO—30 Aar sidea

har disponeret ganske forkert s^c paa

for kort Sigt, anlagt hele Bamelege-

n,et før smaat og med for daarlig t

Materiel, som Tiden og Udviklingen

for længst er løbet fra. Dot er rig­

tig t, a t det har kostet meget baade a t

anlægge Bohlevardbanen og nn det

nye Dobbeltspor til Klampenborg m.

m., men hvad har det værist andet alt­

sammen end Lapperier paa Fortidens

forkerte Dispositioner 1 Sandheden

er dog, a t først nu med Boulevardba-

nen, det nye Dobbeltspor, de nye S-

Maekiner o. 1. er Statsbanerne i S tand

til a t bestride Nærtrafiken blot nogen­

lunde tidssvarende.

N aar Bladet dernæst spydigt til­

føjer, a t det netop er de daglige Rej­

sende med Kort, der kun betaler ca.

H af den virkelige Billetpris, der er

de mest paagaaende, kunde jeg her ha

ve Lyst til a t gøre ^D. T." opmærk­

som paa, a t naar Statsbanerne jo kun

er en Forretning, og Publikum dets

Kunder, kan vol ingen fortænke en

Forretnings Kunder i, a t do søger a t

faa det bdest mulige for den rimelig­

ste Betaling. Det er j hvert Fald no­

get, „D. T ."s egne Medlemmer ikke

skammer sig ved, de skal nok saa vidt

mulig melde sig , Brugsfpreninger,

Forbrugsioreninger m. m., hvor de

selv mener a t kunne faa de bedste

Varer til den rimeligste P ria For

øvrigt er der absolut ingen Grund til

Ængstelse, da Abonnenterne paa

Statsbanerne jo ogsaa kommer ti! a t

betale til Statsbanernes Underskud i

sidste Instana

Jeg tror, at „D. T." kunde tage sig

noget nyttigers for end hidse Perso­

nalet op awd de daglig Rejwada paa

Nord- og Kystbanen. Hvem der rej­

ser meget ud over Landet, baade med

Stats- og Privatbaner, vil ikke være i

Tvivl om, a t netop paa Nord- og

Kystbanen snylter Personalet meget

paa de Rejsendes egen Orienterings­

evne. Ude paa andre Strækninger er

Personalet ganske anderledes vaagent

og adræt og rede ti! a t vejlede Publi­

kum, baade ved højt og tydeligt a t

udraabe Stationernes Navne baade i

og uden for Vognene, meddele højt og

kraftigt, hvis Toget ikke standser ved

nogle Stationer o. s. v. P aa Nord- og

Kystbanen fører Personalet den „la*

rulle Marie"-Politik, a t Publikum

gf&iske er inde i hele Toggangen,

Stsædaningerne m. v. Det er kedeligt,

a t jeg har set mig nødt til selv a t

køre frem med det svære Skyts; men

naar Bladet bruger samme Fremgangs-

mahde, maa det jo finde sig i a t faa

Svar paa Tiltale.

Med Tak for velvillig Optagelse,

H r. Redaktør.

A&oanent.

Kongen af iiresnnd.

Redaktor Svend TAoreea,

H^lerup, skriver i ^Fyns Tid." :

En rask Dreng.

Dør kom to Drenge ind til Tandlæ­

gen, dem ene var seks-ottø Asr og holdt

sig beskedent tilbsgS, den anden, dor

var tolv-trøtten, traadtø dristigt frem

og øøgdø: .Jeg økuldø have en Tand

trukket ud. Det behøver ikke at være

mød Bødøvøløøt"

.D et kalder jeg ea ræk Dreng", sag­

de Tandlægen. .Hvilken Tand er det?"

Da skyder døn store Dieng den '¡Ue

Dræg frem og siger} .V is ham tanden,

Chsiatiaais

— .D et østasiatiske Kompagni" s Di­

rektør, Etatsraad H. N. Andersen,

er en næsten nkendt Mand i Kjo-

benhavn. Allerede ved

-Tiden om

Morgenen kerer han — efter en í^padse-

retnr paa ain BaadeOro — ind fra .Ven­

nerslund", der Hgesr nd imod Sundet,

skraae over for Charlottcnlun l Slot —

altid ledasiget af sin trofaste Tjener, Da-

nielsen, som Dagsn lang opholder sig i

Forværelset. Ved Middagstid ankom­

mer geine Fru Marie Anderæn — Jer

i øvrigt er en talentfuld Pastelmaler-

inde — og henter sin Mand til en Spad­

seretur, i Reglen od paa Christians­

havn. De gaar ukendte i Færdslen. Kun

en sjsaMøn Gang hænder det, at en P'or-

bipaaserende fanger Etatt.niadons skraa

Paadelinje og Høgenæsen og vender sig

et Seknnd. Nn/)g da ledsages han øg-

saa af en af Børnene, Sønnerne, do to

nordjyske Godsejere, Sigurd Andersen

til Oxht^m og Kay Andersen til Lund-

bsak, og Datteren, Hofjsogermesterinde

Adda Neergaard, Tirsbæk. EHera er det

kun dem, som opholder sig paa Ama­

lienborg Plads under Kuren Nytnarsoag,

eller som har Ærinde paa 0. K s Gene­

ralforsamling, der ser Etatsraad H. N.

Andersen. Disee Qeneralformmliager er,

skønt de 1 Regleh knn varer nogle fsa

MinUter, en virkelig Oplevelse. Ahtio-

nsareroea og Journaliswt noa Opm hæn-

døB

l^t!

