Previous Page  175 / 414 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 175 / 414 Next Page
Page Background

BLAD

Torsdag dan 14, Jutd.

OrdrMp-ChaNoüenÍHnd Bank,

Tå#g<wborg AH4 31.

<9 j< ,n1ofl€ , e a r (),wha)!ÍMí E latnh ,

S ! m v a h o w e d B a n k ,

tHk,n1e,t

i d

t¡,MMiMM

<1 4

<& ¡^.

i L

!!i,ni<w) iif IMtamn (!

p.

F u g te i j a s k e r .

Vi hw fr* ^í*^^ri^^(^M^, Frk.

BM<Mori! BM)dt*g<t M-

I

A a r h a r jfg forMm t Barna-

h jalp ad ag en , man danne Gang tagna-

da a lt aaa lovanda, a t jag iHca kunda

modataa T u ran ia d ti! Byan for a t

^apytta" i Baaaarna^

Ja g havda navn lig glmdat mig til

a t trmldca i dan atora Tombola, hvor

m an ligafram ikka kundå lada v a rå

mad a t vinda hvar anaate Gang.

Datta, a t man ikka akalde lægga ain

muliga Lykka i den haa^da Bknbnaa

H a a n d , virkada ovarordantlig tilta -

hmda

Man ogaaa h a f akuMa d ar fm rå

B k aar i Glåadan.

M an kunda nam lig riaikara a t v in ­

da an lilla Fug l, aom blav ntHavetat i

an Papmaka a f aårnma Starralaa aom

D y rat aalv.

Diaaa Fugla a r a ik k trt givat i den

badata Maniag, man tij !&^n#a fo r

hwm!

E t fo rn u ftig t Mannaaka, aom v in ­

der a a aaadan lilla Fug l, m M atratca

aa aig om a fta r a t B u r til dan.

Nu ar Børaahjtalpadagan i aig aalv

an aaa genial og moraom Idd, at dat ar

Synd at aatti^ dan Slaga Platter paa

dm.

Hvorfor akal man ogaaa paa danne

Dag, hvor alt allara vidnar om Vel­

vilje og Hjtalpaomhad hoa Mennaakar,

mindaa om daraa Vrangaida — daraa

undertiden forblaCenda Stupiditet,

naar dat gaaldar Dyr.

Jag mmar nu ikka at vaara dan ana-

ata, aom dan Dag fik an lad Fornam-

malaa. Mange har aikkart falt det

aamma og ønakor ligaaom jag, at diaaa

Fuglagavinatar ikke maa gentage aig

d^kmmmm^AM^

Mad Tak for Optagalaan.

^

^ ^ ^ ^ i g a

dai

t.an

dtval'

„ I r m n " , Jngataborg A lli 30.

M E D D E L E L S E

Jeg tillader mig

at jeg har aabnet et

herved at meddele det ærede Fphlilsutn,

m o d e rn e B ro d e r im a g a s in

Jmgarnbong AMé 3 7 .

T i t Ondwap 2 4 5 4 .

Og anbefaler jeg mig med ptategnedé og færdige Broderier.

Hæænfn U d inm b a , til. billigste Fris.

Ærbooligst

'

^¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡^^

[c

MangienM! ved HeMenip

Jemhanestatimog FraCento&a HauHetaako^AMutamg.

Posthos.

Maa jag troda Hr. Poatnaaatar. 8 ^

noa alakværdige Svar andmn hava Lov

at bamærka falganda:

og kan hava FornS,jalaan af

at aigé mad Ofdaproget: ¡,En Fugl b

Haanden w badra and ti paa Í agat",

og mnligvia bliver dat atakkala Dyr til

tidat aat p%a fri Fod, hvilket kan væra

liga aaa alamt for an Buriugl, aom dat

ar for an vild a t blive aat i Bur.

Ja, hvor Mannaakane undartidan

bzrar aig mærkværdigt ad l

For at hjælpa atakkala nedlidanda

Barn putter man an lilla Fugl ind i

an hMBvar Papæaba, hvor dan kan ba-

aka Vingerna itu den halva Dag for

\ aiden at blive krammet af nogle Dran-

gefingra og maaaka atukkat ned i en

Lonuna — og hvad videre Skæbne dan

faar, maa Vor Herre vida.

hnaat banyttaa ihtm, fordi da ^ upraå^

tiaka: vad Forhjulet kan Gyklar/ l

Reglen ikke ataa faat i dam, og'vod

Baghjalat kan da flasta Cykla^ mad

Bagagebærer ikko aættas ind i dam.

