Previous Page  159 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 159 / 414 Next Page
Page Background

Mf. M .

Ordrup-Chariottentund Bank,

Tå)g#Mb<wg AM4 31.

FiU*!er:

e j e n to f t e og Omegno Bank,

! 5 ! k o v e § ! ( ) v e ( j !Baank^

Sirandv^j 323.

Renten af !nd!aan 4 å 4!^ % p. a.

Renten af Ud!aan 6 % p. a.

/ ^ H e ü e r u p K u f v e m ø b e M a b r t k ' ^

TM. HaM. Z lM - HaMatapaal 3. — T!i. HaM. 2139.

M o n É e r ! n g a i ^ H ! a w

o g R a a b M u r a d o n a r .

BDDg$!e Pr!$ar. — Oodt og ooDdt Arbejde.

Ofdrup KaWe- &Thehande),

yaaga abofg A h * 6 . l e l i

^ 0 4 & V M w n a hH nga# ovaewål.

------

^ Mt. 3 a t M, l a K t j

3 pe. '/! kg K)r. 1.3* '

R A M O

FabeUtaMoa al Radloappaea(at.

31ah 3e,vtHeBMtrMad. h,eta))tt,aa al kaa,p). Aa)<n

aaaaraada!a. TMbahat. Opiada, al AMMaaalalofae

! N G . S. A N D R E S E N r

T)t. Ow&. M .

ULLE PREDENSVEJ 7.

. F m .- . E ^ -

Kvindernes Rejsning

mod Vanviddet.

Landatingamedlem

F ru

d^arte

^akriver i Amledning af

Frededagen, som afholdee i Overmor­

gen Ler dag d. 3. Jun i ti! Fordel for

Kvindarnee internationale Liga for

F M d o g ! ^ ^ ^

Rustningerne er ikke ophert efter

¡Verden&rigen, men alle Vegne er der

vokset Fredsbevagelacr frem, aom lo­

ver godt for Fremtiden, fordi de kom­

mer fra Folket og trssnger ned i Fpi­

ket.

Kvindernes Fredsliga er

aJ dem.

Vi kæmper mod Krigen og arbejder

for Fredem Vi henviser til Folkej^r-

bumdet som det Fbrum, for hvil­

ket alle t Stridigheder Landene imel­

lem maa indankes. Mægling og Vold­

gift maa træde i Stedet for Krig.

Skulde en almindelig Krig igen ind­

træffe, da v^d vi, a t Giftgas og kemi­

sk# Sprængstoffer ti! Ødelæggelee af

den esvtfe Befolkning vi! blive brugt

i stor Udstrækning.

Mod dette Vanvid bar Kvinderne

rejse sig! Vi anser det særlig som vor

Opgave a t kaldt paa Medrenes An-

w an

Dst, der gennem vor Frédspropa-

gaada skal naas, er, a t den offent­

lige Mening vækkee, saa den rejser

eig ti! Protesl;, hver Gang en Krig

truer. Vi v t ^ ddt kan gøres. Vi har

set et Ekaempel herpaa i Fjo^, da

Krig meHem U. 8. A. og M^csiko var

ved a t udbryde.

'

Fredsorgahisationerne rejste da en

Agitation, der fandt en saadaP Gen-

klang i Befolkningen, a t Hærene blev

trukket tilbage.

S tet Fredsligaens Indsamling den

2. J u n i ! Hjælp os a t sælge vore smaa,

hvide Flag og hjælp os at faa dem af-

M^!

Det er den største Sag, der endnu

har kaldt paa Deres Interesse!

Kan vi ikke beholde Fred, saa er

alle vore Bestræbeloer for alle andre

Fremskridt forgæves.

Freden er selve Livets Sag!

Hvad man savnw

F ra Professor ved Univer­

sitetet Z. Z. HammerteA har

vi modtaget følgende:

H r. Redaktør!

Kunde De, der tager Dom af os.heir-

ude, ikke henlede rette Vedkommendes

opmærksomhed paa nogls upraktiske

forhold ved Hellerup posthus og sta-

1. Man savner ved post- og telegraf-

bygningen i Hellernp stærkt et

halvtag, hvorunder posthusbesøgen-

. de og poetbudo kunde stille deres

cykler. Der er rigelig plads til at

indrette dét.

