Previous Page  151 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 151 / 414 Next Page
Page Background

Mr. ao.

Torwdag dwn M. Maj.

PhM*

a.ig

*

¡mpragnerade Fraker

M g )

Ungp!ge-Frakker

SpadseMdragter

! <muMte tag. uldne Stoífer, Gebärd)ne & Cover

coet, elegant Snit og Peíformer.

68

eEplnglev, helt forede med Si)ke. eort. marine, drap

elcatra Pria

66

Kr

E!egante Kasha-Frakkar

Friaer fra V O Kr.

SmuMUdva!g ¡ Kjoter

Voile Bordure — Uld<Mouaseline — lette Kaaha

og Silke Chantung 3 4 Kr.

Sidste Myheder ¡ Petakrawer,

Blaaraeve, SnlvTKve, Moaer^eve, Mongolake Ræve.

CoMier: Maar og ¡¡der 42 Kr

Speciaimagasin for DamekonfeMion

&Peisvarer

gennemf. m. Silke og m ator Sommeo

^

Skind.Krave til Priaer m ,0 0 - 9 S ,M og

Kr.

100Stk. Kasha-FrakkérF.

a T R A N D V B j a e

V.

HeUerup

låkFtgrRMe

TELEFON

HELLEKUF

PoFde!egMge SetgebeMngeteer

ntoM Moder

SMke-Frakker

prima avrer SilkcRepa. gennemforet med Crtpe de

...........

!M .0O-eF,06 og

Chine.

Pragtfulde Modeller

med Silke Bearetrring

#!!ef MMn<Jekoero.

Udvalg ogaaa 1 atoae etowelaaa

HellerupHandelshanli.

S t r a n d v e j M S .

Fange modtages ti! Forrentning.

Laan ydes. —Veiier diskonteres.

toka! Bank ior HeUemp ogOmegn

RYVANGEW BEL CO.

gor opmrerkaom paa at vore Telefon Nr. atadig er

Hal!

nas—znno

og vi fremdelea anbefaler oa til d. re. Publ'kum med vore nye Eaaea de Luxe

_____________ NB.

Landture 22 Øre pr. lobende Kitometer_____________

S t b F M n s o R o M s n n e

PHs

Prima engeiske Oummis^amper md og udenSam

Staaaadvaj HA.

HaUamp Sygaplajatoavatrahag. Talt. Halrap Ï4 4 Ï.

Leverandør til Forbrugaforeningen

Lakker danak

Fuidied Schweizer $2 Øre

Endvidere pant Stykke danak

Fuidfed Roquefort 26 Øre

Ogaaa ekatra amaa Finae Priaer paa Konaervea.

K a j a k k !ubbe n ,, NOVa *

Lakker Gaffelbidder 2$ Øre — Fineate FiakeboUer M Øra

Delikate Fedaild.... 44 Øre — EkatraHn L aka.... KB Øta

Kvart Daaae

ABardneata HEroaaa H aanaar

Ora.

a! VI aaalgar Ikka tH Vldarafnrkaadllag

<rm a

Jageraborg Alli 30 ved Lindegaardavej.

O NIELSEN-GENTOFTE

G R U N D L A G T 1 S 5 4

T U G eatoha

Medehug.

a j

n 3 S

# o

P a å la a la a ^ . . l . S O

L o v o p o B o v o y a F # d å roA H # f y # J o y n b a n o v o g a .

ELLEGAARDSVEJ

Fradag d. 1. Jand aabaaar Jag pa* E llagaardav^ Ï 7 a a alaaanrta

rat KoloaalaMorratalng.

GaatoRa H Í 2 .

OaoFR Mfaigga.

Efg dtandarhajaningan i Haiiarup ky atbagdahavn ! Sandaga.

Under featMge Formar og ataark Til-

ahttining

KajakkluMaa ,Nova"

1 Sandaga Htanderen for dan nya Saa-

aom. Klokkaa Mdt tar 3 dukkada em Flo­

tilla a t KajAkar

Novaa Gaaatar fra.

da kiaheadmvnaka Kajnkklnbbar — frem

bag dan nya Tuborgmola og daarneda der-

aaad OptaJctem til dan vallykkada Dag.