-<3tr.MTTClF'iri;

G R U N D L A G T

Hedehuø.

...................

. . . . . . .

P æ A M h m ......................^

o w a V #

Priwa

eummiBtrBmpêrmadogMden$BW!

Ltveråndar tH PoTbru^forcnin^cn

/^HeHerup KurvemøbeffabrUi^

TB. HelL AH3 — HeBæsspvej B. — TB. HeB. 3H 9 .

M o n É B f f n g a f V Ü f a a r

og RaafauraRonar.

KovvwM.v

BMWg^te P r ! $ e r . — e o i ! f o g

A r b e j d e .

L im d e g a a rd sv e je n s

Dag

T!f. Ordrup

2 6 5 2

.

Bn.

Mat

t Ordriipwejens Bit. üB* Ordrup

2231. j

Ctmsltr Bi!

LUfebU Takatee

S ! g r ! d 6 V o j 2

H). si Strandvej

M 34H

g g

— Kerl!*i!tnä!ntogT5ödgrTrötbms

! §

Li leM takst Med

og 6 Per

D c f vfMc

K one

Hatnip

og Børn. hvis De paa Søndag

overrasker dem sæd en fon-

nøjelig joUtur tHen af Sjællands

skønne Egne eller en Tur langs

Kystejt. for af se paa Sommer.

lejlighed. Styrkende fo^ Dem

selv og til Opmuntring og Ad.

bM D w æ l ^ m ^ a

"

Eheoellenoe, naar han aflægger den kort­

fattede Aaraberetning. Jævnlig alaaø-

det loHandake Underlag i hana Maal

igennem: .Vi har aaale'a bestilt endnu

* Motorakibe," siger han. Saale'a . . .

det er som et Blink ef Nakskovs smaa

Gadeepejle, naar man herer det 1 Dér

har han Rod, dérfra hane Verden gaarl

— Motorakibene er Etatsraadens 8to!tr

hed. Det er nn snart en Meaneskeetder,

siden Andersen sidst var i Østen, men

hver Sommer tager han sig en Tur til

Aalborg paa et af sine k.vre Bkibe.

Nsmr Dagens to Direkt'onomeder har

fnnet Sted, og Ordrerne er givet, kører

H. N. Andersen tilbage til Charlotten-

lund, og naar bans Bi! er forøvundet i

døn mørkø Allé, dør førør op til den sto­

re, hvide Villa, lukkea samtidig Omver­

denen ude. .M it Privatliv er min Hel­

ligdom, og den, der krættker don. Hiver

min Uven," har han sSgt. Saa véd msn,

hvad maa har s t rette sig efter. .Ven-

nerelund" er en af disse fornemt afaon-

drede Ejendomme, hvor man aldrig ser et

levende Væsen. Et Vindue, som er luk­

ket i Dag, stod aabent i Gaar . . . .

det er det eneste Livstegn. Et Par Gan­

ge om Aaret kører dog en Bil med Kro­

ne op gennem den mørke Allé.

Det ør Kongen af Danmark, der be­

søger Kongen af Øresund.

En Mage

fra Caüiaensvej.

H E L R U P ^

1 8 1 8

2 G a n ^ e 1 8

10 k o m fo rta b le Vogne.

Chrysler, "^Idsmoblle, Esses.

Pontisc etc.

PrundtæRBt 40 fOræ.

Kører g ra tis fl! Afhenfain

S

stedet, lige møget iryor i By

eller paa Land. —H ø flige

og p a a lid e llg e Cbaofføtet

T

åkiMrasMøni

LÎHEB!L

Gode Vogsse udlejes uden Fører

TM Gesstofte i O i M B

!

Døn nordlige Del a<f Callisensvej

i Hellerup er i denne Tid psm en

Strækning gravet op, fordi der skal

nedlægges en ny Gasledning til Børn-

stor ffsvej. Det er til ikke ringe Gene

for Beboerne ved den Side af Vejen,

og flere Næringsdrivende udtrykker

over for os deres Bekiagelse over den

særlige Ulenrpe, Vejarbejdet er for

dem og deres Forretninger.

Man synes ydermeiæ, a t Arbejdet

^ a a r uhyre langsosnt for sig, idet det

saaledéa har været helt standset i den

sidste Tid.

rektør Hr. Weatenbols, ti! hvem vi h a r

henvendt oe om Sagen, udtaler, a t der

fra Gasværkets Side, vil blive gjort a lt

for at faa tilendebragt Arbejdet saa

hu rtig t som muligt. Den frygtelige

Ulykke, som in d traf i forrige Ugø

under den foretagne Styrkeprøve af

Gasrørene, har im idlertid foranledi­

get, a t Arbejdet har maattet stand­

ses nogle Dage, idet Fabriksinspekto­

ratet krævede visse Forhold nndør-

søgt, inden det fortsattea

E t verserende Rygte, gaaende ud

paa, a t Arbejdsstandsningen sknlde

skyldes Mange! paa Materialer, har

saaledes in tet som belst paa sig, e r ­

klærer Direktør Westenhola

Den bedste Klovn.

Blandt de 3800 Kandidater, der stiL

lede sig ved de franske Valg, var ea

Cirkusklovn fra *n af Parie* Forstssder.

Det eneste, han fremførte til sin Fbrdel,

var, a t han var ea langt bedre Klova

end de andre i det sfgaaeade Deputere*

kammer. Han Møv ikke valgs.

! '