3. Sammesteds vilde ogsA en frimærke­

automat være velkommen, s& man

ikke som nu er temmélii, hjælpeløs,

hvis man i Hellerup, hvor der ikke

er de kiosker som inde i byen, skal

bruge et frimærke efter lukketid el-

3. Efter den nye udvidelse og osnlæg-

, . ning af sporene, m* man fra 1. per­

ron nøjes med a t se togene køre

„Oetgm!e Jsgthus".

Fat. Ido * Qwfov Kray.

O N iELSEN-GENTOFTE

GRUND L AG T 1 3 5 4

TH GeæfoHe

!3F*93.993

TM. Geæfæfte

13-493.993

( p r . 10 M )

Hedehus.

H a v ø g ræ r . . . .

p r . M

Í - S O

M

^

o w a F # d / y # A f # f j # 4 # F F 3 b # f3 # v o g # 3 .

Landmandshanken

HeMemp AfdeHng.

S t r a n d v e j 8 0 .

Tetefon Hetterup HOO & !273.

KMstortM ' 10-3 & 5 '/r-4 '/a Lørdag 10-2 & 3*/r-4^/a

A!ie Bankforretninger udføres.

Boatør 1 forsks^ige Størrelser udlejes. Vaerdi-

pakker modtages forseglet til O p b e v a r i n g .

Må Gepapttø Koøwøsøse øsødtøgeø

Mma ^gebke éommis^Bmper medogodoBSom

Strøædveå H y

Heååeræp Syg påejetoveetætng. Telt. Helewp 2442.

Leverandør tit Forbrugsforeningen

Det benved 300 Aar gamle Jagtbus paå TitØdegaardsvej i

Ordrup er i disse Dage nedrevet for a t give Plstds for en mo­

derne stor Ejendom. Ovenfor staaende Hittede er Reproduå^

tion af e t Maleri, udført af Forfatteren af nærværende Digt,

H r. Anes Anderren.

'

ÆsscAc B :/c rnc .

ttmtmmmttmttttmtxttumummnmmtttt

Al PeMCøkersei —LaaJbøe billigst

Autoritetet Køgøøåtoåe —

Benrintank-Vaskehal - Garager

Albert Aødsrsst, — Strandvej 211.

Helnip

9 4 9

H ø ln tp MO

Specielt Indrettet for Vask og Smøring af Automobiler -

Vogne bentss

eg

bringes

Nu rives det nød, nu maa det bort,

en Levning fra svundne Dage,

en Rest af det Ordrup, som én Gang

.

var,

og hvor Mindernes Glans er tilbage.

Man samledes her i festligt Lag,

og højt blev Pokalerne løftet

af Mænd, der havde en Vits og en

Sabg,

naar Dagens Gerning blev drøftet.

Her kom hin Tid, naar Jagten var

endt

og Solen gik ned bag Lunde,

Kong Fredrik den 7. og hans Mænd

med Heste og glemmende Hunde.

Nu rives det gamle Jagthus ned,

for nyt maa det gamle vige,

men Minderne ejer et evigt Liv,

og paa dem kan vi bygge et Rige —

Maj 1938.

Aops ArMferseæ.

forbi; er dst kun en overgang! el

ler er det virkelig ikke muligt at

finde en ordning, der er bedre for

Holleruppere, der gerne vi! benytte

Kyst- og Klampenborgbanens nord­

gående tog! For den naive be­

tragtning synes det besynderligt,

a t den bedste perron unddrage# be-

nytteisen.

A Hvis man står ud af toget i Helle­

rup og vil have en bi! f la stationen,

fx fordi det er regnvejr, sA er

det nu meget vanskeligt; man er

henvist til a t telefonere efter ^en

bil, hvilket i alt fald spilder megen

ti& Kunde der ikke udenfor sta­

tionsbygningen, hvor der efter vej-

omlssgningen er plads nok, oprettes

en bilholdeplads. Der sr ikke tvivl

! om, , at adskillige af de vogne, som

nu stAr ubenyttede på Callisensvej,

* vilde f*.^tnr, hvis ds var til rådig-

hed ved banen.