Dat brogada BUlada at de ntamga Bande

t Havnan aamJada magan Opmmrkaoimhad,

og da Formgadam bagyndta ain Tala, var

PladMm omkring H^^"ra"a Baadahus gan-

aka optaget af Sportaimteraaaereda. Da

Klubbana Formand, Hr. Harald Hanaan

havda budt velkommen til Reprreaantan-

ter for Preaeen og da mnkringligganda

Klubber, udtalte ham 1 korte og Hare

Vendinger Haabet om an god Smaon'for

Madleammerne, og nævnte M. a. dat atær-

ka Savn af et Klubhua, aom imidlertid

tegnede til at kunne afhjælpeo paa til-

tradaotiilenda Maada,' idet at Andragen-

da derom, tilotiUat Kommunalbestyr^ea,

vemligat var Havat henviot til tekniak Ud­

valg. Sluttelig rettede Harald Hanaen

em Tak til Kluhbeno tidligere Formand,

Hr. Knud Pederaan, for det dygtige og

anergiake Arbejde, denne i de forløbne

Aar har gjort for Klubban; hvorpaa Stan­

deren gik til To^. ESfter a t Formanden

for Hellerup KanoHub, Hr. K. V. Falo-

lov, havde opfordret de mange Gæater

til a t alutte aig til ,Nova"a Propaganda-

roning, talte Dirakter Sohledermann fra

„Hellerup Sejtklub" tH de unge Sporta-

folk om Klubbemea fællea Intereaae —

Sportem paa Sean. Da en Skaa! for Klnb-

bena F'remtid var drukket, blev de man­

ge amaa Fartajer aat i Vandet, og de

kjebenhavnake Kajakklubber og Helle­

rup Kanoklub paraderede uden for Hav­

nen, da „Nova"a Bande to og to gled

ud paa Sundet. Dermed var Sæeomen

aabnet.

))))))m)t)<))mm))mtn))mm))))))mm))t)H))

Al Paraankarad—Landtare bilhgat

Autoriaetet Karaahola —

Benxintank-Vaakehal - Garager

Albert Aadereea - Sirondv^ 211.

Hetnip

949

M#lnup GGO

Specialt indrettet for Vaak og Smøring af Automobiler —Vage# heataa ag helngae.

ChryslerCi)

UüabM Takøtae

S!gr!dgvej S

Hi. af Strandve!-

Men.34H

¡t takst&Men

Ka^^^enau!t^g^Bo3g!r^rotEe<?

ti! Lillebiltåkat Med 4.5 og 6 Fer.

aoner 30 "/p under DroaketakUt.

HyMegaardsbUen Qrdmp2503

Afsintning.

Dør ør noget nervøøt over Hr. Kreø-

laage Lemohee aidøte Indlæg om 8ol-

løeej more end det kunde venteø hoø en

Læge.

At man begaør en fapoMa

KnpMæ! eom bliver anholdt, fordi den

her anboldeø, er jo dog for en gammel

Akadømikør ikkø noget at tage aig

nær. Men jeg kan ikke finde mig i,

a t Kreelægen argumenterer ud fra no­

get, jeg ikke har aagt. Han akriver:

^Mindre ønige bliver vi aikkert, Avta

han med aine Ekaempler vi! beviae, at

Staveløen

nftfd betyder noget

aort eller mørkt." Dette er jo en gan-

ake urigtig Forudaætning, øom jeg

ikke har givet Anledning til. Jeg har

valgt mine Ekaempler med Omhu, og

min Anahublød om Bolbjerg, dér maa-

øke meøt har forfærdet Krealægen,

øtMr faet, aelv om Hiøtorikerød, Pro-

feaaor Troela-Lund har akrevot npk aaa

mange Poeaier ud fra den fohkarte

Tolkning. Navneatudium hører under

jSprogøtudim^ og har Topografi øom

/

et værdifuldt Hjælpefag; en Frofea-

aor i Hiatorie har øom aaadan ikke

nogen Avtoritet paa dette Omraade.

Det var ikke for a t „fange" Kree-

lægen, a t jeg hævdede, at han ikke

vidate, hvad —løae betyder. En aik-

ker Viden om dette mindet

Tuainde

Aar gamle Ord har ingen nu. Fyaiake

Forhold forklarer det ikke, da de er

yderat forakellige for de ca. 300 —lø-

aer, der findea i hele Norden; men

Obarat Emil Madaena af Profeaøor

Bteenatrup aaa daarHgt foravarede

Forklaring er jo da ikke den eneate.

I Aarbøger for nordiak Oldkyndighed

(1916) har vor geniala Topograf H. V.

Claueen givet en anden Tolkning; han

aer paa —løae Bygderne aom oprinde­

lige militære Stationer, aaa a t —løae

i N u tida^rog ve! nærmeat kunde'om-

aættea til —^vagt. Dette forekommer

mig bedaarende aandaynligt, og jeg

aavner aitaaa ikke øn pløvaibel For­

kløring. Jeg gdc ud frø, a t Krealægen

kendte H. V. Clauaenø Tolkning; men

den Mangel kan jo rettea.