Halvtag ar meget anakaligt aom Bo-

skyttelaa i Regnvejr. En hale Datgnet

— ogtaa efter Talagraflnkkotid — vir^

kande Frimærkaavtomat knpdo yder­

ligere hjælpe dem, dar i da af Poet-

hnaata travla Timer vü havo at am

kalt Brav af Stad og daarligt ha^ Tid

til a t vonta i Xøan.

Z . Z .

Profaaaor vad Univaraitptek

færnrægmaradaFrakker A ^OOO

S—dearadraetar

fra W —

h ." j ¡ ^ M

1 9 K

Uge

g a

aO^iæglaa Frakkar

torade med Silke............ .

Naæaæta H:aaka.Frakkar

f r a ............................... ..

SHke -F ra kker

Shantung bordure med

A JO å e r Mousseliae.

P # ! $ k r a v e F & C o M ! e

kLm rA m *æ 42 0^.

Hellerup Takatarænsa.

.WMdpaae.

S om m e r ^ d t tM .

Troda de mange Opfindelaar til Ba-

vægelMåhastighadena og Magelighadana

Framma er Mannasketa to Ban andnn

ikke ovarfiedige, dar ar dog Vaje og

Stier i

SkoT

og Vang, endda da allar-

akanneeta, aom ar forbeholdt Fodgæn­

gerne. Dat ar paa diaa^ Strækninger,

hvor Himmel,

Skov,

Eng, Sa og Man-

naakata dyba Naturfaialse indgaar an

hellig Pagt, at Taknemmeiighedan vad

at kunne bmge aina Ben Mivar lavende.

Saadanne Vaje ar det „Vandrefnglanaa"

Opgave at finde, og da fryder aig ovar

hvar ny Opdagalae.

Naar vi i Dag akal foraalaa an Fod­

tur, har vi intet Vaig, thi Hvidtjarnen

ar netop i Biomat, aaa man bar akynda

aig ud til Dyrehaven, til Eramitagaalat-

tan og hilaa paa da unge, hvide Mom-

atar, der aom Sne ar dryaaat i at tæt Lag

ud ovar da forvredne, knudrede Tjerna-

træar. Vi! man aa hele Eremitågadab-

tana Blomatarfior, dar i diaaa Daga ud­

folder aig aærligt rigt, idat Kastanjerne

ogaaa ar i Biomat, bar man falga an

aærlig Plan.

Som Udgangspunkt foraalaar vi

Springforbi, hvorhen man tager med

Tog, Rutebil aller til Foda fra Elam-

penborg. Vejen fra Springforbi Station

op ovar Slatten tiibagalæggaa ad Stien

længst mod Nord, nær Hegnet, Byra-

havena Grænse. AHarada farata Dal af

Vejen bringer oa iiga ind i Harlighaden.

Har findes da moraomata Former af

Momatranda Hvidtjarn,. især hvor Stien

skærer Vejen til Raavad. Langa Hegnet

atapr værdige Kaatanjatraaar mad Maa-

aar af Blomatar, stattende aig ti! da an­

dre Skovtraaar. Nogle haja, ^Idiga, af

Form aom Jnlatraaer, mad Maaaar af

„Julelys" ar , begyndt for aig aalv", idat

da ligaaom har Byttet aig bort fra Nabo-

O fs!! EL1.S]E!h) - (3E blTTlZiFTTt:

GRUND LAG T 1 Ó 5 4

Bygningsmatedaier.

Tandbørster ! s to rt Udva!g.

HaMatæp Sygaplajatwatæfng. TaM. Halvsap 2442. StusædvaJ 15A

____________

Laveran(lar ti! Forbrugaforeniagen

^ J U e t t i i F u p K u n f e m f f t f f i t t a t i r t t i \

T!f. HaU. 2154 - HaMawapvaj S. - TM. HaM. 2154.

6 w aæ aH æ

Moniering

VMaor

naMfaStaeav

og RoaÍAUFadonor.

- ^ O E

ØEPEM4E ØEÉAEE.

sm igs te Pr!$er. — Godt og ooHdt Arbojdo.

Idet wl hanwlaar tH vort Referat af Handalaakolana Aaraafolutnlng,

bringer vi ovanataaendo ot BiHodo af det afgaaode Hold og åkotono Uo-

rora. Ti! wanatra otaar Handelaakolano Forotandar, Skolalnopaktar !. p.

KWorn og Handoloforanlngano Formand, Qrooooror O. Rngolotoft-Sahmldt.

Dat ar rimaligvia ved Fældning, at da

er bievat aaa morsomt iaolareda.