. k

Deres ærbødige

(

Z. Z. ZfamwerseA:

; 1) ;

I - s

M M n g ti! de koiDnu-

na)e Avtciiteter.

Manufskturhandlsr

ohau udtaler ti! os:

Holger Ta-

Det vilde være ønskeligt, at Avto-

ritetemø, mens Tid ef, vilde kavø da­

ns# Opmærksomhed henvendt paa

Hjørnerne, hvor Maltøgaardsvej og

1^ E. Bruun# Vej udmunder i Bern;

storffsvej. Endnu kan dot nemlig la­

de sig gøre a t faa disse H jørner af­

rundede;^ men naar først de bliver

bebyggede, bliver det vanskeligere.

M#!^ en saadan Afrunding, saa at

der ligesom fremkom en lille Rotunde

'p ^ .d p tte Sted, ligesom man har saa

mange andre Steder rundt om i Kon^

muaen,) vilde være i høj Grad ønakø-

^iR'fiFaa den)østlige Side af Bérn-

storifsvejen har man hec, fortsætter

den kendte Charlottenlundborger, dø

éøjn Skraaoinger, som spærrer f*r

Udaynøt, naar man kontaser kørende

)fra L. E. Bruun# Vøj, og Mivøsr der

fanit byastt og b ep la^ t^ paø da io

Ct)r!s!M BÜ

LtUebM Tøåsøter

S!gHdBvej 2

H). si Strandvej.

Hs!!. 34 !8

!) Takstbiten

^ø^T<ensu!^T)i^TSo3g^Eto3É??

til Lillebiltakst Med 4 3 og 6 Per.

soner 30 "/o under Drosketskst.

Hjørner af Maltegsardsvej, yi! det

berøve Udsigten for dem, der kommer

kørende frs denne Vej, som ydermere

er forholdsvis smsl.

Jeg mener derfor, slutter Hr. Ts^

ohau, a t „Villabyernes Blad" vil tje­

ne det almene Ve! ved a t henlede Op­

mærksomheden paa denne Sag. Vi øf-

tsrkommer herved Opfordringen.

Kommimeiarer Kiyger

ttartnedafetiB it.

Da Kommunelærer J. P. Kryger,

Rosenvej 14 i Gentofte, 3. Pinsedags

Morgen var taget paa Cykle til Hille­

rød, blev hsm paa Kjøbenhavnsvej kørt

ned bagfra af en Bil, ført af Kran-

fører Werning, Kjøbenhavn.

Lærer Kryger blev slæbt ^ t langt

Stykke med af Bilen, og da man fik

ham trukket frem, flød Blodet stærået

baade fra hans Mnnd og fra hans

Hætider. Tøjet var ncésten helt flaset

af ham. Det sa* ud til, a t hap var

meget stærkt kvæstet. Ambulancen

blev rekvireret, og i døn kørtes han, ti!

HiHerød Sygehus, hvor det' heldigvis

viste sig, a t det kun var overfladiske

Saar, saa han senere paa Døgen kunde

udskrives og tøge hjøm.

Politiet andørsøgte Krønførøreas

Hrl, og

viséø øig, øt bøødø' Fod-

biømsø og Bty^eg^ø^ø^ yat j Uordøp.

Godø Vogaø udlejes uden Fører

Tåå. Gøætoåtø

¡

AB)

lOBB ]]

H E L R U P

I S I S

10 k o m f o r ts b le Voøna^

ESS

Chrysler. "^Idsmobfly

Poatisc etc

Orundtækæt 40 Bfø

Kører gratis til Afhentn)

sees

stedet. Uge meget hvor i My

eñér pss Land. — H ø flig e

og p a a lid e lig e Chauffører

1

LtLLEBtL

Wytl

Btyøøeåer Vøfåøt.

T k . Høæøøæ'ø Køædååøéi A KøA.

Thesalon & Konfekturefabrik

TW. O rd tø p .y 8 * , I327.