Véd vi intet om —løae, etaar det

lige aaa galt ti! med Forledene d e rtil;

de er jo nøjagtig lige aaa gamle. Hel­

ler ikke dieae aynea a t hidrøre fra

atedlige Naturforhold. Naar Steen-

atrup af de ca. M —løøer paa Sjælland

forklarer to Forled (i Sengeløee af

„Søenge" og i Vanløae af Planten

Kvan), har man ondt ved at paaakøn-

ne dette beakedne Bidrag, aom navnlig

for Sengeløaea Vedkommende aynea li­

det troværdigt. E t omhyggeligt Stu­

dium af diaae Forled faar H. V. Olau-

aen tit a t formode, a t et Dyrenavn er

skjult i nogle og Navne paa Vaaben i

andre — men det er jo dette, aom

Steenatrup kalder uvidenakabeligt og

vildledende.

Det gør aaa viat ingen Fortræd, at

Krealæge Lemche er bragt ti! at tænke

over det i Høj danak glemte Ord aol.

Men mon han hør Ret i, øt Soløae er

en Trykfejl for SoHøøe! Hvia det før-

ate er det overleverede, bør det blive

atøøende, aelv om ingen køn forkløre

det.

Hermed træder jøg ud øf Diakna-

aionen om —<!øøe, uden sænkede Køør-

der og andre Dikkedarer, i alleratørate

Beskedenhed.

HewriA F. FKueff.

OrdruphøibMVOrd.554

Amtssygehuset

Vi har frø Profeaeor C. F. Pryfa

modtøget følgende:

I den aenere Tid er der fremkom­

met forakellige Udtølelaer om Amta-

aygehuaet her i Gentofte, og de akri-

vande, forhenværande Patienter hør

kun høft Godt øt aige om det. Derfor

køn det være rimeligt øt pege pøø et

Punkt, hvor Forholdene køn blive

bedre, end de er nu.

Som Patient heroppe i den aidate

Maaneda Tid har jeg haft det langt

bedre end fo rtjen t; Lægerne har ind­

gydt den meat ubetingede Tillid, og

dette er an af de vigtigate Forndaæt-

ninger for, a t Overlægena Forakrifter

kan hava den ønakede Virkning: Pa-

tienternea Halbredelae eller dog Bed­

ring.

Men Pøtieaternea Modtagelighed

for Hjælpen afhænger ogaaa af deree

hele Tilatand, og den paavirkea atærkt

af den Maade, paa hvilken Sygeplejer­

akerne omgaaa oa Patienter i Døgnata

Løb. Jeg har ta lt med mange af mine

Lidelaeafæller, og det lyder anatemmigt

fra dem, a t de er meget taknemmelige

over, a t de er blevet tilact af netop de

Sygeplejeraker, aom har haft Tur netop

paa den Stue, hvor Vedkommende laa.

Hvad ør der aaa a t kritieere! Jo,

naar man aelv har dat godt, vil man

gerne, a t ogaaa andre akøl høve det

godt. Derfor vi! jeg — viatnok med

ølle Pøtienternea Tilalutning — ønake,

øt Sygeplejerakerne pøø et ankelt

Punkt kunde føø det lidt bedre end

hidtil. Bøø vidt jeg véd, er der øfaøt

en Høve ti! Brug udelukkende for Sy­

geplejerakerne; og den bliver nok med

Tiden god. Men mon det ikke vilde

være i Sygehuaeta egen Intereaae øt

gøø et Skridt videre i aømme Retning

ved øt løve en Tenniebøne for Syge-

Gode Vogne

udlejea uden Farer

I

TK Gentohe

j

lOGz ]g

GentoHeny^ Q

2

?

Bit-Ccnlrn!

forhen ved Gentofte HoteLBll

Wj. et Seatefte Teta eg Sugagrdaaej

eentottaCykta-tmoM!'

BanæMaaedavej 9^

Dæk 1 Aara Garanti . . . .

Sianøer 1.40. Engelake FedaL 2'/a *

Engelake Kædet. . . ^ ^ 2^/: a

Skærme brede ................... LSOa

Engelske Styr .................... 2V! a

Alle Reparationer udfareø

H . P .

plejerakerna. Dan kunde gare Gøvn

atrøka, og den vilde virke fremmende

pøø deres hele fyaiake Tilatønd, aæUte

dem i Stønd ti! øt ave derea Qerniun

med endnu atarre Glæda end hidtiL

Amteayg^uaet, 16.—3.—lasg.

C. F. PtyUg,

A