Man falgar Stien op ssd Bakken, hvor

Eremitagen ligger langt til vanatra, og

oppe paa Bakken faar man Hjortekær i

Sigte. Med Lundtoftea hvide Kirke-

taarn aom Fyr atyrea ned ad Bakkan

mod Hjortekærahuaet. Vajea byder vid

Udsigt, mod Syd tii Ulvedalenes Trse-

grupper, forude mod Vest er Landska­

bet vidunderlig malerisk. Tjarnane bli­

ver fierre, men til Gengæld ac Kastanje-

rækken mere og mará pragtfuld og fal­

gar halt ned tii dat lilia Kær, hvor Sva-

namodar avemmer randt mad ait nya

Kuld Unger. Hjo^ og Baa smutter

graeiaat ovar Stien, og Kavne gumler

henna ved Hegnet, akkompagneret af

Lærkena Sang.

Vad Hjortekærahuaet tages an lilla

Ekstra-Trip ud ad Laagan og op paa da

smukke Lundtoftabakkar, man daraftar

aættaa Kursen inden fbr Hegnet fra

Hjortekærahuaet under Kaatanjarna

gennem Fortunan# Indelukke til For­

tunan, hvorfra SkoVatlap farar videre ti!

Jægersborg. I Jægwaborg ^Hotels rry-

iatandaatta Raataurarrt indtages Maalti-

dat, og dat ar¡ ruor^Mt at lægge Mærke

til, hvorladaa Trolley-Vognens Nærhad

har omakabt Jægersborg til ptktærkt

Fodturen

Springforbi—Jægersborg

slutter mad Hjamrajaa pr. Trolley-Vogn

ellet Bagavmrd—Charlottenlnnd Rute-

bil.

Lynghy-Tiarhaik

Kcinmwne har

FugtevaiH^dmjiHe.

Lyngby-Taarbmk Sognaraad har af

Halmvarafabrikant Zt/MTpfaars kabt

den gamla Fuglavad Vandmalle for

an Kabaaunr af 3N,ooo Kr. Kornnmnan

ajar i Forvajan et Vandvsark paa MaJ-

lana Grund.

Ved K ab a t^ f Mallen blivar Kom­

munen Stfumintarasaent ved Maüe-

<V4$*dajar af Fraderikada!

VandmuHa.

— Fuglavad Vandmalle har li^a-

aom da avr^gt ntta Maller längs Fura-

aaan fart aa magst nmukiftalig Til-

vssralse.

Tid var den Krudtmal-

la, og ad gaimle Papirar fremgaar

dat, at dar ^ Christian 4<a Fjardea

IM i XM dUm bpldr

Mt)t))))tt)M)t)ut!!{p}g)))ma)))t)munmt))n

A! Parsoakarss! --- Landfura MHlgai

Autoriseret Kasraakola —

Benmntank-Vaskehal-Garager

Alhsrt Indarsaa - Strandvej 21L

Helnip

9 4 9

Hnlrup

440

Specielt indrettet for Vask og Smafing af Automobiler- Vegashaataeagbriagaa

CW i r BÜ

UMaMl TaAataa.

8!gr!d$vej 2

H(. af Strapdvet

ttSÜ. 341!

it tahsthüen

!^ar i vore*TnRr!Sæaru KaæswsC

og Dodge Brothaaa

ti! almindelig

_________miabataåsat.

nrngen, saa hele Møllen sprang i Luften.

Siden banyttada Roskildabisparne

dan til Messirrgværk'og Hornmalle.

EafrygtetigMykhe.

En mia piga drasbt v$d ni btlvn

tw i ngd af an Ei) pna Strand-

En lilla Pige, Datter af-8!agtar

mestar Maurice Didariksen, Strand­

vej 96 i Hellerup, kom i Lørdags

ulykkelig af Dage vad at blive kart

ned af an Bil. Hun lab og lagede mad

nogle Veninder* paa Strandvejen

Skovshovad. Under Lagen havde hun

gemt sig, bag aa holdende Bil ^

sprang pladaMig fram pnn Vejen, jnst

som arf Taaeavoga kom ksunada frum.

Hun kom ind nnder Vognen og blav

hanrdt kvæstet, og pnn Amtsgygeha-

W E L R U P

1 8 4 8

10 k o m f o r t a b l e Vogne.

Chrysler, ^IdsmobHa Essen

Forrtiae etc.

Orundlnftnl 40 Ørn.

Kerer gr ati s til Afhæah.!-M.

*h!c meget hvor i nL

eller pae Land. — HnfUga

og paa l lde li ga ChauHiseut

t U ttE B t t

g]

n

steak s e f te r In d læ ggelsen.

C h n u ffn ran v a r a d e n 6 k y id i U ljE -

hw.

J. !F